Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 61a, 82 en 86 van de Gemeentewet
 2. artikel 15 van de Archiefwet 1995
 3. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995
 4. De circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, laatstelijk gewijzigd 4 november 2005, kenmerk bk01/96074
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201031-12-2010Onbekend

09-09-2010

Apeldoorns Stadsblad d.d. 22 september 2010

102-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE TOT HERBENOEMING VAN DE BURGEMEESTER

De raad van de gemeente Apeldoorn;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 2 september 2010;

 

gelet op de artikelen 61a, 82 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995, artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, laatstelijk gewijzigd 4 november 2005, kenmerk bk01/96074;

 

BESLUIT:

 • I.

  in te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester;

 • II.

  vast te stellen de navolgende Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Apeldoorn, de heer mr. G.J. de Graaf;

 • d.

  raad: de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • e.

  fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • f.

  commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester;

 • g.

  voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • h.

  secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de raad inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester.

 • 3.

  De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad. Dit verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 4.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001, laatstelijk gewijzigd 4 november 2005, in acht.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de onderscheiden fracties van de politieke partijen in de raad, te weten:

  • ·

   de heer N.T. Stukker (CDA);

  • ·

   de heer J.W. Ludwig (VVD);

  • ·

   de heer A.H.M. Kunneman (PvdA);

  • ·

   mevrouw P.W.J.H. Donswijk-Bot (D66);

  • ·

   de heer H.J. Schutte (Leefbaar Apeldoorn);

  • ·

   de heer M.M. Boddeke (GroenLinks);

  • ·

   de heer R. Veen (ChristenUnie);

  • ·

   de heer B. Hendrikse (Gemeentebelangen);

  • ·

   de heer H. ten Berge (SGP);

  • ·

   mevrouw N.A. ten Damme-Boevé (SP);

  • ·

   de heer S.H.D. Voss (Partij voor de Dieren);

  • ·

   de heer H. van Mullem (Duurzaam Rood Apeldoorn).

 • 2.

  De fractievoorzitter van het CDA, de heer N. Stukker, is voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie. Hij kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen medewerker van de griffie.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 4.

 • 4.

  De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de medewerker van de griffie als bedoeld in het eerste lid van artikel 4.

 • 7.

  De aanbeveling van de raad is openbaar. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden gezonden, de beraadslagingen daarover in de raad en van de stukken die door de raad aan de minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  Het verslag van de vergadering van de commissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  De leden kunnen in het verslag als bedoeld in het eerste lid van een minderheidsstandpunt blijk geven.

Artikel 8 Overleg tussen de commissie en de burgemeester

 • 1.

  De commissie kan een gesprek hebben met de burgemeester. Van dat gesprek wordt een verslag gemaakt.

 • 2.

  Alvorens het in het eerste lid bedoelde verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept ervan met de burgemeester. Op het aan de raad te zenden verslag is de geheimhouding van toepassing.

 • 3.

  Indien ter zake van zijn functioneren in het in lid 1 genoemde gesprek afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 • 4.

  De commissie legt het in de vorige leden bedoelde verslag gelijktijdig aan de raad, de burgemeester en de commissaris voor.

 • 5.

  De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, schriftelijk zijn zienswijze over het in de vorige leden bedoelde verslag geven. Op dit stuk is de geheimhouding van toepassing.

Artikel 9 Ontbinding vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop de minister een besluit heeft genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 10 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar een krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Alle overige bescheiden en kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan de secretaris.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 12 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001, laatstelijk gewijzigd 21 november 2005 niet voorzien, beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 9 september 2010

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 22 september 2010

Inwerking getreden d.d. 23 september 2010