Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Raadsdelegatiebesluit 2006 (versie 9)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsdelegatiebesluit 2006 (versie 9)
CiteertitelRaadsdelegatiebesluit (versie 9)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 156 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201404-07-2017onderdeel III is ingetrokken, vernummerd onderdeel IV naar onderdeel III, vernummerd onderdeel V in onderdeel IV.

06-03-2014

officiele bekendmakingen 25 juni 2014

raadsvoorstel
16-05-201326-06-2014nieuw onderdeel IV, vernummerd onderdeel IV naar onderdeel V. Onderdeel III lid 2 is ingetrokken

25-04-2013

Apeldoorns Stadsblad d.d. 15 mei 2013

raadsvoorstel
22-12-201116-05-2013toegevoegd bij onderdeel I onder 2: art. 3.10 Wet ruimtelijke ordening, onderdeel I punt 3 is ingetrokken en nieuw punt 8 toegevoegd

24-11-2011

Apeldoorns Stadsblad d.d. 14 december 2011

raadsvoorstel 117-2011
04-11-201022-12-2011toegevoegd bij onderdeel I: 8

07-10-2010

Apeldoorns Stadsblad d.d. 3 november 2010

raadsvoorstel 125a-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

RAADSDELEGATIEBESLUIT 2006

De raad van de gemeente Apeldoorn;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 15 februari 2006, nr. 22-2006;

 

gelet op artikel 156 Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende Raadsdelegatiebesluit

I. De hierna omschreven bevoegdheden zijn – onder de daarbij aangegeven voorwaarden – gedelegeerd aan het college:

1. Het in overeenstemming met algemene of provinciale voorschriften vaststellen of wijzigen van enige verdeling der gemeente in wijken en het vaststellen, wijzigen of vervallen verklaren van namen van wijken, straten, pleinen, bruggen etc., de commissie straatnaamgeving gehoord.

 

2. De bevoegdheid tot het starten van de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (alleen ten aanzien van projectbesluiten (art. 3.10 Wet ruimtelijke ordening) en onteigening (art. 80 Onteigeningswet))

 

3. De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening ingeval geen zienswijzen zijn ingediend.

 

4. De bevoegdheid inzake het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer, als bedoeld in artikel 9 en 10 van de Wegenwet.

 

5. De bevoegdheid tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen, als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

 

6. De bevoegdheid om de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen voor dwangsommen die de raad als bestuursorgaan verbeurt.

 

7. De bevoegdheid om te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, in geval er toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

8. De bevoegdheid om in het kader van een bestemmingsplanprocedure ontheffing (artikel 24.2) en toepassing van de hardheidsclausule (artikel 23) als bedoeld in de Ruimtelijke Verordening Gelderland aan te vragen.

II. Aan de overdracht van de bevoegdheden, omschreven onder I, is de volgende voorwaarde verbonden:

De besluiten van het college genomen krachtens de onder I, nummers 1 en 2, bedoelde bevoegdheden worden tenminste éénmaal per kwartaal ter inzage gelegd voor de raad.

III De hierna omschreven bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de werkgeverscommissie griffie:

 • 1.

  De bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde Arbeidsvoorwaardenregeling (AAR) en de hierop gebaseerde regelingen en beleidsregels.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de Arbeidsvoorwaardenregeling (AAR) en de hierop gebaseerde regelingen en beleidsregels, met dien verstande dat de gemeenteraad besluit tot eerste vaststelling conform artikel 1 lid 2 van de Verordening werkgeverscommissie griffie (raadsbesluit 25 april 2013).

 • 3.

  De artikelen 107 de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier), artikel 107a lid 2 (vaststellen instructie voor de griffier), artikel 107d lid 1 (vervanging van de griffier) en artikel 107e, lid 1 (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet.

IV. Slotbepalingen:

Dit besluit:

 • 1.

  kan worden aangehaald als ‘Raadsdelegatiebesluit’;

 • 2.

  treedt in werking op 1 juli 2008 en vervangt het Raadsdelegatiebesluit, vastgesteld op 30 september 2004 en laatstelijk gewijzigd op 7 december 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 16 februari 2006

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 24 februari 2006

Inwerking getreden d.d. 8 maart 2006

Gewijzigd bij besluit d.d. 7 december 2006 (geschrapt onderdeel III; vernummerd onderdelen IV en V; gewijzigd nieuw onderdeel III, punt 2)

Gepubliceerd in Weekend Totaal d.d. 15 december 2006

Inwerking getreden d.d. 8 december 2006

Gewijzigd bij besluit d.d. 26 juni 2008 (toegevoegd onderdeel I: art. 2, 4;

ingetrokken art. 3; ingetrokken onderdeel II: art. 1)

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 11 november 2009

Inwerking getreden d.d. 1 juli 2008

Gewijzigd bij besluit d.d. 29 oktober 2009 (toegevoegd bij onderdeel I onder 2; onteigening)

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 24 februari 2010

Inwerking getreden d.d. 25 februari 2010

Gewijzigd bij besluit d.d. 23 september 2010 (toegevoegd bij onderdeel I: 5,6 en 7)

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 6 oktober 2010

Inwerking getreden d.d. 7 oktober 2010

Gewijzigd bij besluit d.d. 7 oktober 2010 (toegevoegd bij onderdeel I: 8)

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 3 november 2010

Inwerking getreden d.d. 4 november 2010

Gewijzigd bij besluit d.d. 24 november 2011 (toegevoegd bij onderdeel I onder 2: art. 3.10 Wet ruimtelijke ordening, onderdeel I punt 3 is ingetrokken en nieuw punt 8 toegevoegd)

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 14 december 2011

Inwerking getreden d.d. 22 december 2011

Gewijzigd bij besluit d.d. 25 april 2013 (toegevoegd nieuw onderdeel IV, vernummerd onderdeel IV naar onderdeel V. Onderdeel III lid 2 is ingetrokken)

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 15 mei 2013

Inwerking getreden d.d. 16 mei 2013

Gewijzigd bij besluit d.d. 6 maart 2014 (onderdeel III is ingetrokken, vernummerd onderdeel IV naar onderdeel III, vernummerd onderdeel V in onderdeel IV.