Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Regeling “aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling “aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019”
CiteertitelRegeling aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2019nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-272551

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling “aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019”

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op de artikel 63, boek 1 Burgerlijk Wetboek

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de Regeling “aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 

Begripsomschrijvingen

 

Artikel 1  

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  beheerder: Degene die de trouwlocatie beheerd en daarvoor verantwoordelijk is

 • b.

  bruidspaar: Personen die met elkaar een huwelijk/partnerschap aangaan;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  eigenaar: de eigenaar of rechthebbende van een gebouw;

 • e.

  gebouw: een permanent bouwwerk met bijbehorende straatnaam en huisnummer;

 • f.

  gemeente: de gemeente Apeldoorn.

 • g.

  huwelijk : het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

 • h.

  partners: zie bruidspaar

 • i.

  trouwlocatie: Plek binnen de gemeente Apeldoorn waarop een gebouw is geplaatst met een officiële BAG aanduiding

 

Hoofdstuk II Aanwijzing en aanvraag

 

Aanwijzing trouwlocatie op verzoek

 

Artikel 2  

 • 1.

  Het college kan op verzoek van één of beide partners elk in de gemeente gelegen locatie, anders dan het gemeentehuis aanwijzen als locatie voor het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  Het verzoek voor een vaste trouwlocatie kan worden ingediend door de beheerder/eigenaar van die locatie;

 • 3.

  Bij de aanwijzing op verzoek is het geldende reglement Burgerlijke Stand onverkort van toepassing.

 

Artikel 3 Aanvraag trouwlocatie

 • 1.

  Een aanvraag om aanwijzing van een eenmalige trouwlocatie moet door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag moet uiterlijk acht weken voor de gewenste datum van de huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie zijn ontvangen.

 • 3.

  Bij de aanvraag moet worden overlegd de volledig ingevulde en ondertekende “akkoordverklaring trouwen op locatie”.

 • 4.

  Onvolledige en niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 

Hoofdstuk III Voorwaarden en verantwoordelijkheden

 

Toestaan aanwijzing trouwlocatie, voorwaarden

 

Artikel 4  

De aanvraag om aanwijzing van een trouwlocatie wordt toegestaan als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De trouwlocatie is een gebouw, dat ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Apeldoorn;

 • b.

  De trouwlocatie (en het gebruik daarvan) is niet in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid en/of de goede zeden;

 • c.

  Het gebruik van de locatie is in overeenstemming met geldende regelgeving;

 • d.

  De trouwlocatie moet aantoonbaar brandveilig zijn en geen overlast geven aan de omgeving (parkeren

 • e.

  De trouwlocatie moet voor de duur van de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn en moet een eigen toiletvoorziening hebben;

 • f.

  De trouwlocatie wordt door de eigenaar ervan voor de duur van de huwelijksplechtigheid om niet ter beschikking van de gemeente gesteld. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de gemeente. Gedurende dit tijdsbestek heeft de locatie de status van gemeentehuis;

 • g.

  De trouwlocatie moet beschikken over voorzieningen/faciliteiten die een goede uitvoering van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen (meubilair, verwarming, voldoende verlichting, omkleed-voorziening);

 • h.

  Op aanwijzing van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet de opstelling voor de huwelijksvoltrekking gerealiseerd worden;

 • i.

  Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is dit geheel voor rekening van de partners.

 • j.

  Het college houdt het recht voor om in specifieke gevallen aanvullende voorwaarden te stellen

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de huwelijksvoltrekking

 • a.

  Een bruidspaar dat een aanvraag heeft ingediend als bedoeld in deze regeling, is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de gewenste trouwlocatie.

 • b.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking op de gewenste trouwlocatie.

 • c.

  De gemeente verleent voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld in deze regeling, geen begeleiding.

 • d.

  Het bruidspaar, in samenspraak met de eigenaar/beheerder van de gewenste trouwlocatie, zorgt voor een vast aanspreekpunt van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze persoon is verantwoordelijk voor het (laten) realiseren van de opstelling voor de huwelijksvoltrekking, op aangeven van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

 

Hoofdstuk IV Intrekken aanwijzing

 

Intrekking aanwijzing trouwlocatie

 

Artikel 6  

De aanwijzing als trouwlocatie wordt ingetrokken als:

 • a.

  de locatie niet (meer) blijkt te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling, of

 • b.

  de aanwijzing is gebaseerd op door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens.

 

Hoofdstuk V Overgangs- en slotbepalingen

 

Intrekken oude regeling

 

Artikel 7  

 • 1.

  De regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Apeldoorn wordt ingetrokken gelijktijdig met het in werking treden van deze regeling;

 • 2.

  Huwelijken of partnerschappen die onder de oude regeling zijn afgesproken worden nog conform die regeling uitgevoerd.

 

Inwerkingtreding

 

Artikel 8  

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie van de regeling.

 

Citeertitel.

 

Artikel 9  

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019.

 

 

Apeldoorn, 15 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

De secretaris,

Drs. T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

P.M. van Wingerden-Boers

Bijlage Toelichting bij de regeling aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019

 

Algemeen

 

Openbaarheid:

Artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek stelt dat een huwelijk of partnerschapsregistratie in het openbaar wordt voltrokken in het gemeentehuis, ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand, in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoogste vier getuigen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de openbaarheid, ter voorkoming van geheime huwelijken. De hedendaagse wettelijke regels en informatietechnologie sluiten geheime huwelijken praktisch uit. Elk rechtsgeldig voltrokken huwelijk of partnerschapsregistratie wordt in de Basisregistratie Personen verwerkt en geautomatiseerd aan een groot aantal instanties en afnemers doorgegeven. Is de openbaarheid van de locatie naar het oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand onvoldoende, dan is deze bevoegd om te weigeren het huwelijk/geregistreerd partnerschap op die locatie te voltrekken.

Het aanwijzen van een gemeentehuis is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Blijkens de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2015 met kenmerk 662382 wordt de gemeenteraad geacht te toetsen of gelet op de goede smaak en de openbare orde, mede gelet op het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand veilig zijn werkzaamheden moet kunnen uitoefenen – geschikt is om als trouwlocatie te kunnen worden aangewezen De gemeenteraad heeft de bevoegdheid gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Veiligheid en toegankelijkheid:

Een nieuwe trouwlocatie moet in het bezit zijn van een geaccepteerde melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) of een verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik (Besluit Omgevingsrecht, onder de Wabo) als dat voor de betreffende locatie is voorgeschreven. Het (preventieve) toezicht hierop ligt bij de Brandweer.

Bij een woning zal de eigenaar alle noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid en toegankelijkheid van de locatie te waarborgen. Met name de openbaarheid van de locatie is daarbij een bijzonder punt van aandacht.

 

Voorzieningen:

In de akkoordverklaring Trouwen op Locatie (bijlage 1 bij de regeling “aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019”) zijn criteria opgenomen over voorzieningen waarover de locatie moet beschikken.

Een nieuwe trouwlocatie zal door een medewerker van de gemeente worden beoordeeld om te bepalen of de locatie voldoet aan geldende voorwaarden. Betreft het een locatie waar regelmatig huwelijken of partnerschapsregistraties plaatsvinden, dan vindt er een her-controle plaats als dit noodzakelijk wordt geacht.

 

Afspraken:

Het bruidspaar regelt rechtstreeks met de locatie al het benodigde rondom de burgerlijke huwelijksvoltrekking/partnerregistratie (aankleding en opstelling van de zaal, geluidsvoorziening, muziek etc.);

Het bruidspaar betaalt rechtstreeks voor de trouwlocatie aan de eigenaar of exploitant/beheerder. De gemeente Apeldoorn verricht geen werkzaamheden rond betalingen aan trouwlocaties, anders dan het eigen Stadhuis en het oude Raadhuis;

De beheerder/eigenaar van de trouwlocatie draagt zelf zorg voor gastvrouw/ gastheer. Er is op aangewezen trouwlocaties anders dan het stadhuis of oude raadhuis geen bode van de gemeente aanwezig. Afspraken die zijn gemaakt met trouwlocatie voor de datum van dit collegebesluit zullen onverkort worden nagekomen.

 

Inzet Bode:

Bij een huwelijk/partnerschap op locatie is behalve in het stadhuishuis of oude Raadhuis, geen bode aanwezig. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand ( babs ) vertegenwoordigt de gemeente. Een door het bruidspaar aangewezen persoon treedt op als ceremoniemeester en is tevens gastheer/vrouw.

In de regeling “Aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Apeldoorn 2014” was al opgenomen dat er geen inzet van de bode op trouwlocaties zal zijn.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen nader omschreven.

 

Hoofdstuk II Aanwijzing en aanvraag

 

Artikel 2: Aanwijzing trouwlocatie op verzoek

Alleen schriftelijke verzoeken gedaan door partners en /of eigenaar/beheerders worden in behandeling genomen. Afhankelijk van het ingediende verzoek wordt een locatie structureel of incidenteel aangewezen als trouwlocatie. Is een locatie structureel aangewezen dan wordt deze locatie opgenomen in de lijst van locaties waarvoor eerder toestemming is gegeven. Woningen worden alleen incidenteel aangewezen.

 

Artikel 3. Aanvraag trouwlocatie

Voor de aanvraag mag alleen gebruik worden gemaakt van het actueel vastgestelde aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet aan alle benodigde stukken aanwezig te zijn.

 

Hoofdstuk III Voorwaarden en verantwoordelijkheden

 

Artikel 4 Toestaan aanwijzing trouwlocatie, voorwaarden

Als is voldaan aan de geldende voorwaarden dan wordt toestemming verleend tot het gebruik van die locatie als trouwlocatie. Op de dag/tijdstip van het huwelijk kan de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand besluiten om niet mee te werken aan de huwelijksvoltrekking/vastlegging geregistreerd partnerschap als niet aan de wettelijke voorwaarden zoals in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd wordt voldaan.

Bij woningen is overlast door onvoldoende parkeerplaatsen naast te verwachten ruimte gebrek en/of onvoldoende toegankelijkheid reden om een locatie niet aan te wijzen als gemeentehuis.

Aantoonbaar brandveilig betekent dat het pand voldoet aan de actuele veiligheidseisen, conform de richtlijnen van het geldende Bouwbesluit. Dit in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten. Wanneer het een horecagelegenheid betreft moet een bevestiging van de gebruiksmelding worden toegevoegd aan het verzoek tot aanwijzing;

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden rond de huwelijksvoltrekking.

Ieder van de partijen die betrokken zijn bij een huwelijksvoltrekking/vastlegging geregistreerd partnerschap dienen de bij hen behorende afspraken en taken op een goede wijze te hebben ingevuld.

 

Hoofdstuk IV Intrekken aanwijzing

 

Artikel 6. Intrekking aanwijzing trouwlocatie

Een verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken als niet meer aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dit kan ook als blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt.

 

Hoofdstuk V Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 7 Intrekken oude regeling

De oude regeling wordt ingetrokken met de vaststelling van de gewijzigde regeling. Bestaande afspraken die gemaakt zijn onder de oude regeling blijven van kracht.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Voor de werking van de regeling is het nodig dat deze officieel wordt gepubliceerd. De dag nadat de regeling is gepubliceerd treedt de regeling in werking.

 

Artikel 9 Citeertitel

De naam waarmee de regeling wordt aangeduid. Deze wordt aangeduid als: Regeling trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019.

Hierbij is bewust gekozen voor het begrip trouwlocaties omdat hiermee zowel bij huwelijken en geregistreerde partnerschappen inhoud wordt gegeven aan de essentie van de ceremonie.

 

In de regeling is geen hardheidsclausule opgenomen omdat de regeling zelf een nadere uitwerking betreft van hetgeen wettelijk is bepaald. Bij die uitwerking zijn de grenzen van hetgeen is te verantwoorden opgezocht.

 

 

Bijlage 1 aanvraagformulier

 

Akkoordverklaring Trouwen op Locatie

 

De eigenaar/beheerder is akkoord met de structurele/eenmalige aanwijzing van

 

locatie…………………………………………………………………… als “gemeentehuis” voor de

 

huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie die zal plaatsvinden op………………………………………………………….. om…………………….uur,

 

van (namen van het paar)……………………………………………en……………………………………

(hierna te noemen partners).

 

Ondergetekenden verklaren zich bekend en akkoord met de Regeling “aanwijzing trouwlocaties gemeente Apeldoorn 2019” en verklaren te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

a) De trouwlocatie is een locatie, die ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Apeldoorn;

b) De trouwlocatie (en het gebruik daarvan) mag niet in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of de goede zeden en het gebruik van de locatie moet uitgevoerd worden volgens de geldende regelgeving;

c) De trouwlocatie moet aantoonbaar brandveilig1 zijn en geen overlast geven aan de omgeving (parkeren

d) De trouwlocatie moet voor de duur van de huwelijkssluiting(partnerschapsregistratie voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn en moet een toiletvoorziening hebben;

e) De trouwlocatie wordt door de eigenaar ervan voor de duur van de huwelijksplechtigheid om niet ter beschikking van de gemeente gesteld. De wijze van gebruik tijdens de plechtigheid wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis;

f) De trouwlocatie moet beschikken over voorzieningen/faciliteiten die een goede uitvoering van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen (meubilair, verwarming, voldoende verlichting, omkleed-voorziening);

g) Op aanwijzing van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet de opstelling voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie gerealiseerd worden;

h) Indien een vergoeding voor het gebruik van de trouwlocatie of anderszins wordt gevraagd, is dit geheel voor rekening van de partners;

i) de partners die een aanvraag hebben ingediend als bedoeld in deze regeling, is/zijn zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de gewenste trouwlocatie;

j) De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op de gewenste trouw-locatie;

k) De gemeente biedt voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld in deze regeling, geen begeleiding.

l) De partners, in samenspraak met de eigenaar/beheerder van de gewenste trouw-locatie, zorgen voor een vast persoon als aanspreekpunt van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze persoon is verantwoordelijk voor de benodigde opstelling voor de huwelijksvoltrekking, dit op aangeven van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

m) Indien de partners niet voldoen aan alle toepasselijke bepalingen uit deze overeenkomst kan de gemeente besluiten de huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie niet op de overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden;

n) De partners en eigenaar/beheerder vrijwaren de gemeente voor elke vorm van aansprakelijkheid of vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik door de partners van de trouwlocatie.

 

Naam en adres locatie: …………………………………………………………………………………….

 

Telefoonnummer locatie: ………………………………………….

 

Naam eigenaar/beheerder: ………………………………………….………………………………………….

 

Telefoonnummer eigenaar/beheerder: ………………………………………….

 

Volledig en naar waarheid ingevuld:

 

Naam eigenaar/beheerder

Van de locatie

Handtekening

Dagtekening

Naam partner

Handtekening

Dagtekening

Naam partner

Handtekening

Dagtekening

 

* Indien van toepassing: kopie gebruiksmelding toevoegen;

 


1

). Aantoonbaar brandveilig betekent dat het pand voldoet aan de actuele veiligheidseisen, conform de richtlijnen van het geldende Bouwbesluit. Dit in ieder geval voor wat betreft de bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten. Wanneer het een horecagelegenheid betreft moet een bevestiging van de gebruiksmelding worden toegevoegd aan het verzoek tot aanwijzing;