Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Legesverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b,van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201001-01-2012Onbekend

07-10-2010

Apeldoorns Stadsblad, 8 december 2010

120-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2011

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 augustus 2010, nr. 120/2010;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een kalenderweek;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtige is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.
  • 1.

   stukken en diensten, welke ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven of verricht;

  • 2.

   stukken en diensten, welke reeds uit andere hoofde tot enige betaling aan de gemeente aanleiding geven en voorzover zij in de tarieventabel niet met name zijn genoemd;

 • e.

  het vervaardigen van situatietekeningen bij een aanvraag om een bouwvergunning als bedoeld van de bij deze verordening behorende tabel onder hoofdstuk 5, ten behoeve van rijks, provinciale of gemeentelijke diensten en/of bedrijven, dan wel ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen;

 • f.

  de nasporingen in de bij het archief berustende stukken, indien deze uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • g.

  de in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 genoemde tarieven, indien de aanvrager tot een territoriale belangenbehartigingsorganisatie behoort of tot een raads- of steunfractie met een maximum van 3 abonnementen;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

  • 1.

   het plaatsen van kramen op de openbare weg door instellingen, die een politiek, en/of godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit;

  • 2.

   het organiseren van straat- of buurtfeesten, waaronder straat- of buurtbarbecues, die tot doel hebben het woon- en leefklimaat in een straat of buurt te verbeteren en de sociale samenhang aldaar te bevorderen;

  • 3.

   het organiseren van evenementen door ideële vrijwilligersorganisaties, die een politiek, en/of godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of cultureel, en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit;

  • 4.

   het houden van een collecte of het houden van een kleine loterij, waarbij het prijzengeld het bedrag € 450,-- niet te boven gaat, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieven tabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand)

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

 • 4.

  onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

 • 6.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  De legesverordening 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 12 Citeertitel
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2011’.

   

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 7 oktober 2010

  Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 8 december 2010

  Inwerking getreden d.d. 10 december 2010