Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Verordening alleenrecht met betrekking tot de uitvoering van belastingtaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht met betrekking tot de uitvoering van belastingtaken
CiteertitelVerordening alleenrecht belastingtaken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2011nieuwe regeling

22-09-2011

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht met betrekking tot de uitvoering van belastingtaken

De raad der gemeente Appingedam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 2011;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel 1  

De gemeente Appingedam verleent aan de gemeente Groningen voor onbepaalde tijd het alleenrecht tot uitvoering van haar belastingtaken, waaronder wordt verstaan:

1. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

2. de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing, reclamebelasting en liggelden woonschepen.

 

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3  

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening alleenrecht belastingtaken.

Aldus besloten in de openbare

vergadering d.d. 22 september 2011.

De raad voornoemd,

 

, voorzitter. , griffier.

(H.K. Pot) (E.P. Faber-van Brug)