Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Reglement burgerlijke stand 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2017
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 16 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. Artikelen 1-4 van het Besluit burgerlijke stand 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201701-01-2017Nieuwe regeling

31-05-2017

Gemeenteblad, 2017, 105714

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

b e s l u i t:

vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle openbare gebouwen en de daaraan verbonden (omsloten) buitenruimten dan wel de daarvoor in aanmerking komende vaartuigen, welke bij besluit van het college van burgemeester en wethouders dan wel bij besluit van de daartoe gemandateerd ambtenaar als zodanig zijn aangewezen

 

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente;

  • c.

   een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

   

   

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente;

  • c.

   een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de voltrekking van slechts een enkel rechtsfeit in de gemeente Appingedam worden benoemd (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente zijn benoemd en wier benoeming en beëdiging nog niet is verlopen. Verzocht kan worden om een recente verklaring te overleggen, waaruit (het voortduren van) de benoeming en de beëindiging blijkt.

 • 4.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de voltrekking van slechts een rechtsfeit in de gemeente Appingedam, kunnen ook derden worden benoemd, mits het niet een spoed-, bijzonder huis- of kosteloos rechtsfeit betreft.

 • 5.

  De benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van lid 3 van dit artikel geschiedt pas nadat het bruidspaar of de partners hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te wensen. Het schriftelijke of elektronisch verzoek hiertoe geschiedt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, uiterlijk zes weken voor de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Appingedam. Bij aanvraag dienen afschriften van de benoeming en beëdiging te worden overlegd.

 • 6.

  De benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van lid 4 van dit artikel geschiedt pas nadat het bruidspaar of de partners hebben aangegeven betrokken persoon als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te wensen. Het schriftelijk of elektronisch verzoek hiertoe geschiedt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, minimaal 4 maanden voor de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Appingedam.

 • 7.

  Wanneer men benoemd is ingevolge lid 1, 2, 4 van dit artikel, dient beëdiging bij de rechtbank plaats te vinden alvorens een rechtsfeit kan worden voltrokken.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 2.

  Het college wijst ten behoeve van de totstandkoming van een rechtsfeit gemeentehuizen aan met een daarvoor permanente bestemming.

 • 3.

  Andere locaties binnen de gemeente kunnen ten behoeve van de totstandkoming van een enkel rechtsfeit worden aangewezen als gemeentehuis.

 • 4.

  Als gemeentehuis kunnen worden aangewezen de bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Appingedam van d.d. 24-06-2016 genoemde gebouwen en vaartuigen. Daarbij dient rekening te worden met de vastgestelde voorwaarden opgenomen in genoemd besluit.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De eerste medewerker Burgerlijke stand is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur in het Stadskantoor;

  • b.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties waarvoor leges zijn verschuldigd: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 20.30 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur;

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement burgerlijke stand 2017".

 • 2.

  In gevallen waarin het reglement niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het reglement treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot 1januari 2017. Op dezelfde datum wordt het "Reglement burgerlijke stand", vastgesteld op 22 maart 2011 ingetrokken.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Appingedam d.d. 31 mei 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

De burgemeester, De locosecretaris,

A.W. Hiemstra M. Meijer