Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Subsidieregeling Woningisolatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Woningisolatie
CiteertitelSubsidieregeling Woningisolatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

betreft wijziging artikelen 4 en 8

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4, eerste en tweede lid Algemene subsidieverordening Arnhem 2002

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201419-05-2015deze regeling vervangt de bestaande regeling

16-12-2014

gemeenteblad, 19 december 2014

Docnr. 2014.0.117.793

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Woningisolatie

 

 

Subsidieregeling Woningisolatie

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is/zijn;

 • d.

  Burenbonus: een hoger subsidiebedrag dat kan worden verleend bij gelijktijdig ingediende subsidie- aanvragen door zes of meer in de gemeente Arnhem woonachtige eigenaar-bewoners.

Artikel 2. Subsidiëring

 • 1.

  Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Arnhem.

 • 3.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor loonkosten van door de aanvrager zelf uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 3. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • 1.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • 2.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • 3.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

 • a.

  door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

 • b.

  door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is.

  • 4.

   het vervangen van bestaand glas door HR++glas.

 • b.

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 4. Subsidieplafond

Voor de periode 11 januari 2013 – 1 oktober 2015 bedraagt het subsidieplafond € 490.000,-.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,- per woning;

 • 2.

  De hoogte van de subsidie onder 1. genoemd kan hiervan afwijken indien:

  • a.

   de burenbonus van toepassing is; de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750,- per woning;

  • b.

   voor de woning eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling en/of op grond van de Subsidieregeling isolatiemaatregelen. Het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 6. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen;

 • b.

  als met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen voordat het college op de aanvraag heeft beslist.

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  de subsidieontvanger dient alle medewerking te verlenen aan een door of namens het college uit te voeren inspectie van de uitgevoerde werkzaamheden;

 • c.

  de aanvraag tot subsidievaststelliing dient te worden ingediend binnen achttien weken na het besluit tot subsidieverlening.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Woningisolatie.