Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels Levendig Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Levendig Assen
CiteertitelBeleidsregels Levendig Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201129-09-2012Onbekend

18-01-2011

Berichten van de Brink, 27 januari 2011

BB-01913

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Levendig Assen

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijving

Evenement

 

:

 

Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis met een bijzondere aantrekkingskracht op het publiek, met een begin- en einddatum, die voor iedereen toegankelijk is (gratis of tegen betaling), op één of meerdere plekken op zowel binnen- als buitenlocaties, waarbij de bezoekers specifiek voor de activiteiten komen.

 

Hoofdstuk 2. Nadere regels
Artikel 2. Reikwijdte

Subsidie op grond van deze beleidsregels kan worden verleend indien een evenement op cultureel, sportief of andersoortig terrein een duidelijke relatie heeft met het verlevendigen van de stad Assen en / of een positieve bijdrage levert aan het imago van Assen. Bovendien dient er aan de voorwaarden en bepalingen zoals neergelegd in de subsidieverordening gemeente Assen en de nadere voorwaarden en bepalingen van deze beleidsregels te worden voldaan.

Artikel 3. Subsidieverlenng en -vaststelling
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan met inachtneming van deze beleidsregels een eenmalige subsidie verlenen.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor huisvestingskosten en personele kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de activiteit.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 1/3 van de werkelijke kosten van het evenement, 2/3 is afkomstig van andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

Artikel 4. Toetsingscriteria
 • 1.

  Door het gericht stimuleren van evenementen op cultureel, sportief of andersoortig terrein wil het college van burgemeester en wethouders:

  • a.

   Assen profileren als een levendige en aantrekkelijke stad waar veel evenementen plaatsvinden, waardoor de stad interessant wordt voor nieuwe inwoners en bedrijven, en er een positieve bijdrage geleverd wordt aan het imago van de stad;

  • b.

   Voor de inwoners een levendige, plezierige sociale omgeving scheppen waar regelmatig iets te beleven valt;

  • c.

   Het culturele en sportieve klimaat versterken;

  • d.

   De toeristische aantrekkingskracht versterken.

    

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan:

  • a.

   De mate waarin het evenement bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen zoals omschreven in artikel 4, lid 1;

  • b.

   De mate waarin het evenement bijdraagt aan de realisatie van een evenwichtig jaarprogramma. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar:

   • -

    de spreiding van de in Assen aanwezige culturele disciplines (theater, muziek, dans, audiovisuele kunst, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en educatie);

   • -

    de mate waarin de verschillende doelgroepen worden bediend;

   • -

    de balans tussen groot- en kleinschalige evenementen;

   • -

    de mate waarin de activiteiten Assen op de kaart zetten;

   • -

    spreiding in locaties.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Indien een activiteit naar mening van het college van burgemeester en wethouders onvoldoende bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen zoals omschreven in artikel 4, lid 1 en 2, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de activiteit niet of gedeeltelijke te subsidiëren.

Artikel 6.Subsidieplafond
 • 1.

  Voor elk kalenderjaar is voor de subsidies ten laste van dit budget een bedrag beschikbaar zoals in de begroting voor het betreffende kalenderjaar wordt vastgesteld door de raad. Dit bedrag vormt het subsidieplafond.

 • 2.

  Ten laste van het budget wordt subsidie verleend op basis van de volgorde waarin de

  aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

Hoofdstuk 3. Inwerkingtreding en citeertitel
Artikel 7. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Levendig Assen.

 • 2.

  Deze treedt in werking op de eerste dag volgend op die van de bekendmaking in ‘Berichten van de Brink’

Het college van B&W van Assen heeft deze beleidsregels vastgesteld op 18 januari 2011 en zijn gepubliceerd in de berichten van de brink op donderdag 27 januari 2011.