Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Ambtsinstructie leerplichtambtenaren gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAmbtsinstructie leerplichtambtenaren gemeente Assen
CiteertitelAmbtsinstructie leerplichtambtenaren gemeente Assen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leerplichtwet 1969, artikel 16

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2011Onbekend

18-05-2011

Berichten van de Brink,

BB-00574

Tekst van de regeling

Intitulé

Ambtsinstructie leerplichtambtenaren Assen 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

 • gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Leerplichtwet 1969;

 • overwegende dat de gemeente Assen regels en beleidsregels stelt voor de wijze waarop de ambtenaren gemeld in artikel 16 van de Leerplichtwet:

  • -

   de in de artikelen 14, derde lid, 22 en 23 van de Leerplichtwet genoemde taken uitoefenen;

  • -

   de gevallen van schoolverzuim die ter kennis van de gemeente worden gebracht, behandelen;

  • -

   bij uitvoering van hun taken met hun ambtgenoten in omliggende gemeenten overleg plegen en samenwerken;

 • overwegende dat de gemeente Assen de diensten en instellingen aanwijst waarmee de ambtenaren gemeld in artikel 16 van de Leerplichtwet moeten samenwerken;

 • overwegende dat het overbodig is om al deze regels in een ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar te herhalen;

 • overwegende dat een verwijzing naar deze regels en beleidsregels toereikend en vanuit het oogpunt van deregulering wenselijk is,

Artikel 1

De ambtenaren gemeld in artikel 16 van de Leerplicht te verplichten de regels en beleidsregels zoals vastgesteld door ons college na te leven.

Artikel 2

De citeertitel van deze ambtsinstructie luidt: Ambtsinstructie leerplichtambtenaren Assen 2011.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 mei 2011

K.S. Heldoorn (burgemeester)

I.A. Oostmeijer – Oosting (secretaris)