Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2005
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht gemeente Assen 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen, heffingen en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet milieubeheer, art. 10:33
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2004nieuwe regeling

09-12-2004

Berichten van de Brink, 16-12-2004

BB-52303

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rioolaansluitrecht gemeente Assen 2005

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

eigendom:

een roerende of onroerende zaak;

b.

openbaar riool:

het gedeelte van een leidingstelsel (buizenstelsel of stelsel van watergangen) dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, duikers en werken en installaties van overeenkomstige aard;

c.

aansluiting:

het leggen door of vanwege de gemeente van een leiding van het openbaar riool naar het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op het openbaar riool mogelijk te maken;

d.

rechthebbende:

de eigenaar, de vereniging van eigenaren of zakelijk gerechtigde van het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "rioolaansluitrecht" wordt een recht geheven voor het van gemeentewege tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting van een eigendom op het openbaar riool.

Artikel 3. Belastingplicht
 • 1.

  Belastingplichtig is degene die het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van het eigendom dat wordt aangesloten op het openbaar riool;

 • 2.

  Ingeval het eigendom een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt, degene die als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat iemand anders de genothebbende is.

Artikel 4. Ontstaan van de belastingschuld

Het rioolaansluitrecht is verschuldigd op het moment dat de aansluiting tot stand is gebracht.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarief

Het rioolaansluitrecht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Vrijstellingen

Het recht wordt niet geheven indien de kosten van de aanleg van de aansluiting reeds zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst.

Artikel 7. Wijze van heffing

Het rioolaansluitrecht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8. Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet het rioolaansluitrecht worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige leden gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolaansluitrecht gemeente Assen 2005".

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE "VERORDENING RIOOLAANSLUITRECHT 2005".
1. Algemeen

De bedragen, genoemd in deze tabel, zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting.

2. Tarieven 2012

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een uitlegger per strekkende meter (aantal meters van aansluitpunt tot openbaar riool inclusief): met sleufbedekking voor:

Verharding/sleufbedekking

m1

kosten

Enkele leiding per meter sleuflengte (sleu f breedte 1,50m)

 

 

Opnemen en herstellen verharding klinkers/tegels

 

 

a. een enkele leiding

 

€ 100,00

b. een dubbele leiding

 

€ 161,00

Opnemen en herstellen verharding graszoden/begroeiing

 

 

a. een enkele leiding

 

€ 58,00

b. een dubbele leiding

 

€ 98,00

Opnemen en herstellen verharding van asfalt

 

 

a. een enkele leiding

 

€ 621,00

b. een dubbele leiding

 

€ 796,00

 

 

 

Het recht bedraagt voor een persing

 

€ 182,00

Het recht bedraagt voor een inlaat op betonriolering

 

€ 218,00

Het recht bedraagt voor een inlaat op pvc-riolering

 

€ 126,00

Het recht bedraagt voor een erfafscheidingsput

 

€ 181,00

Het recht bedraagt voor een erfafscheidingsput afsluiting op maaiveldniveau

 

€ 481,00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2004.

 

De raad voornoemd,  

, voorzitter

, griffier