Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw Gemeente Assen
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw Gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2010Nieuwe regeling

02-12-2010

Berichten van de Brink, 08-12-2010

BB-01572

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw GEMEENTE ASSEN

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

sociale huurwoning

:

een huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder d van het Besluit ruimtelijke ordening;

b.

sociale koopwoning

:

een koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder e van het Besluit ruimtelijke ordening;

c.

huishouden

:

een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen;

d.

inkomen

:

verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar (in geval van een sociale huurwoning) of peiljaar (in geval van een sociale koopwoning) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964;

e.

peiljaar

:

indien de datum van de start van de inschrijfprocedure voor een sociale koopwoning in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt; indien de datum van de start van de inschrijfprocedure in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt.

Artikel 2. Doel

De gemeenteraad van Assen geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1, eerst lid onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 3. Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens huurtoeslag zijn huishoudens met een inkomen lager dan € 40.000.

Artikel 4. Doelgroep sociale koopwoning

De doelgroep voor sociale koopwoningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een inkomen hebben over het peiljaar van maximaal € 50.000.

Artikel 5. Instandhouding
  • a)

    Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

  • b)

    Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 1 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 6. Wijziging prijzen genoemd in artikel 3. en 4.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de inkomensgrenzen genoemd in de artikelen 3 en 4 van deze verordening te wijzigen.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Assen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2010.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier