Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene rechtenverordening gemeente Assen 2012
CiteertitelLegesverordening gemeente Assen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen, heffingen en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet
 2. Artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201201-01-2013Wijziging

15-12-2011

Berichten van de Brink, 22-12-2011

BB-01517
01-01-201205-10-2012Nieuwe regeling

15-12-2011

Berichten van de Brink, 22-12-2011

BB-01517

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE RECHTENVERORDENING GEMEENTE ASSEN 2012

 

 

Artikel 1 Begrippen

Het bij en krachtens deze verordening bepaalde verstaat onder:

a.

college :

burgemeester en wethouders van Assen;

b.

dag

de periode van 0.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

c.

week :

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

d.

maand :

een aaneengesloten periode van vier weken;

e.

kalendermaand :

een van de twaalf kalendermaanden van het kalenderjaar;

f.

jaar :

een aaneengesloten periode van 12 maanden;

g.

kalenderjaar :

de periode van 1 januari tot en met 31 december;

h.

APV :

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Assen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘algemene rechten’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet, genoemd in deze verordening of in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart danwel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Vrijstelling

Algemene rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening worden of zijn verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag als bedoeld in artikel 2.9a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van lijfrenten, pensioenen, loon, bezoldiging en wachtgelden;

 • e.

  een vergunning of ontheffing bedoeld in onderdeel 2.2.10 (opslag roerende zaken) van titel 2 van de tarieventabel en de onderdelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.4 (standplaatsvergunning), 3.2.1.5 (evenementenvergunning) en 3.2.1.6 (inzameling geld of goed) van titel 3 van de tarieventabel voor non-profitorganisaties, waaronder begrepen serviceclubs, politieke partijen, verenigingen, kerkgenootschappen, maatschappelijke instellingen, die een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel nastreven en die overwegend met vrijwilligers activiteiten organiseren overeenkomstig die doelstelling;

 • f.

  een verklaring omtrent het gedrag bedoeld in titel 1, hoofdstuk 7, onderdeel 1.7.1.1, van de tarieventabel die niet in het bijzonder belang van de aanvrager is afgegeven, maar uitsluitend ten behoeve van vrijwilligerswerk.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.

  De algemene rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de algemene rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 6 Wijze van heffing

De algemene rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de algemene rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de algemene rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van algemene rechten voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt ambtshalve verleend overeenkomstig de met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Delegatie

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen

 • a.

  zuiver redactioneel van aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die betrekking heeft op tariefbepalingen waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het tarief of waarvoor bij of krachtens wet een (maximum)tarief is gesteld.

Artikel 11 Inwerkingtreding, intrekking en overgangsrecht
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  De Legesverordening Assen wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing, blijft de in het derde lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2011.

   

  De raad voornoemd,

  K.S. Heldoorn , de voorzitter

  P.A. Lambeck , de griffier

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2012

 

Inhoudsopgave

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Kooppas en gehandicaptenparkeerkaart

Hoofdstuk 7 Leegstandwet

Hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 9 Aanwezigheids- en exploitatievergunningen kansspelautomaten en loterijen

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 12 APV

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Intrekking en wijziging

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Evenementen en markten

Hoofdstuk 3 Vuurwerk

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 5 Brandbeveiliging

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Voor de voltrekking van een huwelijk, het bevestigen van een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een door het college aangewezen locatie bedraagt het tarief:

 

1.1.1.1

van maandag tot en met vrijdag

€ 320,00

1.1.1.2

op zaterdag

" 568,53

 

 

 

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt het tarief

" 320,00

 

 

 

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap door een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming worden de tarieven zoals genoemd onder 1.1.1.1 tot en met

1.1.2 verhoogd met

“ 204,00

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouw- of samenlevingsboekje

“ 12,30

1.1.4.2

een duplicaat hiervan

" 15,40

1.1.4.3

een trouw- of samenlevingsboekje in leren omslag

" 24,70

1.1.4.4

een duplicaat hiervan

" 27,80

 

 

 

1.1.5

Het tarief voor het kalligraferen van een trouw- of samenlevingsboekje bedraagt

" 12,30

 

 

 

1.1.6

Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, bedraagt voor elk daaraan besteed kwartier € 24,25, vermeerderd met € 11,80 voor elke inlichting.

 

 

 

 

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.1.1

1.2.1.2

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen, een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) of een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen, een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) of een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder 1.2.1.1 (zakenpaspoort), indien de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

€ 48,73

" 67,00

1.2.1.3

het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1.1 en 1.2.1.2, direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

" 9,37

1.2.1.4

het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4

" 21,86

1.2.1.8

het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4, indien sprake is van een spoedlevering

“ 43,69

1.2.1.9

het aanbrengen van een andere wijziging in een reisdocument

" 7,75

 

 

 

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

" 30,00

" 40,05

1.2.2.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet, indien de aanvrager reeds eerder een Nederlandse identiteitskaart werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

“ 62,00

1.2.2.4

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van veertien nog niet heeft bereikt, indien de aanvrager eerder een Nederlandse identiteitskaart werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

 

 

 

 

 

45,90

 

51.95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs indien de aanvrager reeds

eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bij een spoedprocedure

€ 37,05

" 55,00

" 75,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd of één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.2.1

per verstrekking

€ 11,80

1.4.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan afnemers en bijzondere derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid, Besluit GBA, per verstrekking

€ 2,27

Overige verklaringen en verstrekkingen

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van

 

1.4.3.1

een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

“ 11,80

1.4.3.2

een verklaring van in leven zijn

“ 11,80

1.4.3.3

een attestatie de vita

“ 11,80

1.4.3.4

een verklaring in verband met het in- of uitklaren van goederen

" 11,80

1.4.3.5

een bewijs van Nederlanderschap

" 11,80

1.4.3.6

een legalisatie van een handtekening of een stuk, per geval

" 11,80

1.4.3.7

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

" 11,80

1.4.3.8

een verklaring omtrent het gedrag

" 30,05

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een mededeling als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

" 5,00

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van kaarten en tekeningen, indien deze zijn vervaardigd door middel van een lichtdrukapparaat:

 

 

formaat A 0 (841 x 1.189 mm)

“ 10,65

 

formaat A 1 (594 x 841 mm)

“ 5,95

 

formaat A 2 (420 x 594 mm)

“ 4,20

 

formaat A 3 (297 x 420 mm)

“ 3,05

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van gegevens uit kadastrale stukken, per subject(nummer) € 6,10 vermeerderd met € 0,50 per object.

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie of een aanvraag voor de afgifte van een fotokopie of gewaarmerkt afschrift van andere stukken dan in dit hoofdstuk genoemd, voor elke gekopieerde zijde:

 

1.4.7.1

voor de eerste tien kopieën op A4-formaat

nihil

1.4.7.2

voor elke volgende kopie op A4-formaat

€ 0,15

Naspeuringen

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het archief berustende stukken en voor het raadplegen van kadastrale stukken indien daarbij bijstand van een ambtenaar wordt verkregen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 24,75

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van:

 

1.5.1.1

een programmabegroting

€ 30,00

1.5.1.2

een programmarekening

€ 30,00

1.5.1.3

een jaarrekening Grondbedrijf

€ 30,00

1.5.1.4

een voorontwerp-bestemmingsplan (categorie I)

€ 2,95

1.5.1.5

een voorontwerp-bestemmingsplan (categorie II)

€ 5,80

1.5.1.6

een ontwerp bestemmingsplan

€ 30,00

1.5.1.7

een vastgesteld bestemmingsplan

€ 30,00

1.5.1.8

een goedgekeurd bestemmingsplan

€ 30,00

Hoofdstuk 6 Gehandicaptenparkeerkaart

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.6.1.1

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 77.00

1.6.1.2

met dien verstande dat dit tarief bij een volgende aanvraag slechts in rekening wordt gebracht indien er vier jaren verstreken zijn sinds de eerste aanvraag bedoeld in onderdeel 1.6.1., of indien er sprake is van een daaropvolgende aanvraag, sinds de laatste aanvraag waarvoor een tarief in rekening is gebracht.

 

Hoofdstuk 7 Leegstandwet

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid Leegstandwet

€ 77,50

1.7.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid Leegstandwet

€ 77,50

Hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet

1.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet bedraagt

€ 32,95

Hoofdstuk 9 Aanwezigheids- en exploitatievergunningen kansspelautomaten en loterijen

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor

 

1.9.1.1

een periode van één jaar voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.9.1.2

een periode van één jaar voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste automaat € 56,50 en voor elke volgende automaat € 34,00.

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening

" 1240.00

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een loterijvergunning ingevolge de Wet op de kansspelen

“ 66,05

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 291,45

 

 

 

1.10.2

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

" 0,69

 

 

 

1.10.3

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

" 0,69

 

 

 

1.10.4

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 139,15

 

 

 

1.10.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

1.10.6

Indien een begroting als bedoeld in 12.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.11.1.1

een ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 1994

€ 8,95

1.11.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 32,65

Hoofdstuk 12 APV

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor kamperen buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

€ 124,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3. In afwijking hiervan kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.2.2

Bouwactiviteiten en aanlegactiviteiten

 

2.2.2.1

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo of op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo.

€ 100,00

 

indien de bouwkosten minder dan €100.000 bedragen in de categorie wonen

 

2.2.2.1.1

vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €100.000 tot €1.000.000 bedragen in de categorie wonen

 

2.2.2.1.2

vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten

 

 

indien de bouwkosten €1.000.000 of meer bedragen in de categorie wonen

 

2.2.2.1.3

vermeerderd met

1,5%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten minder dan €100.000 bedragen in de categorie publiekstoegankelijke gebouwen

 

2.2.2.1.4

vermeerderd met

3%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €100.000 tot €1.000.000 bedragen in de categorie publiekstoegankelijke gebouwen

 

2.2.2.1.5

vermeerderd met

2,8%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €1.000.000 of meer bedragen in de categorie publiekstoegankelijke gebouwen

 

2.2.2.1.6

vermeerderd met

1,5%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten minder dan €100.000 bedragen in de categorie bedrijven

 

2.2.2.1.7

vermeerderd met

2,6%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €100.000 tot €1.000.000 bedragen in de categorie bedrijven

 

2.2.2.1.8

vermeerderd met

2,8%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €1.000.000 of meer bedragen in de categorie bedrijven

 

2.2.2.1.9

vermeerderd met

1,5%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten minder dan €100.000 bedragen in de categorie overig

 

2.2.2.1.10

vermeerderd met

2,6%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €100.000 tot €1.000.000 bedragen in de categorie overig

 

2.2.2.1.11

vermeerderd met

2,8%

 

van de bouwkosten;

 

 

indien de bouwkosten €1.000.000 of meer bedragen in de categorie overig

 

2.2.2.1.12

vermeerderd met

1,5%

 

van de bouwkosten.

 

 

 

 

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.2:

 

2.2.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 195,00

2.2.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 283,00

2.2.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3° van de Wabo wordt toegepast (afwijkingsbesluit):

€ 2.931,00

2.2.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 392,00

2.2.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 400,00

2.2.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 400,00

2.2.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 400,00

2.2.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 400,00

2.2.3.9

Indien een besluit op een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2.3 voorzien dient te worden van een toelichting (ruimtelijke onderbouwing) wordt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag verhoogd met:

€ 531,84

2.2.3.10

Indien voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2.3 het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting.

 

2.2.3.11

Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in 2.2.2 gecombineerd met een activiteit als bedoeld in artikel 2.2.3.1. of 2.2.3.2. wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.2.1. verminderd met een bedrag van € 100.00

 

2.2.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verkrijgen van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 189,35

2.2.4.2

Indien de aanvraag de in onderdeel 2.2.4.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen betreft, wordt het onder 2.2.4.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen.

 

2.2.4.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging van een eerder afgegeven vergunning en die vergunning betreft de in onderdeel 2.2.4.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen, dan wordt het onder 2.2.4.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen. Voor bouwwerken of inrichtingen waarvan maximaal 50% bruto-vloeroppervlakte is gewijzigd, wordt het bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen vermenigvuldigd met het percentage van de gewijzigde bruto-vloeroppervlakte.

 

2.2.4.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van een eerder afgegeven vergunning en die vergunning betreft de in onderdeel 2.2.4.5 genoemde bouwwerken of inrichtingen, dan wordt het onder 2.2.4.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen naar rato van de bruto-vloeroppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

 

2.2.4.5

Bouwwerken en inrichtingen

 

2.2.4.5.1

Bouwwerken met een bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, woonfunctie en onderwijsfunctie met een bruto-vloerop-pervlakte:

-tot 100 m2

-van 100 tot 500 m2, € 1,19 per m2

-van 500 tot 2.000 m2, € 363,95 vermeerderd met € 0,47 per m2

-van 2.000 tot 5.000 m2, € 1.030,30 vermeerderd met € 0,15 per m2

-van 5.000 t/m 50.000 m2, € 1.635,90 vermeerderd met € 0,025 per m2

-boven 50.000 m2, € 2.241,45 vermeerderd met € 0,015 per m2

€ 121,10

2.2.4.5.2

Bouwwerken met een industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie en permanente inrichtingen met een bruto-vloeroppervlakte:

-tot 100 m2

-van 100 tot 500 m2, € 0,60 per m2

-van 500 tot 2.000 m2, € 181,95 vermeerderd met € 0,23 per m2

-van 2.000 tot 5.000 m2, € 412,55 vermeerderd met € 0,086 per m2

-van 5.000 t/m 50.000 m2, € 848,25 vermeerderd met € 0,015 per m2

-boven 50.000 m2,€ 1.140,35 vermeerderd met € 0,009 per m2

€ 59,35

2.2.4.5.3

Tijdelijke inrichtingen:

Voor een periode vanaf negen dagen en langer: € 119,35 vermeerderd met € 8,35 per dag

 

 

 

 

2.2.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of onder h, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, of onder c, van de Wabo met betrekking tot een krachtens een gemeentelijke of provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.2.5.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van het monument:

€ 150,00

2.2.5.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 150,00

 

 

 

2.2.6

Sloopactiviteite n anders dan bij monumenten of in beschermd stads-of dorpsgezicht

 

2.2.6.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief bij

-minder dan 100 m³ sloopafval:

-vanaf 100 m³ tot 1.000 m³ sloopafval:

-vanaf 1.000 m³ sloopafval:

 

 

 

 

 

 

€ 85,80

€ 430,05

€ 860,25

2.2.6.2

Indien voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk een sloopveiligheidsplan moet worden beoordeeld wordt het onder 2.2.6.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 248,25

2.2.6.3

Indien het sloopplan is voorgelegd aan de begeleidingscommissie binnenstad wordt het onder 2.2.6.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 137,95

 

 

 

2.2.7

Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 90,00

 

 

 

2.2.8

Maken, veranderen van een uitweg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 90,00

 

 

 

2.2.9

Kappen (vellen van een houtopstand)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellenvan houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:11 lid 1 of artikel 4:12:10, eerste lid van deAlgemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld inartikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 60,00

 

 

 

2.2.10

Opslag van roerende zaken (gebruik weg of weggedeelte)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken waarvoor op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder k van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 90,00

 

 

 

2.2.11

Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op maken van handelsreclame waarvoor op grond van artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder h van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 175,00

 

 

 

2.2.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.2.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€  46,60

2.2.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 46,60

 

 

 

2.2.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 46,60

 

 

 

2.2.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.2.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.2.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.2.15

Advies

 

2.2.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovenbedoelde bestuursorganisatie of instantie.

 

2.2.15.2

Indien de specificatie als bedoeld in 9.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.2.15.1 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

2.2.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.2.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 

2.2.16.2

Indien de specificatie als bedoeld in 2.2.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na deze mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.2.16.1 niet in rekening gebracht.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.3.1.1

indien de aanvrager het opstellen van het plan voor zijn rekening neemt:

€ 3.894,69

2.3.1.2

in overige gevallen:

€ 7.058,80

2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.3.2.1

indien de aanvrager het opstellen van de wijziging voor zijn rekening neemt:

€ 2.798,77

2.3.2.2

in overige gevallen:

€ 5.277,64

2.3.3

Indien voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting.

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de algemene rechten. De teruggaaf bedraagt

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het indienen van de aanvraag

50%

 

van de op grond van de betreffende onderdelen verschuldigde algemene rechten voor die activiteiten.

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.2

Indien van een verleende vergunning voor een bouw-, aanleg- of sloopactiviteit geen gebruik wordt gemaakt binnen zes maanden na verlening van de vergunning bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de algemene rechten. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van de betreffende onderdelen verschuldigde algemene rechten voor die activiteiten. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de aanvraag om de vergunning in te trekken binnen zes maanden na de verlening wordt ingediend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van weigering van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de algemene rechten. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van de betreffende onderdelen verschuldigde algemene rechten voor die activiteiten.

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van een nieuwe aanvraag na weigering van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

2.4.4

Vervallen

 

 

 

 

2.4.5

Onder weigering bedoeld in de onderdelen 2.4.3 en 2.4.4 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.4.6

Geen teruggaaf rechtendeel advies of verklaring van bedenkingen

 

 

Van de algemene rechten verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.15 en 2.2.16 wordt geen teruggaaf verleend. De toepassing van de percentages op grond van dit hoofdstuk vindt plaats nadat deze delen in mindering zijn gebracht op de verschuldigde algemene rechten.

 

 

 

 

2.4.7

Minimumbedrag

 

 

Een bedrag minder dan €75,- wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 5 Intrekking en wijziging

 

 

 

 

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking of een geringe wijziging van een omgevingsvergunning, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is

€ 75,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.1.1

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van

de APV:

€ 375,00

3.1.1.2

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van

de APV inclusief terras

" 465,00

3.1.1.3

het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van

de APV

" 93,00

3.1.1.4

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

" 375,00

3.1.1.5

het wijzigen van een drank- en horecavergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

" 93,00

3.1.1.6

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

" 65,00

Hoofdstuk 2 Evenementen en markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor:

 

het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de APV met een geldigheidsduur van

 

3.2.1.1

een dag

€ 45,00

3.2.1.2

ten hoogste een week

" 50,90

3.2.1.3

ten hoogste een maand

" 56,90

3.2.1.4

ten hoogste een jaar

" 89,95

3.2.1.5

een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV

“ 45,00

3.2.1.6

het houden van een inzameling van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de

APV

“ 62,00

3.2.1.7

het optreden als straatartiest, als bedoeld in artikel 2:9 van de APV

“ 62,00

Hoofdstuk 3 Vuurwerk

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen of aanwezig houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

€ 70,00

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een prostitutievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV

€ 1240.00

Hoofdstuk 5 Brandbeveiliging

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Assen 2012

€ 189,35

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Assen 2012 oor een tijdelijke inrichting voor een periode vanaf negen dagen en langer

€ 119,35

3.5.2.1

vermeerderd met €8,35 per dag