Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening Meedoen gemeente Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Meedoen gemeente Assen 2012
CiteertitelVerordening Meedoen gemeente Assen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147 lid 1
 2. Wet Werk en Bijstand, artikel 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201219-09-2013Nieuwe regeling

12-01-2012

Berichten van de Brink, 26-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING MEEDOEN GEMEENTE ASSEN 2012

 

 

§ 1 Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities

a.

ISD-AAT

:

de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo;

b.

Wwb

:

Wet werk en bijstand;

c.

bijstandsnorm

:

de voor de aanvrager op het moment van de aanvraag geldende landelijke bijstandsnorm vermeerderd of verminderd met de van toepassing zijnde gemeentelijke toeslag(en) en/of verlaging(en) op grond van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand;

d.

inkomen

:

het inkomen zoals bedoeld in artikel 31 en 32 Wwb;

e.

de inwoner

:

elke op grond van artikel 11 WWB leden 1, 2 en 3 rechtmatig in Nederland verblijvende inwoner van de gemeente Assen;

f.

de alleenstaande

:

de alleenstaande als bedoeld in artikel 4 Wwb;

g.

alleenstaande ouder

:

de alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 Wwb;

h.

het gezin

:

het gezin als bedoeld in artikel 4 Wwb;

i.

kind

:

het ten laste komende kind als bedoeld in artikel 4 Wwb;

j.

de aanvrager

:

de alleenstaande, de alleenstaande ouder of het gezin die op het moment van de aanvraag inwoner is en als zodanig opgenomen is in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Assen.

§ 2 Meedoenregeling schoolgaande kinderen
Artikel 2.1. Doelgroep
 • 1.

  Tot de doelgroep van de meedoenregeling schoolgaande kinderen behoren de ouders van schoolgaande kinde ren in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.

 • 2.

  Het inkomen van de ouder(s) is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm. Het vermogen van de ouder(s) is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Wwb.

Artikel 2.2. Meedoenpremie activiteiten
 • 1.

  Alle meedoenpremies ten behoeve van de ouders van een schoolgaand kind worden volledig in natura verstrekt.

 • 2.

  De hoogte van het bedrag bepaalt de maximale verstrekking van voorzieningen in natura.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van het bedrag van de meedoenpremie jaarlijks vast. De bedragen worden bekend gemaakt in Berichten van de brink.

Artikel 2.3. Meedoenpremie personal computer
 • 1.

  Indien de aanvrager in aanmerking komt voor de meedoenpremie wordt eenmalig een personal computer inclusief printer en internetabonnement verstrekt, als:

  • a.

   in het huishouden geen computer of printer aanwezig is of de aanwezige computer of printer ouder is dan vijf jaar;

  • b.

   er nog niet is voorzien in een internetaansluiting.

 • 2.

  Een aanvrager kan slechts eenmaal binnen een periode van vijf jaar in aanmerking komen voor een personal computer, printer en internetabonnement.

 • 3.

  Het internet abonnement wordt voor een door het dagelijks bestuur van de ISD vooraf bepaalde tijd verstrekt.

 • 4.

  Indien het schoolgaande kind meerdere woonadressen heeft wordt de personal computer slechts voor één adres verstrekt.

Artikel 2.4. Ambtshalve of op aanvraag
 • 1.

  De meedoenpremie voor de ouder van schoolgaand(e) kind(eren) wordt voor ouders van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij de ISD ambtshalve verstrekt, er hoeft dan geen aanvraag te worden ingediend.

 • 2.

  De ambtshalve verstrekking vindt plaats in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Voorafgaand aan het schooljaar wordt de meedoenpremie beschikbaar gesteld.

 • 3.

  In alle overige gevallen wordt de meedoenpremie alleen op aanvraag verstrekt. De aanvrager maakt daartoe gebruik van het E-loket of het door het dagelijks bestuur van de ISD vastgestelde formulier.

§ 3 Meedoenregeling witgoed
Artikel 3.1. Doelgroep

Tot de doelgroep voor de witgoedregeling behoort de inwoner die onafgebroken 36 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en/of een vermogen bezit dat niet hoger is dan het vrij te laten vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand.

Artikel 3.2. Voorwaarden

Een aanvrager kan een vergoeding vragen voor de kosten van reparatie van een koelkast, een wasmachine, een kookplaat of een stofzuiger, onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  per aanvrager wordt slechts één voorziening per jaar verstrekt;

 • b.

  het defecte apparaat is tenminste 5 jaar oud;

 • c.

  of controle of reparatie mogelijk is vindt vooraf plaats door een reparateur die door het dagelijks bestuur van de ISD is aangewezen;

 • d.

  als reparatie, naar het oordeel van het dagelijks bestuur van de ISD, geen optie is dan stelt deze in plaats daarvan een apparaat beschikbaar.

Artikel 3.3. De aanvraag
 • 1.

  De witgoedregeling kan alleen in het lopende kalenderjaar worden aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag wordt gedaan op een daartoe door het dagelijks bestuur van de ISD vastgesteld formulier, onder overlegging van de op dat formulier vermelde bescheiden.

§ 4 Slotbepalingen
Artikel 4.1. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur van de ISD kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening indien zij van mening is dat de aanvrager in bijzondere omstandigheden verkeert waardoor toepassing van deze verordening niet tot het beoogde of gewenste doel leidt.

Artikel 4.2. Nadere voorschriften

Het dagelijks bestuur van de ISD kan nadere voorschriften vaststellen voor de uitvoering van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 4.3. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  De Verordening meedoenpremies gemeente Assen wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 januari 2012.

De raad voornoemd,

 

, voorzitter

 

, griffier

 

 

TOELICHTING VERORDENING MEEDOEN GEMEENTE ASSEN
Inleiding

Deze verordening vindt haar basis in het raadsbesluit meedoenpremies 2011-2014 van 16 december 2010. Het raadsbesluit borduurt voort op de Nota "Meedoen Mogelijk Maken in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo". De belangrijkste doelstelling van het Meedoenbeleid in Assen blijft het voorkomen van sociale uitsluiting. Het gaat om inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Daarbij wordt de hoogste prioriteit gelegd bij het meedoen van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. In het raadsbesluit van 3 maart 2011 is de Verordening meedoenpremies gemeente Assen het laatst aangepast. Omdat de Verordening Meedoenpremies een aantal elkaar snel opvolgende wijzigingen heeft ondergaan is er nu voor gekozen om de verordening in zijn geheel opnieuw vast te stellen.

Meedoenregeling schoolgaande kinderen

De hoogte van de meedoenregeling wordt jaarlijks vastgesteld bij de begroting. Daarnaast maakt het college jaarlijks de hoogte van het bedrag van de meedoenpremie bekend in Berichten van de Brink. Dit bedrag stond voorheen in deze verordening maar omdat kleine wijzigingen in de bedragen dan steeds leiden tot een aanpassing van de verordening is dit niet langer in de verordening opgenomen.

 

Voor 2012 is het onderscheid in bedragen voor brugklassers en de daarop volgende middelbare schooljaren vervallen. De meedoenpremies worden in natura verstrekt dat betekent dat als de meedoenpremie wordt toegekend de rechthebbende op een webshop (via de ISD) de betreffende producten of diensten kan afnemen. De "pc-regeling" is aangepast, de voorwaarden zijn duidelijker geformuleerd.

 

Kinderen in gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben het moeilijk om mee te doen met hun leeftijdsgenoten. Hierbij kan het gaan om activiteiten op school, sport, hobby en buurt. Ouders van kinderen die naar de basisschool gaan krijgen met directe en indirecte kosten van de schoolverplichtingen te maken. De kinderen moeten in staat worden gesteld om hieraan volwaardig mee te doen. Kosten waarvoor de premie bedoeld is zijn bijvoorbeeld de kosten van een rekenmachine, gymkleding, de huur van een schoolkluisje, schoolreisjes, excursies en vervoer. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen lid kunnen worden van verenigingen.

 

Naast bovengenoemde kosten dienen kinderen op het voortgezet onderwijs te beschikken over een computer en internetaansluiting. Veel lesmateriaal wordt op CD-ROM verstrekt en leerlingen dienen regelmatig werkstukken te maken. Om die reden wordt aan kinderen die starten op het voortgezet onderwijs een personal computer verstrekt. Onder de voorwaarde dat er nog geen computer in het gezin aanwezig is of de aanwezige computer is ouder dan 5 jaar. Omdat de afschrijving van een personal computer ongeveer vijf jaar bedraagt, kan eens in de vijf jaar een beroep worden gedaan op deze regeling. Ook een internetaansluiting is mogelijk indien er nog geen aansluiting aanwezig is. Ook daarvoor geldt dat er een termijn aan verbonden kan worden. De installatie wordt volledig voor de belanghebbende geregeld, inclusief aansluiting. Een laptop is niet mogelijk, tenzij op basis van het schoolprogramma een laptop verplicht is gesteld. Dit moet dan wel blijken uit de studiegids of een verklaring van de school.

Witgoedregeling

Voorheen was de witgoedregeling een aparte regeling. Vanwege de samenhang met het meedoenbeleid wordt de witgoedregeling nu opgenomen in deze verordening. Bij de witgoedregeling gaat het om de vergoeding van de kosten voor reparatie van een koelkast, een wasmachine, een kookplaat of een stofzuiger. Om de kosten van de reparatie vast te kunnen stellen of vast te stellen dat een nieuw apparaat nodig is wordt het apparaat beoordeeld door een reparateur die door de ISD is aangewezen. Als er een nieuw apparaat moet komen dat stelt de ISD het apparaat beschikbaar. Dat betekent dat de aanvrager geen daadwerkelijk geldbedrag ontvangt maar het benodigde apparaat.

In natura

Om het meedoenbeleid nog effectiever te maken worden de premies in natura verstrekt. Hiermee worden de toegekende middelen gebruikt voor het doel: meedoen!

 

De nadruk ligt op culturele, sportieve en maatschappelijk zinvolle activiteiten. Er wordt een ruim aanbod aan activiteiten en voorzieningen beschikbaar gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan deelname aan een sportvereniging, muziek dans en theater, sportkleding, schoolkosten, vakanties of de reparatie dan wel vervanging van een aantal duurzame gebruiksgoederen.

Toegankelijk

De aanvraagprocedure is zo eenvoudig mogelijk gehouden. De ISD kent voor de ouders van schoolgaande kinderen van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij de ISD de voorzieningen ambtshalve toe, er hoeft dan geen aanvraag meer te worden ingediend. De inwoners waarvan de inkomensgegevens niet bij de ISD bekend zijn zullen wel een aanvraag moeten indienen. Hierbij worden zo min mogelijk gegevens opgevraagd. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van E-dienstverlening. Nadat het meedoenbudget beschikbaar is gesteld kan via een webshop worden gekozen voor de activiteit of voorziening. Na de keuze krijgt de klant de beschikking over hetgeen gevraagd is.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

De meedoenpremie wordt vanaf 1 januari 2012 voor deze doelgroepen niet meer uitgekeerd. Voor deze doelgroepen bleek, na de evaluatie van het Meedoenbeleid in 2010, dat de meedoenpremie niet (langer) het juiste instrument is om deze doelgroep te bedienen. In 2011 is er een overgangsperiode geweest.