Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 95
 2. Gemeentewet, artkel 96
 3. Gemeentewet, artikel 97
 4. Gemeentewet, artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2016Wijzigingen in de artikelen 5, 6, 9, 12

30-06-2016

Gemeenteblad, 12juli 2016

R00412
15-09-201501-01-201413-07-2016Intrekking artikelen 13 en 14

03-09-2015

Gemeenteblad, 14 september 2015

2015-R00539
01-01-201101-01-2014Wijziging artikel 7.

16-12-2010

Berichten van de Brink, 22 december 2010

BB-00012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

 

 

Paragraaf 1. Ambtelijke bijstand; verzoek om ambtelijke bijstand

Artikel 1. Verzoek

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, geeft de griffier veelal via tussenkomst van een ambtenaar.

 • 3.

  Als een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 4.

  Voor bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen, moties of andere bijstand kan een raadslid zich wenden tot de griffier. Als de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, een of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2. Weigeringsgronden

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   Het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   Dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Als de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met reden omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3. Burgemeester beslist op weigering

Als het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4. Burgemeester beslist op klacht

 • 1.

  Als een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of aan de griffier of aan de secretaris hiervan mededeling.

 • 2.

  Als overleg niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5. Registratie

De griffier kan een register bijhouden van verleende ambtelijke bijstand zoals omschreven in artikel 1 lid 4 bij, waarin per verzoek om bijstand wordt opgenomen:

 • -

  welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

 • -

  over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

 • -

  de datum waarop het verzoek binnenkwam;

 • -

  de datum waarop het verzoek is beantwoord;

 • -

  eventueel de tijd die het verlenen van de bijstand heeft gekost;

 • -

  als dat van toepassing is, de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 6. Geheimhouding

Als het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2. Fractieondersteuning; bekostigingswijze

Artikel 7. Financiële bijdrage

 • 1.

  de fracties, zoals bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Assen, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren als fractie.

 • 2.

  De bijdrage bestaat uit een vast deel van € 2,700 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 540 per raadszetel. Jaarlijks vindt aanpassing van de bedragen plaats overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 8. Bestedingsmogelijkheden

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag gebruikt worden ter bekostiging van onder andere:

  • a.

   fractieassistentie/secretariële ondersteuning;

  • b.

   administratiekosten verbonden aan het fractiewerk;

  • c.

   kosten van abonnementen op bijvoorbeeld raadstukken voor opvolgers op de lijst;

  • d.

   representatiekosten;

  • e.

   huisvesting

  • f.

   cursussen, congressen, opleidingen.

 • 3.

  Per bestuursperiode kan vanuit het fractiebudget per fractie een eenmalig ICT-vergoeding ter hoogte van € 750,- beschikbaar worden gesteld, naar rato van de duur van de resterende bestuursperiode voor zover van toepassing

 • 4.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen.

Artikel 9. Wijze van uitbetaling

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt bij wijze van voorschot van 50% van het totaalbedrag vóór 31 januari van een kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3.

  Het resterende deel na de bevoorschotting als bedoeld in het eerste lid wordt onder verrekening van het overschot van het voorgaand kalenderjaar verstrekt nadat de raad besloten heeft over vaststelling van eventuele voorschotten uit het vorige jaar.

Artikel 10. Aanpassing fractiebijdrage

 • 1.

  Als het zeteltal van een fractie ten gevolgde van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

  • a.

   Bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt;

  • b.

   Bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 7, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 11. Reservering

 • 1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 7.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 12 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4.

  De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6.

  Bij splitsing van een fractie wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 12. Verantwoording

 • 1.

  Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door middel van een door het presidium vastgesteld format. In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt de verantwoording over het voorgaande jaar afgelegd

 • 2.

  De griffier maakt van de verantwoording van alle fracties een rapport op en zendt dit naar de raad.

 • 3.

  De rechtmatigheidscontrole vindt onder verantwoordelijkheid van de griffier plaats.

 • 4.

  De raad stelt na ontvangst van het gecontroleerde rapport de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a . genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Paragraaf 3. Verstrekking laptop raadsleden

Atikel 13. Verstrekking laptop raadslid

Vervallen

Artikel 14. Verstrekking laptop plaatsvervangend raadslid

Vervallen

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding/intrekking

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 2.

  De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vastgesteld bij besluit van 16 mei 2002, wordt ingetrokken.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en

fractieondersteuning.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2010.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Toelichting  

Artikel 5.

In dit artikel is de bevoegdheid om een register van verleende bijstand bij te houden neergelegd bij de griffier. Het doel van het register is om bij te houden hoe vaak en hoeveel uren gebruik is gemaakt van ambtelijke bijstand. Het is geen verplichting om dit register bij te houden. Het bijhouden van een register kan van belang zijn, wanneer er gelimiteerde afspraken zijn over aantallen en uren ambtelijke bijstand.

Artikel 6.

Het verlenen van ambtelijke bijstand valt niet onder geheimhouding. Wanneer een college(lid) meer wil weten over de inhoud van het verzoek en/of het advies kan hij/zij bij het betreffende raadslid terecht. Dit artikel is bedoeld om te voorkomen dat ambtenaren die ambtelijke bijstand verlenen in een lastige positie komen ten opzichte van het college en individuele collegeleden.

Wanneer een raadslid ondersteuning wenst, zonder dit met het college te willen delen, kan hij/zij zich wenden tot de griffier, die een passende oplossing zal zoeken, eventueel in overleg met het presidium

Artikel 8.

De bedoelde ICT vergoeding is bedoeld om een fractieondersteuner uit te rusten met de nodige ICT faciliteiten. Hiermee wordt bedoeld een laptop of tablet(hardware) en software. Indien door redenen buiten de schuld van de fractieondersteuner verlies van de ter beschikking gestelde ICT voorziening optreedt kan van deze regeling worden afgeweken.

De vergoeding vindt naar rato plaats van de bestuursperiode:

- 1e jaar > 100 %

- 2e jaar > 75 %

- 3e jaar > 50 %

- 4e jaar > 25 %

Artikel 9.

In januari wordt een voorschot van 50 % verstrekt. Het restant wordt doorgaans voor het zomerreces, maar uiterlijk in september, uitbetaald en wordt bepaald aan de hand van de verantwoording over het voorgaande jaar en de toegestane reserves (zie artikel 12).

Artikel 12.

De rechtmatigheidscontrole van de fractieverantwoordingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de griffier, die hiervoor bijvoorbeeld de control-afdeling van de gemeente kan inschakelen of een advies van de accountant kan inwinnen. Het artikel laat ruimte om hiervoor een passend middel te vinden.