Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening plaatsingsvolgorde Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening plaatsingsvolgorde Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening plaatsingsvolgorde Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, artikel 12 lid 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-200801-01-200801-01-2016Nieuwe versie

24-06-2008

Berichten uit de Brink, 2 Juli 2008

BB-01649

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening plaatsingsvolgorde Wsw

 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

a.

: De wet

De Wet sociale werkvoorzieningen;

b.

: Het college

Het college van burgemeester en wethouders Assen;

c.

: De gemeente

De gemeente Assen;

d.

: Ingezetenen

Degene die op grond van hun inschrijving in het gemeentelijke persoonregister geacht worden hun werkelijke woonplaats in de gemeente Assen te hebben;

e.

: Wsw- gerechtigden

Ingezetenen van de gemeente die voor Wsw geïndiceerd zijn blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw, te weten

·Wsw-gerechtigden op de wachtlijst;

·Wsw-gerechtigden als werknemer van een Wsw bedrijf of;

·Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever;

f.

Wachtlijsten

De lijst die het college beheert met een overzicht van ingezetenen die Wsw-gerechtigd zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12 lid 1, van de Wsw;

g.

Begeleid werken

Een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van de Wsw.

h.

Alescon

De door de gemeenteraden en colleges van de gemeente Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en de Wolden opgerichte gemeenschappelijke regeling, welke onder meer als doel heeft de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening.

ARTIKEL 2 PLAATSINGSVOLGORDE

Bij ruimte in de taakstelling worden bij voorrang geplaatst de personen op de wachtlijst:

 • 1.

  die jonger zijn dan 27 jaar die begeleid kunnen en willen gaan werken;

 • 2.

  de overige Wsw-gerechtigden die begeleid kunnen en willen gaan werken;

 • 3.

  de overige jongeren onder de 27 jaar;

 • 4.

  de overige Wsw-gerechtigden op de wachtlijst volgens first-in/ first-out principe.

ARTIKEL 3 UITVOERING EN VERANTWOORDING

Alescon is door de gemeente aangewezen als uitvoerder van de wet. Alescon is verplicht minimaal eenmaal per jaar aan het college verantwoording af te leggen over het beheer van de wachtlijsten alsmede de uitgevoerde plaatsingsvolgorde conform deze verordening.

ARTIKEL 4 CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening plaatsingsvolgorde Wsw”.

 • 2.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2008

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Algemene toelichting

Op 1 januari 2008 is de herziene wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. De “gemoderniseerde” Wsw vragen gemeenten om, meer dan tot dan het geval was, invulling te geven aan regie en sturing van de sociale werkvoorziening en deze een plaats te geven binnen het gemeentelijke beleid. Zo is het mogelijk een beleid vast te stellen voor de plaatsingsvolgorde vanaf de wachtlijst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. De plaatsingsvolgorde dient te worden vastgelegd in een verordening (artikel 12, tweede lid, van de Wsw.)

 

Plaatsingvolgorde Wachtlijst Wsw

Het wachtlijstbeleid regelt in welke volgorde mensen van de wachtlijst in aanmerking kunnen komen voor beschikbare Wsw-plekken. Standaard geldt het First-in/First-out principe. Wie het langst op de wachtlijst staat, komt als eerste in aanmerking voor een dienstbetrekking. Uitgangspunt van de Wsw is een sluitende aanpak op een financieel verantwoorde wijze. Om die reden heeft de gemeente gemeend, voor een aantal bijzondere groepen, voorrangsbeleid te voeren. Het voorrangsbeleid wordt vormgegeven door artikel 2 van de verordening. In de beleidsnotitie modernisering van de Wsw, wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed.

 

De bevoegdheid om de verordening vast te stellen

De gemeente heeft de uitvoering van de Wsw opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Alescon. Voor gemeenten die de uitvoering van de Wsw hebben opgedragen aan een gemeenschappelijke regeling is het antwoord op de vraag wie dan bevoegd is om de verordening vast te stellen, afhankelijk van de wijze waarop de bestuursorganen van gemeenten op dit moment bevoegdheden hebben overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Vooruitlopend op de te wijzigen GR Alescon is in de beleidsnotitie modernisering Wsw overeengekomen, dat de gemeenteraad de verordening vaststelt, omdat dit het beste aansluit bij de bedoelingen van de gewijzigde wet. Deze verordening is gebaseerd op het uitgangspunt dat de “Alescon gemeenten” allen eenzelfde verordening opstellen, met uitzondering van de gemeente De Wolden, die de Wsw formeel laat uitvoeren door het werkvoorzieningschap Reestmond te Meppel.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Dit artikel geeft de omschrijving van een aantal begrippen in de verordening. Centraal staat de Wsw-gerechtigde, dat wil zeggen degene die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatig arbeid in staat is. Deze indicatie wordt gesteld door het centrum voor Werk en Inkomen. Alescon is door de gemeente aangewezen als uitvoerder van de wet. Als uitvoerder is Alescon bevoegd de indicatiebeschikking in een aantal gevallen in te trekken, bijvoorbeeld als de betrokkene passende arbeid onder aangepaste arbeid weigert (artikel 12, derde lid, van de Wsw). De betrokkene kan rechtstreeks in dienst zijn bij een Wsw-uitvoeringsorganisatie of bij een reguliere werkgever waarbij deze Wsw-financiering krijgt in het kader van Begeleid Werken.

 

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

De gemeente kent een aantal voorrangsgroepen voor het bemiddelen van Wsw-gerechtigden. Artikel 2 geeft hier duidelijkheid over. Plaatsing is alleen aan de orde als dat binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen mogelijk is. De gemeente krijgt elk jaar van het Rijk een uitkering voor het realiseren van een minimumaantal Wsw plaatsen (uitgedrukt in arbeidsjaren), de zogenoemde taakstelling. Plaatsing is alleen mogelijk voor zover de taakstelling niet overschreden wordt. in de hiervoor genoemde beleidsnotitie worden de volgende prioritaire doelgroepen onderscheiden:

 • 1.

  die jonger zijn dan 27 jaar die begeleid kunnen en willen gaan werken;

 • 2.

  de overige Wsw-gerechtigden die begeleid kunnen en willen gaan werken;

 • 3.

  de overige jongeren onder de 27 jaar;

 • 4.

  de overige Wsw- gerechtigden op de wachtlijst volgens First-in/First-out principe.

Deze volgorde is hiërarchisch vanaf onderdeel 1.

 

Artikel 3 Uitvoering en verantwoording

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Citeerwijze en inwerkingtreding

Alescon heeft geanticipeerd op de voorkeuren van de gemeente. Dat is de reden waarom deze verordening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 wordt ingevoerd.