Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Regeling Bedrijfsfitness

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Bedrijfsfitness
CiteertitelRegeling Bedrijfsfitness
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt terug tot 01-03-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201201-03-2010Nieuwe regeling

22-02-2010

Berichten van de Brink, 24-05-2012

BB-00298

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Bedrijfsfitness

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Werkgever: het college van burgemeester en wethouders;

Medewerker: de medewerk(st)er overeenkomstig artikel 1 sub 2 van de regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden gemeenteAssen;

Bedrijfsfitness: deelname aan de bedrijfsfitnessregeling op basis van het Nationaal Bedrijfsfitness Plan van Bedrijfsfitness

Nederland

Artikel 3

Om een aanvraag in te dienen voor deelname aan bedrijfsfitness, neemt de medewerker deel aan het keuzemodel

arbeidsvoorwaarden overeenkomstig artikel 2 van de Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden gemeente Assen.

Artikel 4 – fiscale faciliteit
 • 1.

  Via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden kan een medewerker kiezen voor deelname aan bedrijfsfitness.

 

 • 2.

  De gemeente Assen heeft voor de uitvoering en organisatie van het Nationaal Bedrijfsfitness Plan een overeenkomst gesloten met Bedrijfsfitness Nederland. Deelname geschiedt onder de voorwaarden door hen opgesteld.

Artikel 5 voorwaarden voor deelname
 • 1.

  Deelname aan deze regeling is mogelijk voor die medewerkers die deel kunnen nemen aan de keuzeregeling arbeidsvoorwaarden.

 

 • 2.

  Voor aanvang van de deelname heeft het dienstverband nog een looptijd van tenminste de duur van het bedrijfsfitnessabonnement (6 of 12 maanden)

 

 • 3.

  Aanvraag tot deelname geschiedt door het indienen van een ingevuld en ondertekend deelnameformulier. Daarnaast dient de medewerker een definitieve keuze te hebben gemaakt in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden / bedrijfsfitness.

Artikel 6 keuze fitnesslocatie en abonnement

 

 • 1.

  Via het Nationaal Bedrijfsfitness Plan kan een keuze gemaakt worden uit de fitnesslocaties benoemd in de bijlage van dit reglement.

 

 • 2.

  De prijs van het fitnessabonnement wordt vastgesteld op basis van de keuze van de medewerker in fitnesslocatie, abonnementsvorm (1 maal per week, 2 maal per week, onbeperkt) en de abonnementduur (6 of 12 maanden).

Artikel 7 sportaanbod en intake
 • 1.

  Sportactiviteiten in het fitnesscentrum welke als conditie- en/of krachttraining worden aangemerkt kunnen opbasis van het abonnement worden beoefend. Hierbij kan gedacht worden aan: vrije fitness, cardiofitness, circuitfitness, spinning en aerobics.

 

 • 2.

  Het bedrijfsfitnessabonnement geeft geen toegang tot wellness faciliteiten.

 

 • 3.

  Voor iedere nieuwe deelnemer wordt bij aanmelding een intake afspraak gepland. Het fitnesscentrum van uw keuze neemt contact met u op zodra zij de aanmelding van Bedrijfsfitness Nederland hebben ontvangen.

 

 • 4.

  De intake omvat onder andere een health check, uitleg over het correct gebruik van fitnessfaciliteiten en een instructie voor een verantwoorde trainingsopbouw op basis van uw persoonlijke doelstellingen.

Artikel 8 verlenging, opzegging of wijziging abonnement

 

 • 1.

  Tot wijziging of opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd voor eenzelfde periode.

 

 • 2.

  De keuze in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden is een doorlopende keuze, welke stopgezet wordt op het moment dat de werkgever een wijzigings- of opzeggingsbericht heeft ontvangen van Bedrijfsfitness Nederland.

 

 • 3.

  Wijzigingen zijn in een lopende abonnementsperiode is in principe niet mogelijk. Een medewerker kan voor de volgende abonnementsperiode via een wijzigingsformulier het abonnement wijzigen. Dit kan door uiterlijk een maand voor aflopen van het abonnement een wijzigingsformulier te zenden naar de klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

 

 • 4.

  Opzeggen gebeurt door uiterlijk een maand voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode via een wijzigingsformulier de opzegging door te geven aan de klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

 

 • 5.

  Bij uitdiensttreding kan verlenging van het abonnement niet meer fiscaal voordelig via de werkgever plaatsvinden. Eventuele verrekeningen worden bij de laatste salarisbetaling verrekend. Beëindiging van het dienstverband dient de medewerker direct door te geven aan de klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland.

Artikel 9 aansprakelijkheid

Als deelnemer aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan sport een medewerker op eigen risico. Een medewerker conformeert zich aan de geldende voorwaarden en huisregels van de gekozen fitnesslocatie. De medewerker

vrijwaart de werkgever, Bedrijfsfitness Nederland en de gekozen fitnesslocatie van aanspraken voor gemaakte fouten in de uitvoering van de conditie- en/of krachttraining, in het bijzonder die tengevolge waarvan

letselschade is ontstaan, of voor eventuele andere gevolgen die deelname aan deze regeling zo mogelijk met zich meebrengt.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur
 • 1.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart 2010.

 

 • 2.

  Het betreft een doorlopende regeling, welke geldig blijft tot het moment dat de werkgever deze regeling intrekt of dat de fiscale regelgeving voor bedrijfsfitness een beëindiging noodzakelijk maakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2010,

, burgemeester

 

, secretaris