Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhaving samenscholingsverbod Koopmansplein, ’t Forum en Triade te Assen voor de periode 17 mei 2012 – 17 november 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhaving samenscholingsverbod Koopmansplein, ’t Forum en Triade te Assen voor de periode 17 mei 2012 – 17 november 2012
CiteertitelHandhaving samenscholingsverbod Koopmansplein, ’t Forum en Triade te Assen voor de periode 17 mei 2012 – 17 november 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart handhavingsbesluit samenscholingsverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:1 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201217-11-2012Nieuwe regeling

11-05-2012

Berichten van de Brink, 24 mei 2012

BB-00544

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhaving samenscholingsverbod Koopmansplein, ’t Forum en Triade te Assen voor de periode 17 mei 2012 – 17 november 2012

 

 

De burgemeester van Assen

 

Overwegende dat in het centrum van Assen rond het koopmansplein, ’t Forum en de Triade in toenemende mate overlast, intimidatie, geweld en andere de openbare ordebedreigende situaties word(t)en veroorzaakt door groepen jongeren in de leeftijdscategorie van circa 12 tot 21 jaar;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen betreffende samenscholing en ongeregeldheden en

 

Gelet op:

 • -

  de rapportage van de politie van 24 april 2012, naar aanleiding van overlast door groepen jongeren in het centrum van Assen;

 • -

  de rapportages van het beveiligingsbedrijf dat werkzaam is in het winkelcentrum aan het Koopmansplein, ’t Forum en de Triade;

 • -

  signalen van de politie, bezoekers, beveiligers en ondernemers;

 • -

  de gesprekken die de burgemeester heeft gevoerd met de ondernemers van de betreffende winkelcentra;

 • -

  de voortdurende ernstige overlast door een aantal groepen jongeren;

 • -

  het feit dat er een integraal plan van aanpak wordt opgesteld, waarvan de instelling van een samenscholingsverbod onderdeel uitmaakt;

 • -

  de beraadslaging van 10 mei 2012 in de lokale driehoek.

 Besluit:

 

 • I.

  Het samenscholingsverbod intensief te handhaven in het volgende gebied in het centrum van Assen: het Koopmansplein, ’t Forum en de Triade, zoals ingetekend op de bij dit besluit behorende kaart. Dit is het gebied dat wordt omgeven door de volgende straten: Gedempte Singel, Oude Molenstraat, Ceresstraat, Neptunusplein, Het Kanaal, Apollopad, Mercuriuscentrum, Koopmansplein, Weierspoort, Gedempte Singel

 • II.

  Het samenscholingsverbod intensief te handhaven vanaf 17 mei 2012 tot en met 17 november 2012

 • III.

  De handhaving te beperken tot groepen van 4 of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers en bezoekers.

Motivering:

Het Koopmansplein is het hart van het winkelcentrum in Assen. Groepen jongeren komen hier dan ook al jaren bijeen. Zo nu en dan leidde dit tot overlast, maar over het algemeen bleef dit binnen de grenzen van het aanvaardbare. De laatste maanden is er echter sprake van een forse toename van onevenredige overlast. Daarbij gaat het niet alleen om een toename van het aantal meldingen van overlast, maar de overlast neemt ook ernstige vormen aan. Daar waar eerst alleen sprake was van hinderijk aanwezig zijn, is nu sprake van vervuiling en vernielen van de omgeving, intimideren van winkeliers en bezoekers, beledigen van vrouwen, bedreigen, vechtpartijen en het plegen van diefstallen door één dader en groepsgewijs. De groepen die deze overlast veroorzaken beperken zich niet tot het Koopmansplein, maar manifesteren zich ook in ’t Forum en de Triade. Daar wordt ook van balustrades gespuwd, worden mensen op de roltrappen omver geduwd en worden winkelwagentjes naar beneden geduwd.

 

De klachten en meldingen zijn afkomstig van ondernemers, bezoekers en de beveiliging van de winkelcentra. Om deze overlast tegen te gaan wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij de leden van de groepen een persoonsgerichte aanpak krijgen. Afhankelijk van de wijze waarop een jongere zich manifesteert, wordt bepaald of een curatieve of repressieve aanpak nodig is. Hierbij wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin, het jongerenwerk en het Veiligheidshuis Drenthe. Onderdeel van deze aanpak wordt het handhaven van een samenscholingsverbod.

 

Het gebied is overigens ook aangewezen als gebied waarvoor een ontzegging kan worden gegeven. Door de wisselende samenstelling van de jeugdgroepen is het instrument gebiedsontzegging echter niet effectief genoeg. Het samenscholingsverbod geeft de politie extra mogelijkheden tot handhaving en een effectieve aanpak van de overlast. Deze intensieve handhaving is met andere woorden nodig om de hardnekkige problematiek van jongerenoverlast in het centrum van Assen te kunnen aanpakken. 

 

Reikwijdte samenscholingsverbod

De handhaving beperkt zich tot groepen jongeren (4 of meer personen) die zich intimiderend en hinderlijk gedragen. De politie zal bij de handhaving van dit samenscholingsverbod rekening houden met het intimiderende en hinderlijke karakter van de samenscholing.

 

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag door een groep is in ieder geval sprake bij de volgende gedragingen of situaties:

 • -

  er wordt in de groep alcoholische drank gebruikt of is voorhanden;

 • -

  er wordt in de groep hard- of softdrugs gebruikt of is voorhanden;

 • -

  het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;

 • -

  de groep (of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers of scooters;

 • -

  de groep of personen daarin neemt een dreigende/intimiderende/provocerende/agressieve houding aan naar passanten, bewoners, beveiligers en/of ondernemers;

 • -

  de groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passerende personen;

 • -

  door de groep (of personen daarin) wordt afval op straat gegooid of worden vernielingen gepleegd;

 • -

  door de groep (of personen daarin) worden voorbijgangers lastig gevallen (schelden, negatief aanspreken);

 • -

  de groep werkt belemmerend op de toegang tot winkels en andere publiek toegankelijke ruimten.

 

Periode

De intensieve handhaving op het samenscholingsverbod Koopmansplein, ’t Forum en Triade geldt gedurende zes maanden van 17 mei 2012 tot en met 17 november 2012. In september wordt de toepassing van het samenscholingsverbod geëvalueerd. In de evaluatie komt in ieder geval aan de orde hoe vaak handhaving is ingezet en in hoeverre de direct betrokkenen hiervan effecten waarnemen.

 

Tijd

Gebleken is dat de overlast zich op alle dagen van de week kan voordoen. Daarom is dit instrument op alle dagen van de week van toepassing.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 11 mei 2012.

Bijlage: Gebied samenscholingsverbod

Kaart handhavingsbesluit samenscholingsverbod