Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling evenementen en sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling evenementen en sport
CiteertitelSubsidieregeling evenementen en sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcultuur en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 5 en 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010
 2. Titel 4.2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201205-01-2017Nieuwe regeling

25-09-2012

Berichten van de Brink, 4 oktober 2012

BB 00939/P82481

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Evenementen en sport

 

 

 

Subsidieregeling Evenementen en Sport

Hoofdstuk I Evenementen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Dit hoofdstuk verstaat onder:

 • a)

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010.

 • b)

  Evenement: een tijdelijke gebeurtenis in de gemeente Assen met een bijzondere aantrekkingskracht op het publiek, van beperkte duur die voor iedereen toegankelijk is (gratis of tegen betaling) op een of meerdere plekken op zowel binnen- als buitenlocaties waarbij de bezoekers specifiek voor de activiteiten komen.

Artikel 1.2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan:

 • -

  het profileren van Assen als een levendige en aantrekkelijke stad

 • -

  het positieve imago van de stad Assen als evenementenstad.

 • -

  het versterken van het culturele, sportieve en toeristische klimaat of

 • -

  de doelstellingen van het stadsmarketingbeleid.

Artikel 1.3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd

 • a.

  als naar het oordeel van het college het evenement onvoldoende bijdraagt aan het gestelde in artikel 1.2.

 • b.

  als naar het oordeel van het college de subsidieaanvraag niet voldoet aan het gestelde

  in artikel 1.4.

 • c.

  als de aanvrager niet kan aantonen over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit te beschikken.

 • d.

  indien het evenement naar het oordeel van het college in onvoldoende mate bijdraagt aan een evenwichtig jaarprogramma (evenementenkalender). Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar het aanbod van de in Assen aanwezige disciplines op gebied van sport en cultuur, het bedienen van doelgroepen, een verdeling naar type evenement en spreiding over locaties en over het jaar

 • e.

  voor huisvestingskosten, personele kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de activiteit.

Artikel 1.4 Procedurebepalingen

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een gedegen beschrijving van het evenement, een plan van aanpak, een gespecificeerde begroting en, indien hiervan sprake is, een beschrijving van de organisaties en bedrijven waarmee wordt samengewerkt.

Artikel 1.5. Verantwoording
 • 1.

  Artikel 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010 is niet van toepassing op het bepaalde in dit hoofdstuk.

 • 2.

  Subsidiebedragen met een maximum van € 5000, - worden bij verlening geacht tegelijkertijd te zijn vastgesteld.

 • 3.

  Voor subsidiebedragen met een maximum van € 5000, - geldt dat binnen 6 weken na afloop van de activiteit de subsidieontvanger een kort financieel en inhoudelijk verslag indient.

Artikel 1.6 Berekening van de subsidie

1.De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30% van de begrote kosten van het evenement met eenmaximum van € 5000,-,

70% van de begrote kosten moet afkomstig zijn uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.

2.Nieuwe evenementen zijn voor een periode van twee jaar uitgezonderd van het gestelde in het eerste lid.

Artikel 1.7 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Hoofdstuk II sport

Artikel 2.1 Begripsomschrijvingen

Dit hoofdstuk verstaat onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010.

 • b.

  Breedtesportactiviteiten: sportbeoefening op amateurbasis met uitzondering van topsport, die toegankelijk is voor alle burgers en gericht op de instandhouding en vergroting van sportparticipatie

 • c.

  Breedtesportevenementen: evenementen gericht op sportparticipatie met een bovenplaatselijke uitstraling en die een meerwaarde beogen te zijn voor Assen

 • d.

  Deskundigheidsbevordering sportkader:het volgen van kaderopleidingen breedtesport tot maximaal niveau 2 zoals bepaald door NOC/NSF, gegeven door algemeen erkende instituten of bondsinstellingen om (bestuurs)leden en sporttechnische leiding de noodzakelijke vorming te geven voor de uitoefening van de (beoogde) taak binnen de sportorganisatie

 • e.

  Aangepast sporten: de reguliere en structurele activiteiten van organisaties op het gebied van aangepast sporten om te bevorderen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen participeren en integreren in de samenleving en zich indien mogelijk en gewenst kunnen aansluiten bij een sportorganisatie.

Artikel 2.2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan stimulering, versterking en ondersteuning van;

 • -

  breedtesportactiviteiten

 • -

  breedtesportevenementen.

 • -

  deskundigheidsbevordering sportkader

 • -

  aangepast sporten.

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd intern d.w.z enkel op de organisatie zelf, gericht zijn.

Artikel 2.4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties en onderwijsinstellingen die de subsidiabele activiteiten en evenementen in Assen organiseren.

Artikel 2.5 Verantwoording
 • 1.

  Artikel 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010 is niet van toepassing op het bepaalde in dit hoofdstuk.

 • 2.

  Subsidiebedragen met een maximum van € 5000, - worden bij verlening geacht tegelijkertijd te zijn vastgesteld.

 • 3.

  Na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, uiterlijk binnen 6 weken, stuurt de subsidieontvanger een kort financieel en inhoudelijk verslag.

Artikel 2.6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor realisering van de activiteiten en evenementen.

Artikel 2.7 Berekening van de subsidie
 • 1.

  Voor breedtesportactiviteiten en breedtesportevenementen bedraagt de subsidie 66 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1500,- per organisatie per jaar

 • 2.

  Voor deskundigheidsbevordering sportkader bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 1000,- per organisatie per jaar.

 • 3.

  Voor aangepast sporten bedraagt de subsidie € 50,- per in Assen wonend lid met een maximum van € 5000,- per jaar per organisatie.

Artikel 2.8 Verdeling van het subsidieplafond
 • 1.

  Het bedrag van het jaarlijkse subsidieplafond wordt verdeeld in 3 gelijke perioden te weten januari tot en met april, mei tot en met augustus en september tot en met december.

 • 2.

  Binnen de in het tweede lid genoemde perioden worden de aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Het ongebruikte deel van het subsidieplafond in iedere periode schuift door naar de volgende periode.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 3.1. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college de bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, naar het oordeel van het college, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 3.2. Overgangsrecht
 • 1.

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

 • 2.

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd voor het subsidiejaar 2012 en 2013.

Artikel 3.3. Slotbepalingen
 • 1.

  De Beleidsregels Levendig Assen worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.