Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling Fysieke Leefomgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Fysieke Leefomgeving
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcultuur en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5 en 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201221-05-2015Nieuwe regeling

25-09-2012

Berichten van de Brink, 4 oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Fysieke Leefomgeving

 

 

Subsidieregeling Fysieke Leefomgeving

Hoofdstuk 1 Subsidie voor gemeentelijke monumenten
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Gemeentelijk monument: Onroerende zaak die op grond van de Monumentenverordening gemeente Assen door het college als zodanig is aangewezen;

 • b.

  Restaureren: het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, niet zijnde regulier onderhoud, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

 • c.

  Eigenaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom heeft of een ander zakelijk recht heeft op een monument;

 • d.

  Subsidiabele kosten: kosten die naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn om een monument in stand te houden;

Artikel 2 Doelgroep

Op grond van deze regeling kan het college subsidie verstrekken aan eigenaren van gemeentelijke monumenten.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Het college verstrekt geen subsidie als naar zijn oordeel:

 • 1.

  Het treffen van voorzieningen het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate dient;

 • 2.

  De kosten van de voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat;

 • 3.

  Met het treffen van voorzieningen is begonnen voordat op de aanvraag om een bijdrage is beslist, of

 • 4.

  Voor de te treffen voorzieningen een vereiste monumentenvergunning ontbreekt.

Artikel 4 Procedurebepalingen

Een aanvraag voor subsidie bevat in aanvulling op de vereisten in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010:

 • ·

  een ingevuld door het college vastgesteld aanvraagformulier;

 • ·

  een beschrijving van de technische staat waarin de gebreken van het object nauwkeurig staan vermeld (eventueel rapport Monumentenwacht); tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met belendingen, detailtekeningen en de plaatselijke situatie, toe te passen materialen en kleuren;

 • ·

  een bestek of uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden;

 • ·

  een gespecificeerde begroting van de kosten en

 • ·

  andere in het formulier aangegeven bescheiden.

Artikel 5 Vaststelling en verantwoording
 • 1.

  Uiterlijk 8 weken na voltooiing van de werkzaamheden stelt de subsidie-aanvrager burgemeester en wethouders hiervan in kennis.

 • 2.

  De kennisgeving als bedoeld in het eerste lid is tevens de aanvraag voor vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De kennisgeving genoemd in het tweede lid bevat tenminste:

  • ·

   een volledig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten inclusief een overzicht van het uitgevoerde meer- en minderwerk, en

  • ·

   alle rekeningen en betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden;

 • 4.

  De hoogte van de uit te keren subsidie wordt berekend op basis van de werkelijke kosten.

 • 5.

  Artikel 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010 is niet van toepassing op het bepaalde in dit hoofdstuk.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1.

  Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de Leidraad subsidiabele restauratiekosten, opgenomen als bijlage bij deze regeling, met dien verstande dat kosten uitsluitend subsidiabel zijn voor zover de werkzaamheden:

  • ·

   strekken tot instandhouding van het beschermde monument en zijn monumentale waarde;

  • ·

   sober en doelmatig zijn;

  • ·

   technisch noodzakelijk zijn en

  • ·

   de werkzaamheden zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen en constructies.

 • 2.

  Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van gevolgschade, zijn subsidiabel.

 • 3.

  Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen, zijn subsidiabel.

 • 4.

  Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op reconstructie (terug restaureren) zijn niet subsidiabel, tenzij ze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van burgemeester en wethouders van cultuur historisch en monumentale waarde gewenst zijn.

 • 5.

  Kosten voor het peeling systeem zijn subsidiabel, indien geen sprake is van restauratiesubsidie. Hierbij moeten alle oude verflagen van al het hout aan de buitenzijde van het gehele pand worden verwijderd en nieuwe verf in 3 lagen (gronden, voorlakken en aflakken) weer worden aangebracht.

 • 6.

  Niet subsidiabel zijn:

  • ·

   kosten voor werkzaamheden die voortvloeien uit veranderen gebruik;

  • ·

   kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering.

Artikel 7 Berekening van de subsidie
 • 1.

  Om voor subsidie voor restauratie in aanmerking te komen moeten de kosten van voorzieningen ten minste € 5000,-- te bedragen.

 • 2.

  De subsidie voor restauratie bedraagt maximaal 20 % van de kosten van voorzieningen, met een maximum van € 10.000,--.

 • 3.

  Om voor subsidie voor het peelingsysteem in aanmerking te komen moeten de kosten van voorzieningen ten minste € 15.000,-- te bedragen.

 • 4.

  De subsidie voor het peeling systeem bedraagt maximaal 25 % van de kosten van voorzieningen, met een maximum van ten hoogste € 10.000--.

 • 5.

  Bij zelfwerkzaamheden zijn alleen de materiaalkosten subsidiabel.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college verleent subsidie onder de volgende voorwaarden:

 • ·

  de aanvang van het werk ten minste twee weken van tevoren wordt gemeld bij burgemeester en wethouders;

 • ·

  de werkzaamheden binnen één jaar na de datum van het besluit tot verlening van de subsidie zijn voltooid en gereed gemeld;

 • ·

  aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen:

  • o

   toegang wordt verleend tot het pand;

  • o

   inzage wordt verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

  • o

   de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt;

  • o

   het pand verzekerd is tegen brand- en stormschade, alsmede blikseminslag;

   • 2.

    De eigenaar zich verplicht het monument in goede staat zal onderhouden.

   • 3.

    Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van het monument aanvullende voorschriften verbinden aan het verlenen van subsidie.

Artikel 10 Overgangsrecht

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

Artikel 11 Slotbepalingen
 • 1.

  De Beleidsregels subsidiegemeentelijke monumenten Assen wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.