Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Zorg en Welzijn
CiteertitelSubsidieregeling Zorg en Welzijn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpzorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5 en 6 van de algemene subsidie verordening gemeente Assen 2010
 2. algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Vervallen van hoofdstukken 4 en 5

02-07-2013

Berichten van de Brink 11 juli 2013

Onbekend
05-10-201201-01-2014Nieuwe regeling

25-09-2012

Berichten van de Brink 4 oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiereling Zorg en Welzijn

 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen.

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.Awb

:

Algemene wet bestuursrecht

b.ASV

:

Algemene subsidieverordening Assen 2010

c.College

:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen

d.Jaar

:

kalenderjaar

ARTIKEL 1.2. Aanvragen

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

ARTIKEL 1.3. Verlenen en vaststellen

De subsidies op grond van deze regeling behoeven geen beschikking tot subsidieverlening maar worden in beginsel direct vastgesteld.

Hoofdstuk 2. Het stimuleringsbudget welzijn.

ARTIKEL 2.1 Begripsbepalingen

a.stimuleringsbudget welzijn:

 

een door de raad vastgesteld maximaal geldbedrag dat in enig jaar beschikbaar is voor activiteiten op grond van deze regeling die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Asser burgers;

b.welzijnsbeleid:

 

het beleid dat tot doel heeft het welbevinden, de ontplooiings- en participatiemogelijkheden van de Asser burgers te vergroten en een achterstandspositie op te heffen of te voorkomen;

c.activiteiten:

 

handelingen ten behoeve van de start, de stimulering of continuering van projecten op het gebied van welzijn waarvoor een beroep wordt gedaan op het stimuleringsbudget;

d.organisatie:

 

een stichting, vereniging of andere organisatie met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk;

e.meerjaren subsidie:

 

subsidie voor activiteiten die een jaar tot maximaal 4 jaar voortduren.

ARTIKEL 2.2. Doel en doelgroepen

 • 1.

  Het doel van het stimuleringsbudget welzijn is het stimuleren van het organiseren van activiteiten die het welzijn van de burgers van Assen bevorderen, de leefbaarheid in Assen verbeteren en het sociaal isolement van groepen inwoners terug dringt in aanvulling op de bestaande welzijnsvoorzieningen.

 • 2.

  Subsidie op grond van deze paragraaf wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die statutair gevestigd zijn in Assen

ARTIKEL 2.3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie op grond van deze regeling zijn:

 • a.

  activiteiten die passen in een op preventie gericht beleid, en

 • b.

  gericht zijn op belangenbehartiging, dienstverlening, voorlichting, opvang, signalering of vorming dan wel educatie, en

 • c.

  gericht zijn op een of meerdere van onderstaande doelen:

  • ·

   het terugdringen van een sociaal isolement van groepen inwoners, of

  • ·

   participatie, integratie, zelfredzaamheid en positieverbetering van groepen inwoners, of

  • ·

   het bevorderen van het welzijn van de burgers van Assen, of

  • ·

   het verbeteren van de leefbaarheid in Assen.

ARTIKEL 2.4 Voorwaarden

 • 1.

  De activiteiten zijn primair gericht op inwoners van de gemeente Assen en worden in de gemeente Assen uitgevoerd.

 • 2.

  De activiteiten zijn in beginsel voor iedere inwoner van de gemeente Assen toegankelijk.

 • 3.

  Bij wijkgerelateerde activiteiten zijn deze tenminste openbaar toegankelijk voor alle wijkbewoners.

 • 4.

  De activiteiten zijn aanvullend op bestaande welzijnsvoorzieningen.

ARTIKEL 2.5. Weigeringsgronden.

In aanvulling op de weigeringsgronden van artikel 4: 25, 4: 35 Awb en artikel 16 ASV verleent het college geen subsidie indien:

 • a.

  de subsidieontvanger al eerder in het jaar subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling. Subsidieontvangers kunnen slechts eenmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling;

 • b.

  indien voor dezelfde soort activiteit reeds twee jaar achtereenvolgend door de subsidieontvanger, die op een andere grondslag jaarlijks subsidie ontvangt van de gemeente Assen, subsidie is aangevraagd en verkregen komt de activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling. Indien de subsidieontvanger de activiteit wil voortzetten wordt deze opgenomen in het jaarlijkse werk- of activiteitenplan en de begroting;

 • c.

  op grond van doelmatigheidsoverwegingen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten slechts eenmaal per jaar een gelijksoortige activiteit te honoreren;

 • d.

  in de activiteiten op een naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders toereikende wijze anders wordt voorzien;

 • e.

  de activiteiten, naar het oordeel van het college een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben of uitsluitend bestemd zijn voor leden van een kerkgenootschap, de leden van een politieke partij, de leden van een vakorganisatie of daarmee gelijk te stellen organisaties;

 • f.

  een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

ARTIKEL 2.6. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt uiterlijk acht weken voor de datum waarop de activiteiten plaatsvinden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie gaan vergezeld van:

  • a.

   een omschrijving van de activiteiten, Uit de omschrijving van de activiteiten moet tevens blijken wat het beoogde bereik, het geschatte aantal deelnemers en het gewenste effect is van de activiteiten;

  • b.

   een begroting;

  • c.

   een opgave van eventueel bij anderen aangevraagde subsidie voor dezelfde activiteiten met het resultaat daarvan en een overzicht van te heffen contributies en bijdragen of te hanteren tarieven.

ARTIKEL 2.7. Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken nadat de aanvraag bij de gemeente is binnengekomen, maar niet eerder dan na de vaststelling van de gemeentebegroting voor het jaar van aanvraag.

ARTIKEL 2.8. Berekening van de subsidie en subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 100% van de naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten, die direct op de uit te voeren activiteiten betrekking hebben, verminderd met subsidies en giften van derden, eigen bijdragen en entreegelden met een maximum van € 2.269,-.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor huisvestingskosten die niet direct gerelateerd zijn aan de activiteit, personele kosten van beroepskrachten van de eigen instelling, cadeaus, giften, investeringen, catering en muzikale omlijsting.

ARTIKEL 2.9. Subsidieplafond en de verdeling daarvan

 • 1.

  Voor elk jaar is voor de subsidies ten laste van het stimuleringsbudget Welzijn een bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting wordt vastgesteld door de raad. Dit bedrag vormt het subsidieplafond.

 • 2.

  Ten laste van het budget wordt subsidie verleend op basis van de volgorde waarin de aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

Hoofdstuk 3. Jongeren activiteitenbudget

ARTIKEL 3.1. Begripsbepalingen.

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a.jongeren:

inwoners van Assen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar;

b.organisatie:

een stichting, vereniging of andere organisatie met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

ARTIKEL 3.2. Doel en doelgroep

 • 1.

  Het doel van het jongeren activiteitenbudget is het stimuleren van initiatieven vanuit of voor jongeren op basis van de uitgangspunten creativiteit, eigen kracht, zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid.

 • 2.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan :

  • ·

   een individuele jongere, of

  • ·

   een groep jongeren in georganiseerd verband, al dan niet in het bezit van rechtspersoonlijkheid, of

  • ·

   een organisatie gericht op jongeren, mits jongeren betrokken zijn bij de organisatie van de activiteit.

ARTIKEL 3.3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan op grond van deze paragraaf subsidie verstrekken voor het organiseren van activiteiten voor en door jongeren waarbij jongeren deelnemen in de organisatie of in de uitvoering van de activiteit.

ARTIKEL 3.4. Voorwaarden

 • 1.

  De activiteiten zijn primair gericht op inwoners van de gemeente Assen, die tussen de 12 en 23 jaar oud zijn, en worden in de gemeente Assen uitgevoerd.

 • 2.

  De activiteiten hebben betrekking op sportieve, culturele, educatieve, informatieve en/of recreatieve activiteiten voor en door jongeren.

 • 3.

  De activiteiten zijn in beginsel voor iedere jongere van de gemeente Assen toegankelijk. Met dien verstande dat aan activiteiten een vooraf bepaalde nadere leeftijdscategorie kan worden verbonden.

 • 4.

  De activiteiten zijn aanvullend op bestaande jongerenactiviteiten en dragen naar het oordeel van het college bij aan de verwezenlijking van gemeentelijke doelen op het gebied van jeugdbeleid.

ARTIKEL 3.5. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden van artikel 4: 25, 4: 35 Awb en artikel 16 ASV verleent het college geen subsidie indien:

 • a.

  de subsidieontvanger al eerder in het jaar subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling. subsidieontvangers kunnen slechts eenmaal per jaar in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling;

 • b.

  indien voor dezelfde soort activiteit reeds twee jaar achtereenvolgend door de subsidieontvanger, die op een andere grondslag jaarlijks subsidie ontvangt van de gemeente Assen, subsidie is aangevraagd en verkregen komt de activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling. Indien de subsidieontvanger de activiteit wil voortzetten wordt deze opgenomen in het jaarlijkse werk- of activiteitenplan en de begroting;

 • c.

  in de activiteiten op een naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders toereikende wijze anders wordt voorzien;

 • d.

  Op grond van doelmatigheidsoverwegingen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten slechts eenmaal per jaar een gelijksoortige activiteit te honoreren;

 • e.

  de activiteiten, naar het oordeel van het college een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben of uitsluitend bestemd zijn voor leden van een kerkgenootschap, de leden van een politieke partij, de leden van een vakorganisatie of daarmee gelijk te stellen organisaties;

 • f.

  een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

ARTIKEL 3.6. Subsidieaanvraag.

 • 1.

  De aanvraag wordt uiterlijk acht weken voor de datum waarop de activiteiten plaatsvinden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie gaan vergezeld van:

  • a.

   een omschrijving van de activiteiten, Uit de omschrijving van de activiteiten moet tevens blijken wat het beoogde bereik, het geschatte aantal deelnemers en het gewenste effect is van de activiteiten;

  • b.

   een begroting;

  • c.

   een opgave van eventueel bij anderen aangevraagde subsidie voor dezelfde activiteit met het resultaat daarvan en een overzicht van te heffen contributies en bijdragen of te hanteren tarieven.

   3.Voor de aanvraag kan gebruik gemaakt worden van de ter beschikking gestelde formulieren.

ARTIKEL 3.7. Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken nadat de aanvraag bij de gemeente is binnengekomen, maar niet eerder dan na de vaststelling van de gemeentebegroting voor het jaar van aanvraag.

ARTIKEL 3.8 Berekening van de subsidie en subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 100% van de begrote kosten van de activiteit met een maximum van € 1500,-.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor directe kosten van de uit te voeren activiteiten, verminderd met subsidies en giften van derden, eigen bijdragen en entreegelden voor zover de overige inkomsten in combinatie met de gemeentelijke subsidie leiden tot een exploitatieoverschot.

ARTIKEL 3.9. Subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Voor elk jaar is voor de subsidies ten laste van het jongerenactiviteitenbudget een bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting wordt vastgesteld door de raad. Dit bedrag vormt het subsidieplafond.

 • 2.

  Ten laste van het budget wordt subsidie verleend op basis van de volgorde waarin de aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

Hoofdstuk 4 Subsidiëring jeugdleden (VERVALLEN)

Hoofdstuk 5 Stimulering allochtone en Molukse zelforganisaties (VERVALLEN)

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen.

ARTIKEL 6.1. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college de bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, naar het oordeel van het college, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

ARTIKEL 6.2. Overgangsrecht

 • 1.

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

 • 2.

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd voor het subsidiejaar 2012 en 2013.

ARTIKEL 6.3. Inwerkingtreding.

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in de berichten van de brink.