Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie ruimtelijke kwaliteit Assen 2012
CiteertitelVerordening commissie ruimtelijke kwaliteit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-202001-01-2020wijziging regeling

16-01-2020

gmb-2020-49762

01-04-201201-04-201226-02-2020Nieuwe regeling

20-09-2012

Berichten van de Brink, 4 oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit Assen 2012

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 

a. gemeente: gemeente Assen;

 

b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 

c. raad: raad van de gemeente Assen;

 

d. commissie: commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Assen;

 

e. secretaris: de persoon die de directie van de gemeente aan de commissie ter beschikking stelt ter uitvoering van de taken en bevoegdheden, die voorvloeien uit de wet of deze verordening;

 

f. aanvraag: aanvraag om een omgevingsvergunning;

 

g. aanvrager: de natuurlijke en/of rechtspersoon/rechtspersonen die een omgevingsvergunning aangevraagd heeft/hebben;

 

h. bouwplan: het bouwplan waarvoor de aanvrager een omgevingsvergunning heeft aangevraagd;

 

i. advies: het advies als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet of het bouwplan wel of niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 

Hoofdstuk 2 DE COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Artikel 3 Taak en bevoegdheid

 

 • 1.

  De commissie adviseert op verzoek van het college over de welstand van aanvragen.

 • 2.

  De commissie oefent haar taak en bevoegdheid uit in overeenstemming met de beleidsregels die de raad in zijn welstandnota met de daarin opgenomen welstandscriteria heeft vastgesteld.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

 

 • 1.

  De commissie bestaat uit acht leden, waaronder:

 

 • a.

  de voorzitter,

 • b.

  twee leden, die architect zijn;

 • c.

  een lid, dat stedenbouwkundige en/of landschapsarchitect is;

 • d.

  een lid, dat bouwhistoricus is;

 • e.

  een lid, monumentendeskundige is; en

 • f.

  twee burgerleden.

 

 • 2.

  Daarnaast kan de commissie bestaan uit:

 

 • a.

  een plaatsvervangend voorzitter;

 • b.

  twee plaatsvervangende leden, die architect zijn;

 • c.

  een plaatsvervangend lid, dat stedenbouwkundige en/of landschapsarchitect is;

 • d.

  een plaatsvervangend lid, dat bouwhistoricus is;

 • e.

  een plaatsvervangend lid, dat monumentendeskundige is; en

 • f.

  twee plaatsvervangende burgerleden.

 

 • 3.

  De leden genoemd in het eerste lid, onder b tot en met f, en de plaatsvervangende leden genoemd in het tweede lid, onder b tot en met f, zijn stemhebbend.

 

 • 4.

  De leden van de commissie en hun plaatsvervangers kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 5.

  De raad benoemt de in het eerste en tweede lid genoemde leden en hun plaatsvervangers voor een periode van zes jaar en kan hen éénmaal herbenoemen. De raad benoemt de voorzitter in functie.

 • 6.

  De leden en hun plaatsvervangers kunnen tussentijds aftreden. Bij een tussentijds aftreden van een lid benoemt de raad voor het restant van zijn zittingsperiode een opvolger.

 • 7.

  Een aftredend lid blijft zijn functie vervullen totdat in zijn opvolging voorzien is.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel benoemt de raad de voorzitter, twee leden met een specifieke deskundigheid en één burgerlid voor een periode van drie jaar.

Hoofdstuk 3 Behandeling bouwplan

Artikel 5 Vergoeding

1. Leden van de commissie ontvangen € 80,- exclusief BTW per uur voor elke vergadering die zij bijwonen.

2. De betaling van de vergoeding zoals genoemd in lid 1 vinden achteraf plaats op basis van de presentielijst door de salarisadministratie.

3. Het uurtarief als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex (cpi) norm van het CBS. Als peiljaar geldt 2020.

 

Artikel 6 Voorbereiding

 

 • 1.

  De secretaris maakt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering van de commissie onder vermelding van de te behandelen bouwplannen bekend. Deze bekendmaking heeft plaats uiterlijk één week voor de dag van deze vergadering bekend op de website van de gemeente of op andere geschikte wijze.

 • 2.

  De secretaris nodigt de aanvrager uit om het bouwplan toe te lichten als hij daarom bij de indiening van zijn aanvraag verzocht heeft.

 

Artikel 7 Vergadering

 

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  De commissie kan op verzoek van het college en/of de aanvrager besluiten om een bouwplan in een besloten vergadering te behandelen tenzij op grond van enig wettelijk voorschrift een openbare behandeling vereist is.

 • 3.

  De commissie stelt de aanvrager in de gelegenheid het bouwplan toe te lichten.

 • 4.

  De overige belanghebbenden hebben geen spreekrecht tijdens de vergadering waarop de commissie het bouwplan behandelt.

Artikel 8 Beraadslaging en advies

 

 • 1.

  De commissie beraadslaagt in een besloten vergadering.

 • 2.

  De commissie brengt binnen drie weken na het tijdstip waarop het college een aanvraag aan de commissie heeft voorgelegd over deze aanvraag advies uit. Het college kan deze termijn met maximaal zes weken verlengen.

 • 3.

  Voor een positief advies is een meerderheid van stemmen nodig.

 • 4.

  De commissie brengt schriftelijk een gemotiveerd advies uit.

Artikel 9 Quorum

 

Voor het houden van een vergadering en het uitbrengen van een advies is vereist dat minimaal één burgerlid en twee leden met een specifieke deskundigheid op het gebied van welstand aanwezig zijn.

 

Artikel 10 Verslaglegging

 

 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden via het jaarverslag van de gemeente.

 • 2.

  De commissie richt de verslaglegging in op de door het college aangegeven wijze.

 • 3.

  De commissie kan ter gelegenheid van dit verslag aanbevelingen doen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Intrekking

Met ingang van 1 april 2012 worden de Verordeningen regelende de samenstelling, doel, taak en werkwijze van de begeleidingscommissie binnenstad Assen, de monumentencommissie en de commissie beeldende kunst ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 2012

De voorzitter,

De griffier,