Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 216
 2. Gemeentewet, artikel 219
 3. Gemeentewet, artikel 288

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201328-12-2017Nieuwe regeling

08-11-2012

Berichten van de Brink 22 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2013

 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een jaar : een kalenderjaar;

 • b.

  een week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  een dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur.

ARTIKEL 2. BELASTBAAR FEIT

Onder de naam "precariobelasting" wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

ARTIKEL 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die de voor het hebben van voorwerpen vereiste vergunning of ontheffing heeft verkregen.

ARTIKEL 4. TARIEVEN

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

ARTIKEL 5. VRIJSTELLING

In de volgende situaties geldt een vrijstelling van precariobelasting:

 • a.

  de aanslag bedraagt minder dan € 15.00;

 • b.

  voor het hebben van voorwerpen zakelijke rechten zijn gevestigd;

 • c.

  voor het hebben van voorwerpen privaatrechtelijke overeenkomsten zijn gesloten;

 • d.

  voor het hebben van voorwerpen op een andere manier rechtens moet worden gedoogd.

ARTIKEL 6. WIJZE VAN HEFFING

De belasting wordt geheven door middel van een aanslag.

ARTIKEL 7. TERMIJNEN VAN BETALING

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de belasting worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

ARTIKEL 8. KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

ARTIKEL 9. HEFFING NAAR TIJDSGELANG EN ONTHEFFING

 • 1.

  Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt wordt de belasting geheven over het aantal volle kalendermaanden dat in het jaar resteert na aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Als de belastingplicht in de loop van het heffingstijdvak eindigt, wordt ontheffing verleend over het aantal volle kalendermaanden dat na beëindiging van de belastingplicht in het heffingstijdvak resteert.

ARTIKEL 10. INWERKINGTREDING

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 1996" wordt ingetrokken op de onder het tweede lid genoemde datum maar blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 en 8 november 2012

de raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier