Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voorde Noorder-en Zuiderbegraafplaats 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201328-12-2017Nieuwe regeling

08-11-2012

Berichten van de Brink, 22 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats 2013

 

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 • a.

  begraafplaats : de Noorderbegraafplaats aan de Kerkhofslaan en de Zuiderbegraafplaats aan de Beilerstraat.

 • b.

  graf: een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn.

 • c.

  algemeen graf: een graf, niet zijnde een particulier graf, bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid werd geboden tot het doen begraven van lijken.

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus.

 • f.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.

 • g.

  eenheid: een grafruimte waarvan de oppervlakte maximaal 2.40 meter x 1.00 meter bedraagt.

 • h.

  Tarieventabel: Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

ARTIKEL 2 BELASTBAAR FEIT

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

ARTIKEL 3 BELASTINGPLICHT

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de

dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik

maakt.

ARTIKEL 4 VRIJSTELLINGEN

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of urn op rechterlijk gezag.

 • 2.

  Voor onderhoudsrechten van graven die door de Oorlogsgravenstichting zijn erkend als oorlogsgraf.

 • 3.

  Belastingaanslagen van minder dan € 15,00 worden niet geheven.

 • 4.

  Voor graven waarvoor bij uitgifte geen jaarlijkse onderhoudsrechten werden geheven worden geen onderhoudsrechten geheven.

ARTIKEL 5 MAATSTAF VAN HEFFING EN BELASTINGTARIEF

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

ARTIKEL 6 BELASTINGJAAR

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

ARTIKEL 7 WIJZE VAN HEFFING

 • 1.

  De onderhoudsrechten bedoeld in hoofdstuk 7.4 van de Tarieventabel worden geheven door middel van een aanslag.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is gemeld.

ARTIKEL 8 ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD EN HEFFING NAAR TIJDSGELANG VAN DE JAARLIJKS VERSCHULDIGDE RECHTEN

De onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is bij de aanvang van de belastingplicht.

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, zijn de rechten in hoofdstuk 6.5 van de Tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelte van de voor dat jaar verschuldigde rechten als in dat jaar na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op de ontheffing van de rechten bedoeld in hoofdstuk 7.5 van de Tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 15,00.

ARTIKEL 9 ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD VOOR DE OVERIGE RECHTEN

Andere rechten dan bedoeld in hoofdstuk 7.4 van de Tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

ARTIKEL 10 KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

ARTIKEL 11 INWERKINGTREDING

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Noorder-en Zuiderbegraafplaats, vastgesteld 8 november 2010, wordt ingetrokken op de in het tweede lid genoemde datum, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich eerder hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 en 8 november 2012.

de raad voornoemd

,voorzitter.

,griffier.