Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201328-12-2017Nieuwe regeling

08-11-2012

Berichten van de Brink, 22 november 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp 2013

 

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats De Boskamp aan de Boskamp;

 • b.

  graf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • -

   het doen verstrooien van as.

 • c.

  kindergraf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

  • -

   het verstrooien van as.

 • d.

  urnengraf: een particulier graf waaroor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • -

   het doen verstrooien van as.

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • g.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.

 • h.

  Tarieventabel: Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

ARTIKEL 2 BELASTBAAR FEIT

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

ARTIKEL 3 BELASTINGPLICHT

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

ARTIKEL 4 MAATSTAF VAN HEFFING EN BELASTINGTARIEF

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de Tarieventabel gemeente Assen voor belastingen, heffingen en rechten.

ARTIKEL 5 BELASTINGJAAR

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de rechten bedoeld in 6.5.1. t/m 6.5.15. in de Tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor is afgekocht.

ARTIKEL 6 WIJZE VAN HEFFING
 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in artikel 6.5.17 van de Tarieventabel worden geheven bij aanslag.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is gemeld.

ARTIKEL 7 ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD EN HEFFING NAAR TIJDSGELANG VAN DE JAARLIJKS VERSCHULDIGDE RECHTEN
 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 6.5 van de Tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, als dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, zijn de rechten bedoeld in 6.5.17. en 6.5.18. van de Tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelte van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op de ontheffing van de rechten bedoeld in 6.5.17. en 6.5.18. van de Tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 15.

ARTIKEL 8 VRIJSTELLINGEN

Geen rechten worden geheven:

 • 1.

  Bij belastingbedragen minder dan € 15.00.

 • 2.

  Voor graven waarvoor het uitsluitend recht is verleend vóór 1 januari 1969, waarvoor bij verlening geen jaarlijkse onderhoudskosten zijn geheven, worden geen onderhoudsrechten geheven.

 • 3.

  Voor het lichten van een lijk of urn op rechterlijk gezag.

 • 4.

  Voor onderhoudsrechten van graven die door de Oorlogsgravenstichting zijn erkend als oorlogsgraf.

ARTIKEL 9 ONTSTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD VOOR DE OVERIGE RECHTEN

Andere rechten dan de onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

ARTIKEL 10 KWIJTSCHELDING

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

ARTIKEL 11 INWERKINGTREDING
 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp, vastgesteld op 8 november 2010, wordt ingetrokken op de datum genoemd in het tweede lid maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 en 8 november 2012

de raad voornoemd,

,voorzitter

,griffier