Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening naamgeving en nummering Assen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering Assen 2013
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering Assen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 6
 2. Gemeentewet, artikel 108;
 3. Gemeentewet, artikel 147;
 4. Gemeentewet artikel 149;
 5. Gemeentewet, artikel 156.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

06-12-2012

Berichten van de Brink, 13-12-2012

BB- 01042

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering Assen 2013

 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsbepaling
 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is;

  • b.

   Assen: de gemeente Assen;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Assen;

  • d.

   ligplaats: de door het bevoegde gemeentelijk bestuursorgaan van Assen als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan bestemd voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

  • e.

   naamaanduiding: de aanduiding door middel van een bord, verwijsbord, verzamelbord of op andere wijze van een op grond van deze verordening toegekende naam of doorgehaalde naam van een woonplaats, of deel van de openbare ruimte of de toegekende naam, letter en nummer van een wijk of buurt;

  • f.

   naamswijziging: het wijzigen van een toegekende naam door intrekking van deze naam en toekenning van een nieuwe naam;

  • g.

   nummeraanduiding: de aanduiding door middel van een bord, verwijsbord, verzamelbord of op andere wijze van een op grond van deze verordening toegekend nummer of doorgehaald nummer dat bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter-en/of cijfercombinatie;

  • h.

   nummerwijziging: het wijzigen van een toegekend nummer door intrekking van dit nummer en toekenning van een nieuw nummer; 

  • i.

   openbare ruimte: de door het bevoegde bestuursorgaan van Assen als zodanig aangewezen buitenruimte;

  • j.

   pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

  • k.

   postcodeconvenant: het tussen de Minister vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke TPG Post BV gesloten Kader Convenant en Nader Convenant inzake postcodes;

  • l.

   rechthebbende: iemand die op grond van zijn eigendomsrecht, beperkt zakelijk recht en/of persoonlijk recht op een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding, waardoor hij verplichtingen op grond van deze verordening kan nakomen;

  • m.

   standplaats: het door het college als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan dat is bestemd voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

  • n.

   verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of eengedeelde verkeersruimte, die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is;

  • o.

   wijk-en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS aan deze indeling verbindt;

  • p.

   woonplaats: een door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeeltevan het grondgebied van de gemeente.

 • 2.

  Deze verordening verstaat onder naamswijziging ook het wijzigen van een toegekende letter en/of het toegekende nummer van een wijk of buurt door het intrekken van de oude letter en/of het oude nummer en het toekennen van een nieuwe letter en/of een nieuw nummer.

 • 3.

  Deze verordening verstaat onder het vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen van namen, letters en nummers ook het intrekken daarvan.

Artikel 2. Uitvoeringsbesluit
 • 1.

  Het college kan niet anders dan bij één uitvoeringsbesluit nadere regels en beleidsregels op grond van deze verordening stellen.

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit is in overeenstemming met het postcodeconvenant.

Artikel 3. Advies

Het college vraagt voorafgaand aan besluiten op grond van de artikelen 4, 5 en 7 van deze verordening advies aan de commissie, die belast is met de advisering over het toekennen van namen en het aanbrengen van naamaanduidingen.

HOOFDSTUK 2. NAAMGEVING, AFBAKENING EN NUMMERING
Artikel 4. Naamgeving
 • 1.

  Het college:

  • a.

   stelt de grens en de naam van tenminste één woonplaats vast;

  • b.

   kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen en daaraan namen, letters of nummers toekennen;

  • c.

   kent namen toe aan delen van de openbare ruimte;

  • d.

   kan namen toekennen aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 2.

  Bij naamswijziging kan het college naast toekenning van de nieuwe naam tijdelijk de oude naam doorgehaaldtoekennen. Deze tijdelijke toekenning duurt niet langer dan één jaar.

Artikel 5. Nummering
 • 1.

  Het college:

  • a.

   kent nummers toe aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen;

  • b.

   kan ook nummers toekennen aan objecten die voor personen toegankelijk en geen verblijfsobjecten of geen afgebakende terreinen zijn.

 • 2.

  Bij nummerwijziging kan het college naast het toegekende nieuwe nummer tijdelijk het oude nummer doorgehaald toekennen. Deze tijdelijke toekenning duurt niet langer dan één jaar.

HOOFDSTUK 3. Aanbrengen naam-en nummeraanduidingen
Artikel 6. Aanbrengen naamaanduidingen
 • 1.

  Het college draagt zorg voor het aanbrengen van naamaanduidingen in voldoende aantallen en duidelijk leesbaar vanaf de openbare weg.

 • 2.

  De rechthebbende staat het in opdracht van het college aanbrengen van naamaanduidingen toe.

 • 3.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat aangebrachte naamaanduidingen duidelijk leesbaar blijven vanaf de openbare weg.

 • 4.

  Het is verboden om anders dan op grond van deze verordening namen, letters en nummers aan te brengen.

Artikel 7. Aanbrengen van nummeraanduidingen
 • 1.

  De rechthebbende brengt de nummeraanduiding duidelijk leesbaar vanaf de openbare weg aan binnen vier weken nadat het besluit tot toekenning van het nummer aan hem bekend gemaakt is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid brengt de rechthebbende de nummeraanduiding van een object dat bij toekenning van het nummer nog niet voltooid is, aan binnen vier weken na voltooiing.

 • 3.

  Het college kan de in de vorige twee leden genoemde termijnen verlengen.

 • 4.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat geplaatste nummeraanduidingen duidelijk leesbaar blijven vanaf de openbare weg.

 • 5.

  Het is verboden om anders dan op grond van deze verordening nummers aan te brengen.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 8. Handhaving

Overtreding van de artikelen 6 en 7 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 9. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Verordening naamgeving en nummering vastgesteld op 16 juni 2005 ingetrokken.

Artikel 10. Overgangsbepaling
 • 1.

  Namen, letters en nummers die op grond van de in artikel 9, tweede lid genoemde verordening aan objecten zijn toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten tot naamswijzing, waarbij de toegekende nieuwe namen, letters en nummers voldoen aan de op grond van deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening naamgeving en nummering Assen 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

TOELICHTING VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

ALGEMENE TOELICHTING

 Op 1 juli 2009 trad de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen in werking. Deze wet bevat regels over de registratie van adresgegevens van gebouwen. Door deze nieuwe regels voor adressen is een nieuwe verordening op de naamgeving en nummering van gebouwen nodig. De verordening bestaat uit algemene bepalingen in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 bevat bepalingen over het toekennen van namen, letters en huisnummers en het afbakenen van

objecten en openbare ruimte. Hoofdstuk 3 regelt het aanbrengen van naam-en nummeraanduidingen. Hoofdstuk 4 bevat een aantal slotbepalingen over handhaving, inwerkingtreding en de citeertitel.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

 Artikel 1. Begripsbepaling

De begripsbepaling in het eerste lid van dit artikel is nodig voor de leesbaarheid van de verordening. Zonder deze begrippen zouden begrippen als naamaanduiding nummeraanduiding of postcodeconvenant steeds voluit in de verordening

herhaald moeten worden. De verordening vloeit voort uit de wet BAG en de begrippen in deze bepaling sluiten aan bij deze wet.

Het tweede lid regelt dat onder naamswijziging ook begrepen is het wijzigen van eventueel toegekende letters en nummers van buurten en wijken.

Het derde lid bepaalt, dat de verordening onder de termen vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen van namen, letters en nummers ook in het intrekken daarvan verstaat.

 

Artikel 2. Uitvoeringsbesluit  

Dit artikel regelt in het eerste lid dat het college bevoegd is om nadere regels en beleidsregels op grond van deze verordening vast te stellen.

Het tweede lid regelt dat deze nadere regels en beleidsregels in één uitvoeringsbesluit terecht komen. Dit voorkomt een wirwar van uitvoeringsregels. De klant heeft met één oogopslag zicht op alle uitvoeringsregels, die voor naamgeving en nummering gelden. Voor het college biedt deze aanpak het voordeel van een integraal beeld van regelgeving op het gebied van naamgeving en nummering.

 

Artikel 3. Advies

Dit artikel regelt dat het college besluit niet zonder voorafgaand advies van de commissie die belast is met het adviseren

over de naamgeving van de openbare ruimte.

 

HOOFDSTUK 2. Naamgeving, afbakening en nummering

 

Artikel 4. Naamgeving

Dit artikel regelt in het eerste lid onder sub a de verplichting van het college tot het begrenzen en het toekennen van namen van woonplaats(en).

Onderdeel b van dit artikellid geeft het college de mogelijkheid om woonplaatsen te verdelen in wijken en buurten. Het college kan daarbij aan buurten en wijken namen, letters of nummers toekennen. Deze bepalingen zijn van belang om te voorkomen dat delen van de openbare ruimte een dubbele naam krijgen of

ongewenst zonder naam blijven, omdat de wet BAG geen bepalingen over de grenzen van de openbare ruimte bevat.

Onderdeel c van het eerste lid van dit artikel bevat de verplichting van het college tot het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte. Het gaat dan om de namen van bijvoorbeeld straten, wegen, lanen, plantsoenen en parken.

Onderdeel d van het eerste lid van dit artikel regelt de mogelijkheid voor het college om namen toe te kennen aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

Het tweede lid van dit artikel biedt het college de mogelijkheid om een bord met de oude (doorgehaalde) naam enige tijd te handhaven naast een bord met de nieuwe naam. Dit voorkomt het zoeken naar een adres met een oude ingetrokken naam omdat de nieuw toegekende naam nog niet bekend is. Dit geldt ook voor oude letters en nummers

van wijken en buurten. Het toekennen van doorgehaalde namen en -voor wijken en buurten -letters en nummers geldt niet langer dan 1 jaar.

 

Artikel 5. Nummering

Het eerste lid van dit artikel onder aanhef en sub a verplicht het college nummers toe te kennen aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Daarnaast regelt dit artikellid in de aanhef en onder sub b de mogelijkheid van het college om nummers toe te kennen aan objecten die voor personen toegankelijk en geen verblijfsobjecten of afgebakende terreinen zijn.

Het tweede lid van dit artikel biedt het college de mogelijkheid om een bord met het oude (doorgehaalde) nummer enige tijd te handhaven naast een bord met het nieuwe nummer. Dit voorkomt het zoeken naar een adres met een oud ingetrokken nummer omdat het nieuw toegekende nummer nog niet bekend is. Het toekennen van oude doorgehaalde

nummer geldt niet langer dan 1 jaar.

 

HOOFDSTUK 3. Aanbrengen naam-en nummeraanduidingen

 

Artikel 6. Aanbrengen naamaanduidingen

Het is van maatschappelijk belang dat naamborden goed zichtbaar en in voldoende mate aanwezig zijn. Het eerste lid bevat daarom de plicht van het college om voor voldoende naamaanduidingen zorg te dragen, die duidelijk leesbaar vanaf de openbare weg zijn.

Het tweede lid regelt dat rechthebbenden het bevestigen van naamaanduidingen -naamplaten van straten, wijken en buurten toelaten.

Het derde lid bevat de verplichting van de rechthebbende om de naamaanduidingen leesbaar vanaf de openbare weg te houden en niet door bijvoorbeeld hoog opschietend groen, zonnescherm of reclamebord te laten belemmeren.

Het vierde lid verbiedt een ieder die daartoe niet bevoegd is naamaanduidingen aan te brengen. Het komt voor dat burgers -om de meest uiteenlopende redenen -een straatnaambord in de tuin plaatsen of aan de onroerende zaak bevestigen. Dat geeft veelal verwarring met de door de gemeente toegekende namen aan de openbare ruimte.

 

Artikel 7. Aanbrengen nummeraanduidingen

Dit artikel regelt in het eerste lid dat de rechthebbende zelf het toegekende nummer binnen vier weken aanbrengt. Dit geldt ook voor een toegekend doorgehaald nummer.

Als een object nog niet klaar is zoals bijvoorbeeld een huis in aanbouw dan moet de rechthebbende de nummeraanduiding binnen vier weken na voltooiing aanbrengen.

Het college kan deze termijn verlengen.

Het vierde lid bepaalt dat de rechthebbende de aangebrachte nummeraanduiding vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar houdt.

Het vijfde lid bevat een algemeen verbod om nummeraanduidingen aan te brengen anders dan in opdracht van het

college.

 

HOOFDSTUK 4. Slotbepalingen

 

Artikel 8. Handhaving

Dit artikel bevat een bepaling om de regels in deze verordening te kunnen handhaven door middel van een boete. Deze boete is € 390 (prijspeil 2012). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bestuursrechtelijk te handhaven.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding

Het eerste lid van dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening. Gelijktijdig wordt de oude verordening ingetrokken.

 

Artikel 10. Overgangsbepaling

Dit artikel regelt het vervallen van de oude bepalingen. Nummers die op grond van de oude verordening zijn toegekend, blijven bestaan. Meestal voldoen deze oude nummers aan de nieuwe wet BAG, zodat het opnieuw toekennen niet nodig is. Voor het geval oude nummers niet voldoen aan de wet BAG heeft het college op grond van het tweede lid van dit artikel de mogelijkheid om een nieuw nummer toe te kennen. Het college zal daarbij de rechtstreeks

bij deze aanpassing betrokken belangen moeten afwegen.

 

Artikel 11. Citeertitel Dit artikel spreekt voor zich.