Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Inspraakverordening gemeente Assen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening gemeente Assen 2012
CiteertitelInspraakverordening gemeente Assen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2012Nieuwe regeling

06-12-2012

Berichten van de Brink, 27 december 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

INSPRAAKVERORDENING GEMEENTE ASSEN

 

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet en belanghebbenden, als bedoeld in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid;

 • d.

  interactief beleid: het zo vroeg mogelijk betrekken van maatschappelijke organisaties, bedrijven, instellingen, belanghebbenden of bewoners bij het voorbereiden of bepalen van het beleid in een open en evenwichtige samenwerking.

ARTIKEL 2 ONDERWERP VAN INSPRAAK

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Ten aanzien van het gestelde in het eerste lid kan elk bestuursorgaan afwijken van artikel 150 Gemeentewet, tweede lid.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belasting als bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving, of

  • g.

   indien het beleid is voorbereid met toepassing van de procedure voor interactief beleid.

ARTIKEL 3 INTREKKING EN INWERKINGTREDING

 • 1.

  De “Inspraakverordening gemeente Assen”, vastgesteld op 22 september 2005, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 december 2012

, voorzitter

, griffier