Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Instructie griffier van de gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie griffier van de gemeente Assen
CiteertitelInstructie griffier van de gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-200303-10-2014nieuwe regeling

20-03-2003

Berichten van de Brink, 7 april 2011

20-03-2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie griffier van de gemeente Assen

 

 

Artkel 1. Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artkel 2. Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3. Vergaderingen van de raad
 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en is verantwoordelijk voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier is verantwoordelijk voor de verzending van de agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 4. Ondersteuning commissies
 • 1.

  De griffier ziet toe op de kwaliteit van de ondersteuning van raadscommissies en is verantwoordelijk voor het zonodig vervangen of doen waarnemen van commissiegriffiers.

 • 2.

  De griffier kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3.

  Als de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

 • 4.

  Commissiegriffiers dragen zorg voor de verzending van de agenda, notulen en overige stukken aan de commissieleden. Zij vervullen deze functie onder verantwoordelijkheid van de griffier.

Artikel 5. Ondersteuning presidium
 • 1.

  De griffier bereidt vergaderingen van het presidium voor, is aanwezig bij deze vergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging.

 • 2.

  Als het presidium aanvullende ondersteuning nodig heeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6. Bijstand raadsvoorzitter

De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

Artikel 7. Ambtelijke bijstand

De griffier draagt, zonodig in samenwerking met de secretaris, er zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover zijn gesteld in de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8. Verhindering en vervanging
 • 1.

  Als de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2.

  De griffier wordt bij afwezigheid vervangen door een door de raad daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 9. Slotbepalingen
 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Deze instructie kan worden aangehaald als Instructie griffier van de gemeente Assen.

 • 3.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 maart 2003

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier