Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening gemeentelijke ombudscomissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudscomissie
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudscomissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt 1.4 Verordening gemeentelijke ombudscommissie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 122
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:92

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201331-12-2019artikel 5 vervallen

21-06-2012

Berichten van de Brink, 28-06-2012

onb
01-01-200631-12-2019nieuwe regeling

20-10-2005

Berichten van de Brink, 01-11-2005

20-10-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudscomissie

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De verordening verstaat onder:

a.

ombudscommissie:

de commissie bedoeld in artikel 2;

b.

bestuursorgaan:

de bestuursorganen van de gemeente Assen en de bestuursorganen van ande-re overheden, of instellingen die zijn aangesloten bij de ombudscommissie;

c.

verzoekschrift:

een schriftelijk verzoek gericht aan de ombudscommissie om een onder-zoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een be-paalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen.

Artikel 2. Instelling ombudscommissie

Er is een Gemeentelijke Ombudscommissie.

Artikel 3. Samenstelling ombudscommissie

De ombudscommissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend lid die allen op voordracht van het college van burgemeester en wethouders door de raad worden benoemd.

Artikel 4. Zittingsduur

De leden van de ombudscommissie kunnen maximaal twee maal worden herbenoemd.

Artikel 5. Financiele middelen
 • Vervallen

   

 •  

Artikel 6. Bemiddeling
 • 1.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek een verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudscommissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een rapport uit.

Artikel 7. Werkinstructie

Voor zover de ombudscommissie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

Artikel 8. Ontvangstbevestiging
 • 1.

  De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien zij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt zij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedraging wordt geklaagd.

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Gemeentelijke Ombudscommissie" en treedt op 1 januari 2006 in werking.

 • 2.

  De Verordening Gemeentelijke Ombudscommissie zoals door de raad van de gemeente Assen vastgesteld op 20 januari 2000 komt te vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 oktober 2005

 De raad voornoemd,

, voorzitter

  , griffier

Algemene toelichting

De vorenstaande Verordening Gemeentelijke Ombudscommissie is een wijziging op de vorige gelijknamige verordening. Wijziging was echter vereist door de inwerkingtreding van de Wet extern klachtrecht. Deze wet bevat regels voor de behandeling van klachten tegen de overheid door een onafhankelijk, extern orgaan. Bij dit orgaan, binnen de gemeente Assen, de Gemeentelijke Ombudscommissie, kan men klagen over de gedragingen van de overheid. Dit is een zogenaamde tweedelijnsvoorziening. Het is pas mogelijk om een klacht in te dienen als de interne klachtprocedure (eerstelijnsvoorziening), waarbij het bestuursorgaan eerst zelf de klacht tracht op te lossen, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Door de inwerkingtreding van de Wet extern klachtrecht wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangevuld met bepalingen over de behandeling van klachten in tweede instantie. Bovendien worden tal van andere wetten aangepast, zoals de Wet op de Nationale Ombudsman, de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Op deze wijze worden alle bestuursorganen verplicht te voorzien in een klachtafhandeling in tweede instantie. De bepalingen in de Awb zijn op 15 maart 2005 in werking getreden. Op 1 januari 2006 zal hetzelfde gebeuren voor de overige regelingen.

Door de nieuwe regelgeving kan de Verordening Gemeentelijke Ombudscommissie worden beperkt tot negen bepalingen. Voor het overige wordt voorzien door de nieuwe bepalingen in de Awb en de Gemeentewet. De bepalingen in de Verordening zijn een aanvulling op titel 9.2 Awb en de daarmee verband houdende wijzigingen in de Gemeentewet (artikel 81p e.v.). Vorenstaande verordening kan derhalve niet los van deze wetten worden gelezen.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN.

Hoewel de Awb en de Gemeentewet ook voorzien in begripsomschrijvingen zijn ten behoeve van de duidelijkheid in dit artikel toch een aantal omschrijvingen geformuleerd zoals van toepassing op de lokale situatie.

ARTIKEL 1, ONDER B.

De ombudscommissie is niet alleen bevoegd klachten tegen bestuursorganen van de gemeente Assen in behandeling te nemen. Ook bestuursorganen van andere overheden of instellingen hebben zich aangesloten of zullen zich aansluiten bij de ombudscommissie van Assen.

ARTIKEL 1, ONDER C.

De term verzoekschrift wordt gehanteerd in de Awb en de Gemeentewet. Waar verzoekschrift staat kan ook klacht worden gelezen en andersom.

ARTIKEL 3.

Het is de bevoegdheid van de raad te bepalen uit hoeveel leden de commissie bestaat en daaruit een (plaatsvervangend) voorzitter te benoemen. Inhoudelijke eisen die gesteld worden aan de leden van de commissie, zijn opgenomen in de Gemeentewet.

ARTIKEL 6.

De inhoudelijke bepalingen omtrent het verrichten van onderzoek zijn opgenomen in de Awb.