Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels plaatsing monumenten/gedenktekens in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels plaatsing monumenten/gedenktekens in de openbare ruimte
CiteertitelBeleidsregels plaatsing monumenten/gedenktekens in de openbare ruimte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde/bevolking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Gemeentewet, art. 148
 3. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.1.6.1
 4. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.1.6.2
 5. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.8.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2001nieuwe regeling

15-03-2001

Berichten van de Brink, 12-04-2001

15-03-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels plaatsing monumenten/gedenktekens in de openbare ruimte

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

openbare ruimte:

openbare ruimte als bedoeld in artikel 1.1, a tot en met c, APV met uitzondering van begraafplaatsen;

monument:

voorwerp ter herinnering aan een of meerdere personen, gebeurtenissen of zaken, zo nauw verbonden met de historie van Assen, dat de (oprichting en) instandhouding gezien wordt als een initiatief dat bij de overheid ligt;

gedenkteken:

voorwerp ter herinnering aan een of meerdere personen, gebeurtenissen of zaken, zodanig verbonden met de historie van Assen, dat de (oprichting en) instandhouding niet gezien wordt als een initiatief dat bij de overheid ligt.

Artikel 2. Vergunning
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders een monument/gedenkteken in de openbare ruimte te plaatsen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan slechts besluiten een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een monument/gedenkteken indien wordt voldaan aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Voorwaarden
 • 1.

  De aanvraag voor het plaatsen van een monument/gedenkteken wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan de aanvrager verzoeken om nadere informatie te verstrekken.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvraag zal het college van burgemeester en wethouders toetsen of:

  • a.

   het te gedenken feit of persoon een directe relatie heeft met de historie of het grondgebied van de gemeente Assen;

  • b.

   de plaatsing van het gedenkteken niet in strijd is met:

   • 1e.

    de openbare orde;

   • 2e.

    het streven naar het voorkomen of het beperken van overlast;

   • 3e.

    de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen;

   • 4e.

    de zedelijkheid of gezondheid;

   • 5e.

    de te stellen eisen op grond van de welstand;

   • 6e.

    de Woningwet;

   • 7e.

    de Wet ruimtelijke ordening en op die wet gebaseerde bestemmingsplannen;

  • c.

   het draagvlak binnen de Asser gemeenschap voor de plaatsing van het monument/gedenkteken dermate groot is dat de kosten van het oprichten en langdurig onderhoud van, en de zorg voor, het monument/gedenkteken verzekerd zijn door de aanvrager of zijn rechtsopvolger.

Artikel 4. Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de vijfde dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: "Beleidsregels plaatsing monumenten/gedenktekens in de openbare ruimte".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2001

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier