Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare gezondheid, zedelijkheid en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet (Stb. 1994, 783 en 784), art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1995nieuwe regeling

21-09-1995

Berichten van de Brink, 7 april 2011

21-09-1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

 

 

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

a.

Wet:

de Destructiewet (Stb. 1994, 783 en 784);

b.

Aangifteplichtige:

degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c.

Destructiemateriaa:

dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2.

Het college van burgemeester en wethouders wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.
  • 1.

    Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening 1995.

  • 2.

    Zij treedt in werking met ingang van de derde dag na openbare bekendmaking.

  • 3.

    De Destructieverordening voor de gemeente Assen, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 1993, vervalt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 1995

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier