Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Liggeldverordening gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLiggeldverordening gemeente Assen
CiteertitelLiggeldverordening gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229 lid 1 onderdeel a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2013Onbekend

11-11-2010

Berichten van de Brink, 24-11-2010

BB-01087
01-01-201101-05-2011Onbekend

11-11-2010

Berichten van de Brink, 24-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Liggeldverordening gemeente Assen

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

pleziervaartuig:

een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsma-tige, dat wil zeggen sportieve of recreatieve doeleinden;

b.

dag:

een dag is in dit geval gedefinieerd als de periode tussen het vroegste tijdstip waarop de bruggen worden geopend op enige dag tot het laatste openingstijdstip van de bruggen op dezelfde dag

c.

week:

een periode van 7 achtereenvolgende dagen;

d.

zomerseizoen:

de periode van 1 april tot en met 30 september;

e.

winterseizoen:

de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in het openbaar water Vaart op het traject Witterbrug-Kolk, Havenkanaal, passantenhaven Marsdijk en passantenhaven Kloosterveen in Assen.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een pleziervaartuig dat een ligplaats inneemt in de Vaart op het traject Witterbrug-Kolk, Havenkanaal, passantenhavens Marsdijk en Kloosterveen in Assen. Wie gebruiker is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4. Maatstaf van heffing
 • 1.

  Als maatstaf van heffing gelden:

  • a.

   in het zomerseizoen de lengte in meters van het vaartuig waarmee de ligplaats wordt ingenomen;

  • b.

   de tijd gedurende welke de ligplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Een gedeelte van een dag wordt voor een geheel gerekend.

 • 3.

  Bij tussentijdse intrekking van de vergunning vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5. Tarief

Het recht bedraagt voor pleziervaaartuigen in het zomerseizoen:

 

 

Per dag

Per week

De Vaart

Per m1 bootlengte

€0,65

n.v.t.

Havens Marsdijk, Kloosterveen, Havenkanaal

Per vaartuig, ongeacht lengte

€ 5,00

€ 30,00

Het recht bedraagt voor pleziervaartuigen in het winterseizoen:

 

 

Per dag

Per week

Per winterseizoen

Havens Marsdijk, Kloosterveen, Havenkanaal

Per vaartuig, ongeacht lengte

€ 5,00

€ 30,00

€ 95,00

Artikel 6. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het College

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van liggeld.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze wijziging treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2011.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Liggeldverordening gemeente Assen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 en 11 November 2010.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier