Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening regelende samenstelling, doel, taak en werkwijze gemeentelijke welstandscommissie, begeleidingscommissie binnenstad Assen, monumentencommissie en commissie beeldende kunst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende samenstelling, doel, taak en werkwijze gemeentelijke welstandscommissie, begeleidingscommissie binnenstad Assen, monumentencommissie en commissie beeldende kunst
CiteertitelVerordening regelende samenstelling, doel, taak en werkwijze gemeentelijke welstandscommissie, begeleidingscommissie binnenstad Assen, monumentencommissie en commissie beeldende kunst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt Verordening regelende samenstelling, doel, taak en werkwijze gemeentelijke welstandscommissie, begeleidingscommissie binnenstad Assen en commissie beeldende kunst

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-04-2012schrappen artikel 11

21-06-2012

Berichten van de Brink 28-06-2012

onbekend
25-03-201101-01-2013wijziging regeling

17-03-2011

Berichten van de Brink 24-03-2011

onbekend
29-11-200725-03-2011art. 1 lid 1 t/m 9

25-10-2007

Berichten van de Brink 21-11-2007

25 oktober 2007
22-07-2005nieuwe regeling

21-07-2005

Berichten van de Brink, 15-12-2005

21-07-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende samenstelling, doel, taak en werkwijze gemeentelijke welstandscommissie, begeleidingscommissie binnenstad Assen, monumentencommissie en commissie beeldende kunst

 

 

ARTIKEL 1. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES.

 • 1.

  De gemeentelijke welstandscommissie is samengesteld en functioneert overeenkomstig het gestelde in H9 van de Bouwverordening voor de gemeente Assen.

 • 2.

  De monumentencommissie wordt bij collegebesluit benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De commissie bestaat uit de vijf leden die zitting hebben in de gemeentelijke welstandscommissie en een door het college te benoemen onafhankelijke persoon, deskundig op het gebied van monumenten en een onafhankelijk persoon, deskundig op het gebied van de plaatselijke cultuur en historie.

 • 3.

  De begeleidingscommissie binnenstad bestaat uit de vijf leden die zitting hebben in de gemeentelijke welstandscommissie en een door het college van burgemeester en wethouders te benoemen onafhankelijke stedenbouwkundige, deskundig op het gebied van monumenten en een onafhankelijk persoon, deskundig op het gebied van de plaatselijke cultuur en historie.

 • 4.

  De adviescommissie beeldende kunst en vormgeving (hierna: adviescommissie BKV) bestaat uit vijf door het college te benoemen onafhankelijke leden; tenminste twee van de leden zijn woonachtig in Assen of directe omgeving.

 • 5.

  De vergaderingen van de monumentencommissie worden, indien mogelijk, bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Rijksdienst Monumentenzorg.

 • 6.

  Als plaatsvervangende leden worden door burgemeester en wethouders onafhankelijke personen benoemd.

 • 7.
  • a.

   Het voorzitterschap van de begeleidingscommissie binnenstad Assen en de monumentenxommissie wordt door één van de leden bekleed, die daartoe door het college wordt benoemd.

  • b.

   De voorzitter van de adviescommissie BKV wordt door het college benoemd, de voorzitter is een onafhankelijk persoon, die geen deel uit maakt van het gemeentebestuur en niet werkzaam is bij de gemeente Assen.

 • 8.

  Als secretaris van de begeleidingscommissie/monumentencommissie wordt één van de leden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

 • 9.

  De secretariaatswerkzaamheden van de begeleidingscommissie binnenstad Assen/monumentencommissie worden verricht door een medewerker van de dienst Stadsbalie, afdeling Publieksbalie, cluster Vergunningen en Handhaving.

 • 10.

  Aan de adviescommissie BKV wordt, door het college, een secretaris toegevoegd, de secretaris heeft geen stemrecht.

ARTIKEL 2.
 • 1.
  • a.

   De benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de begeleidingscommissie binnenstad Assen/ monumentencommissie geschiedt - behoudens eerder ontslag - voor de tijd van drie jaar.

  • b.

   De benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de adviescommissie BKV geschiedt - behoudens eerder ontslag - voor de tijd van vier jaar.

 • 2.

  Bij tussentijds ontslag, dan wel om andere reden openvallen van een plaats, wordt de opengevallen plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid.

 • 3.

  Na afloop van de benoemingsperiode worden de plaatsvervangende leden - zo mogelijk - tot lid benoemd.

 • 4.
  • a.

   Herbenoeming als lid, lid voorzitter, lid secretaris, van de begeleidingscommissie binnenstad Assen/ monumentencommissie is eenmaal mogelijk voor de tijd van 3 jaar. De maximale zittingsduur is 6 jaar.

  • b.

   De voorzitter van de adviescommissie BKV wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan na afloop van de termijn eenmaal worden herbenoemd voor de tijd van vier jaar.

ARTIKEL 3. DOEL VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE BINNENSTAD ASSEN.

Het doel van de begeleidingscommissie binnenstad Assen is het waarborgen van de esthetische en cultuurhistorische waarden van de bebouwing en de openbare ruimten van de gebieden gelegen binnen het Beschermd stadsgezicht Assen en de door het college van burgemeester en wethouders aangegeven waardevolle gebieden.

ARTIKEL 4. TAAK EN WERKWIJZE VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE BINNENSTAD ASSEN.

Ter verwezenlijking van het in artikel 3 bedoelde doel heeft de begeleidingscommissie binnenstad Assen tot taak het behoud en de opbouw van de cultuurhistorische waarden van het gebied te waarborgen c.q. te verbeteren. Als toetsingskader dient de toelichting bij de aanwijzing van het Beschermd stadsgezicht Assen, de plantoelichting en de voorschriften van respectievelijke bestemmingsplannen, alsmede de welstandsnota.

ARTIKEL 5. DOEL VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE.

Het doel van de Monumentenwet 1988 en daarmee van de monumentencommissie is het - zoveel mogelijk vanuit een historische invalshoek gezien - conserveren van monumentale waarden van als zodanig aangewezen beschermde monumenten.

ARTIKEL 6. TAAK EN WERKWIJZE VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE.

Ter verwezenlijking van het in artikel 5 bedoelde doel zullen de volgende zaken op de vermelde wijze in de belangenweging aan de orde moeten komen:

 • a.

  het gebruik dat van het monument wordt gemaakt;

 • b.

  toetsing van het interieur van het monument voor zover opgenomen in de redegevende beschrijving;

 • c.

  toetsing vanuit historisch-conserverend perspectief, dat wil zeggen conservering van de monumentale waarden van als zodanig aangewezen beschermde monumenten;

 • d.

  toetsing van de samenhang van het uiterlijk van het bouwwerk in relatie met de omgeving wordt in beginsel niet gedaan. Het gaat hier om het monument op zich.

ARTIKEL 7. DOEL, TAAK EN WERKWIJZE VAN DE ADVIESCOMMISSIE BKV.

De adviescommissie BKV heeft tot taak te bevorderen dat toepassing van beeldende kunst zodanig plaatsvindt dat deze zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving leidt tot een versterking van die omgeving dan wel de naaste bebouwing.

Artikel 7a
 • 1.

  De adviescommissie BKV legt haar werkwijze vast in een reglement van orde.

 • 2.

  De adviescommissie BKV stelt een jaarverslag op over hun werkzaamheden.

ARTIKEL 8. ALGEMEEN.

 • 1.

  De commissies overtuigen zich ervan of een ingediend plan aanvaardbaar moet worden geacht.

 • 2.

  De commissies mogen niet besluiten, indien niet tenminste de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  Leden, die op enigerlei wijze financieel belang hebben bij de plannen die beoordeeld moeten worden, onthouden zich van de medewerking aan de vaststelling van het betrekkelijke advies.

 • 4.

  Indien de commissies ten aanzien van een ingediend plan niet tot een eensluidend advies kunnen komen, dient naast het meerderheidsadvies tevens het minderheidsstandpunt aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

ARTIKEL 9.
 • 1.

  Het advies van de commissies wordt aan het college van burgemeester en wethouders uitgebracht.

 • 2.

  De adviezen van de commissies die afwijken van het plan of de zienswijze van de aanvrager moeten met redenen zijn omkleed.

ARTIKEL 10.
 • 1.

  De gemeentelijke welstandscommissie en de begeleidingscommissie binnenstad Assen vergaderen zo mogelijk en nodig één keer per week.

 • 2.

  De adviescommissie BKV en de monumentencommissie vergaderen zo nodig één keer per maand.

ARTIKEL 11.

Vervallen

ARTIKEL 12.

Deze verordening treedt in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de Verordening percentageregeling beeldende kunst en vormgeving.

Artikel 13 CITEERTITEL

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening inrichting gemeentelijke commissies".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 maart 2011.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier