Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200917-01-2012Onbekend

29-01-2009

Berichten van de Brink, 25-3-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie

Besluitvorming raad:

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2009;

gelet op de Subsidieverordening gemeente Assen, de Gemeentewet, artikel 47 en de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.2;

b e s l u i t :

 • 1.

  de reserve Stadsverfraaiing op te heffen en het resterende saldo (€ 150.000) te benutten voor de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie;

 • 2.

  een reserve Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie in te stellen voor de vereffening van het geld over meerdere jaren (naar verwachting € 50.000 per jaar);

 • 3.

  vast te stellen de volgende:

VERORDENING STIMULERINGSREGELING CULTUUR EN CULTUURPARTICIPATIE

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

activiteit:

een culturele activiteit die zich onderscheidt van het normale activiteitenpatroon van een instelling, zoals bijvoorbeeld een evenement, een experiment, een festival of een project;

b.

amateurkunst:

kunst die niet beroepsmatig wordt bedreven;

c.

instelling:

een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk richt op het gebied van (amateur)kunst;

d.

subsidieperiode 1:

halfjaarlijkse periode van 1 januari tot en met 30 juni;

e.

subsidieperiode 2:

halfjaarlijkse periode van 1 juli tot en met 31 december;

f.

wet:

Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN

Het college kan met in achtneming van deze verordening besluiten over het verstrekken van incidentele subsidies.

ARTIKEL 3 SUBSIDIEPLAFOND

 • 1.

  het college stelt per subsidieperiode een subsidieplafond voor Stimuleringsregeling Cultuur en Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie vast.

 • 2.

  Er zijn jaarlijks twee subsidieperiodes:

  • a.

   Subsidieperiode 1: van 1 januari tot en met 30 juni;

  • b.

   Subsidieperiode 2: van 1 juli tot en met 31 december.

   3.Het college bepaalt per subsidieperiode het subsidieplafond voor eenmalige subsidies onder de voorwaarde dat de raad de bedragen daarvoor op de gemeentebegroting voor de desbetreffende subsidieperiode ter beschikking stelt en deze begroting goedkeuren. Dit bedrag vormt het subsidieplafond.

  3. Als het budget van het eerste halfjaar op 1 juli nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de tweede jaarhelft.

ARTIKEL 4 SUBSIDIEAANVRAAG

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie kunnen bij het college worden ingediend:

  • a.

   voor subsidieperiode 1: uiterlijk op 1 december voorafgaand aan subsidieperiode 1;

  • b.

   voor subsidieperiode 2: uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan subsidieperiode 2.

 • 2.

  De aanvraag moet tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend.

 • 3.

  De aanvraag bevat tenminste een omschrijving van de beoogde activiteit en een begroting van de uitgaven en inkomsten specifiek voor Assen.

 • 4.

  Indien een instelling voor de eerste keer subsidie bij de gemeente Assen aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande jaar als bijlagen toe.

 • 5.

  Begrotingen beneden de € 500 worden niet in behandeling genomen.

HOOFDSTUK 2. STIMULERINGSREGELING CULTUUR

ARTIKEL 5 AANVRAGER

 • 1.

  Alle culturele instellingen die statutair gevestigd zijn te Assen komen voor incidentele subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Culturele instellingen die niet statutair gevestigd zijn te Assen komen alleen in aanmerking wanneer de activiteit een bijzondere aanvulling vormt op het normale cultuuraanbod in Assen.

 • 3.

  Aanvragen van instellingen en verenigingen die statutair gevestigd zijn te Assen hebben prioriteit boven instellingen gevestigd buiten Assen.

ARTIKEL 6 TE SUBSIDIËREN ACTIVITEIT

Het college kan met inachtneming van deze verordening besluiten over het verstrekken van incidentele subsidies aan instellingen voor niet-reguliere culturele activiteiten.

ARTIKEL 7 VOORWAARDEN

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verstrekt ten behoeve van:

  • a.

   een niet-reguliere activiteit met als doel kwaliteitsverbetering van de eigen instelling in samenwerking met (artistieke) professionals of

  • b.

   een niet-reguliere activiteit met als doel innovatie of experiment en (ver)nieuwe(nde) activiteiten.

 • 2.

  De niet-reguliere activiteit komt slechts voor subsidie in aanmerking indien deze in de gemeente Assen plaatsvindt.

 • 3.

  Een activiteit gericht op kwaliteitsverbetering (lid 1 sub a) kan ten goede komen aan de eigen instelling en indien gewenst ook aan een samenwerking van meerdere groepen (dus meer dan één instelling).

 • 4.

  Om voor incidentele subsidie zo bedoeld in lid 1 sub b in aanmerking te komen dient een instelling aan tenminste één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   er vindt samenwerking plaats met één of meer culturele organisaties in de gemeente Assen;

  • b.

   de activiteit voegt naar het oordeel van het college iets toe aan het reguliere cultuuraanbod in de gemeente.

ARTIKEL 8 SUBSIDIEBEDRAG

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 30% van de begrote kosten van de activiteit in Assen, met een maximum van € 5.000.

ARTIKEL 9 AANVRAAG

 • 1.

  Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager volgens het college voldoende zorg draagt voor de publiciteit en promotie teneinde zoveel mogelijk inwoners uit Assen en de regio te informeren/bereiken.

 • 2.

  De activiteit wordt minimaal 4 weken van te voren aangemeld bij www.ditisassen.nl om opgenomen te worden in het activiteitenoverzicht. (Bij subsidietoekenning minder dan 4 weken voor de activiteit moet de activiteit direct na subsidietoekenning worden aangemeld.)

HOOFDSTUK 3. STIMULERINGSREGELING CULTUURPARTICIPATIE

ARTIKEL 10 AANVRAGER

Slechts instellingen (of een andere rechtspersoon of organisatie die als intermediair dienen voor een Assense wijk) die statutair gevestigd zijn te Assen komen voor incidentele subsidie in aanmerking.

ARTIKEL 11 TE SUBSIDIËREN ACTIVITEIT

Het college kan met inachtneming van deze verordening besluiten over het verstrekken van subsidies aan instellingen gericht op het bevorderen van actieve cultuurdeelname.

ARTIKEL 12 VOORWAARDEN

 • 1.

  De activiteit genoemd in het tweede lid kan slechts voor subsidie in aanmerking komen indien deze in de gemeente Assen plaatsvindt.

 • 2.

  Activiteiten in de Assense wijken, hebben prioriteit boven activiteiten gemeentebreed en in het centrum.

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen (voor een activiteit gericht op het bevorderen van actieve cultuurdeelname) dient een instelling aan in ieder geval één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   bij de activiteit worden bijzondere groepen (jeugd, jongeren, ouderen of achterstandsgroepen) betrokken die niet of in mindere mate door het reguliere cultuuraanbod worden bediend;

  • b.

   de activiteit is gericht om de instroom van (jeugd)leden te bevorderen;

  • c.

   een educatieve activiteit gericht op het bevorderen van cultuurdeelname;

  • d.

   een activiteit ter stimulering van volkscultuur (cultuuruitingen die wezenlijk zijn voor specifieke groepen, in relatie met traditie, verleden en identiteit);

  • e.

   coproductie: planningen en productie geschiedt door professional(s) i.s.m. (wijk)bewoners en/of andere partners in de wijk.

 • 4.

  Uit de aanvraag blijkt d.m.v. een beknopt communicatieplan dat de aanvrager naar het oordeel van het college voldoende zorg draagt voor de publiciteit en promotie teneinde zoveel mogelijk inwoners uit Assen en de regio te informeren/bereiken. In het communicatieplan wordt weergegeven hoe publiciteit wordt gegeven aan de activiteit en wordt een schatting gemaakt met welke aantallen men welke doelgroep beoogd te bereiken.

ARTIKEL 13 SUBSIDIEBEDRAG

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 30% van de begrote kosten van de activiteit in Assen, met een maximum van € 5.000.

ARTIKEL 14 AANVRAAG

De activiteit wordt minimaal 4 weken van te voren aangemeld bij www.ditisassen.nl om opgenomen te worden in het activiteitenoverzicht. (Bij subsidietoekenning minder dan 4 weken voor de activiteit direct na subsidietoekenning aanmelden.)

HOOFDSTUK 4. ALGEMEEN

ARTIKEL 15 SUBSIDIEVERLENING

 • 1.

  Het college neemt een besluit tot subsidieverlening inzake de aanvragen voor subsidieperiode 1 vóór 31 december inzake de aanvragen voor subsidieperiode 2 vóór 30 juni.

 • 2.

  Instellingen kunnen slechts eenmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor subsidie van een niet-reguliere activiteit.

 • 3.

  Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen, zoals bedoeld in afdeling 4.2.4 van de wet.

ARTIKEL 16 ALGEMENE WEIGERINGSGRONDEN

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag voor incidentele subsidie indien en voor zover daarmee het subsidieplafond wordt overschreden. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt de verdelingssystematiek toegepast.

 • 2.

  Activiteiten die al anderszins door de gemeente Assen worden gesubsidieerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  De subsidie wordt naast de in artikel 4:35 van de wet genoemde gevallen in ieder geval geweigerd indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

  • a.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • b.

   de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

  • c.

   de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

  • d.

   de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben;

  • e.

   de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

ARTIKEL 17 SUBSIDIEVASTSTELLING

 • 1.

  De instelling dient binnen 12 weken na afloop van de niet-reguliere activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, vergezeld van een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit waarvoor subsidie is verleend.

 • 2.

  De vastgestelde subsidie bedraagt nooit meer dan het nadelig saldo en nooit meer dan het bedrag in de subsidieverlening.

 • 3.

  De gemeente Assen behoudt zich het recht voor om een accountantsverklaring voor het activiteit op te vragen.

ARTIKEL 18 INTREKKING OF WIJZIGING

Indien een instelling slechts ten dele of in zijn geheel niet heeft voldaan aan de voorschriften of de subsidievoorwaarden kan het college de verleende of vastgestelde subsidie gedeeltelijk of geheel intrekken of wijzigen.

ARTIKEL 19 INTREKKING OUDE REGELING

De Verordening Stimuleringsbudget Cultuur wordt ingetrokken.

ARTIKEL 20 OVERGANGSRECHT

Betreft: overgang Stimuleringsbudget Cultuur naar Stimuleringsregeling Cultuur.

Aanvragen voor activiteiten die vallen binnen subsidieperiode 1 van het jaar 2009 vallen binnen de beleidsregels Stimuleringsbudget Cultuur. Aanvragen voor activiteiten die vallen binnen subsidieperiode 2 van het jaar 2009 worden beoordeeld en verleend op basis van de criteria in deze "Verordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie Gemeente Assen".

ARTIKEL 21 INWERKINGTREDING

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2009.

ARTIKEL 22 CITEERTITEL

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie gemeente Assen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2009.

De raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

TOELICHTING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Sub a Ad hoc activiteit

Om te benadrukken dat het bij de aanspraak op incidentele subsidie moet gaan om een activiteit die afwijkt van de normale activiteiten van de instelling wordt er een aantal voorbeelden genoemd; te denken valt aan een evenement, een experiment, een festival of een project. Hieronder dient het volgende te worden verstaan:

 • 1.

  evenement: een bijzondere en tijdelijke activiteit;

 • 2.

  experiment: een nieuwe en vernieuwende activiteit;

 • 3.

  festival: een samenhangend geheel van voor publiek toegankelijke activiteiten gedurende minstens één dag-deel waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven;

 • 4.

  project: een in tijd begrensde activiteit met een omschreven doel en resultaat.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

Lid 1

De subsidies in deze verordening zijn eenmalige financiële bijdragen voor instellingen, die een aantoonbaar exploitatietekort hebben bij de organisatie van een cultureel evenement, experiment, festival of project. Instellingen kunnen maximaal eenmaal per kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komen. Wel kan men tweemaal per jaar een aanvraag indienen.

Subsidies als bedoeld in deze regeling zijn eenmalige subsidies. In principe wordt een bepaalde activiteit slechts eenmalig gestimuleerd d.m.v. een subsidiebijdrage. Een aanvraag voor eenzelfde activiteit in twee achtereenvolgende jaren kan maximaal 2 keer gehoneerd worden, indien het college daartoe besluit. Bij continuering van deze activiteit wordt geacht deze het jaar hierop volgend in te passen in het jaarlijkse werk- of activiteitenplan en de begroting, zonder dat hiervoor subsidie ten laste van dit budget kan worden verleend.

Lid 3

De aanvraag bevat tenminste een omschrijving van de beoogde activiteit en een begroting van de uitgaven en inkomsten specifiek voor Assen. Daartoe moet het begrotingsformat bij het aanvraagformulier worden gevolgd. Van belang is om de specifieke kosten voor de activiteit in Assen inzichtelijk te maken.

Artikel 7 en 12 Voorwaarden

Doelstelling regeling

De Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie richt zich d.m.v. twee componenten cultuur en cultuurparticipatie zowel op het bevorderen van (actieve) participatie als kwaliteit. De verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling complementeren elkaar in de accenten voor actieve participatie en ondersteuning voor kwaliteit en innovatie.

 • ·

  Door middel van de Stimuleringsregeling Cultuur kunnen aanvragen worden gedaan voor kwaliteitsverbetering van de eigen instelling en wordt er ruimte geboden aan innovatie, experiment en (ver)nieuwe(nde) activiteiten. Gedacht wordt aan organisatie clinics, concoursen, workshops en masterclasses. Of een evenement, een experiment, een festival of een project. Voor kwaliteitsverbetering van de eigen instelling wordt gedacht aan masterclasses, workshops of een cursus voor de verbetering van een ondernemingsplan of voor het vergroten van het eigen organiserend vermogen. De kwaliteitsverbetering is gericht op het versterken van de culturele infrastructuur van Assen.

 • ·

  De Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie heeft tot doel meer mensen met cultuuruitingen in aanraking te laten komen. Met name wordt gedacht aan burgers die doorgaans niet met kunst en cultuur in aanraking komen. Gedacht wordt aan community art-projecten, (educatieve) workshops, erfgoedprojecten en volkscultuur. Allen met doel om meer mensen in aanraking te laten komen met een cultuuruiting. Uitingsvormen van volkscultuur zijn er in alle disciplines: theater, muziek, dans, immaterieel erfgoed (gebruiken en gewoonten), kleding, taal, materieel erfgoed (voorwerpen, gebouwen), archiefmateriaal, media (audio - video, film, radio en tv). Naast traditionele volkscultuur met traditionele uitingsvormen denken wij evenzeer aan moderne en vernieuwende uitingsvormen.

Artikelen 4, 15 en 17 Subsidieaanvraag, - verlening en -vaststelling

Als de aanvraag voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het college hoe hoog de subsidie maximaal zal zijn aan de hand van de omschrijving van de activiteit en de bijbehorende begroting.

Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de subsidie in gedeeltes bij vooruitbetaling wordt betaald. Volgens de Subsidieverordening Assen wordt in beginsel 90% van het verleende bedrag bij voorschot verstrekt. De resterende 10% wordt na definitieve vaststelling uitgekeerd.

De aanvrager ontvangt een voorschot van 90% waarna de activiteiten georganiseerd kunnen worden. Tenslotte volgt de vaststelling van het subsidiebedrag aan de hand van een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit. De subsidieontvanger is degene bij wie het initiatief ligt om te zorgen voor het tijdig aanleveren van deze verslagen, conform artikel 4:44 van de Awb.

Indien de subsidie lager wordt vastgesteld dan zal een eventueel teveel verstrekt bedrag door de instelling moeten worden terugbetaald of indien de vastgestelde subsidie hoger is dan het voorschot betaalt de gemeente het resterende subsidiebedrag tot het maximum van de subsidieverlening aan de instelling.

Artikel 18 Intrekking of wijziging

De subsidies op basis van deze verordening moeten worden verleend, voordat de gemeentebegroting over het desbetreffende jaar is vastgesteld. Indien de raad een lager bedrag vaststelt dan het subsidieplafond dat door het college op basis van artikel 2 is bepaald dan kan de subsidieverlening op basis van artikel 4:28, 4:34 en 4:48 van de Awb worden ingetrokken of gewijzigd. Hoewel het ten aanzien van incidentele subsidies niet wettelijk is bepaald ligt het met het oog op behoorlijk bestuur voor de hand dat het college al door de ontvanger gemaakte onontkoombare kosten hierbij betrekt.

Hardheidclausule

Deze regels zijn een uitwerking/verbijzondering van de Subsidieverordening Assen. Daarin is de hardheidsclausule opgenomen (artikel 31): In bijzondere gevallen, en voorzover toepassing van deze Verordening zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college van burgemeesters en wethouders afwijken van het in deze Verordening bepaalde. .

Raadsvoorstel

Voorstel:

 • 1.

  Vaststellen Verordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie.

 • 2.

  De reserve Stadsverfraaiing opheffen en het resterende saldo (€ 150.000) benutten voor de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie.

 • 3.

  Instellen reserve Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie voor de vereffening van het geld over meerdere jaren (naar verwachting € 50.000 per jaar).

Achtergrond:

In het Cultuurpalet zijn naast een nieuwe subsidieregeling voor amateurkunst, een tijdelijke regeling Cultuurparticipatie en een uitbreiding van het Stimuleringsfonds aangekondigd. Dit voorstel is een uitvoering van het Cultuurpalet. De in het Cultuurpalet aangekondigde tijdelijke regeling Cultuurparticipatie en een uitbreiding van het Stimuleringsfonds zijn samengevoegd tot één regeling: de Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie.

Argumenten:

Bestuurlijk kader

Op 30 oktober 2008 is het Cultuurpalet door uw raad vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Cultuurpalet. Uw raad is bevoegd tot het vaststellen van nieuw beleid.

1. Doel Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie.

De Stimuleringsregeling valt uiteen in twee onderdelen:

 • ·

  Stimuleringsregeling Cultuur;

 • ·

  Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie.

De Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie richt zich d.m.v. deze twee componenten zowel op het bevorderen van (actieve) participatie als kwaliteit en innovatie. De verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling complementeren elkaar in de accenten voor actieve participatie en ondersteuning voor kwaliteit en innovatie.

 • ·

  Door middel van de Stimuleringsregeling Cultuur wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de culturele infrastructuur van Assen en wordt samenwerking en innovatie bevorderd. Binnen de Stimuleringsregeling Cultuur kunnen aanvragen worden gedaan voor kwaliteitsverbetering van de eigen instelling en wordt er ruimte geboden aan innovatie, experiment en (ver)nieuwe(nde) activiteiten.

 • ·

  De Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie wil meer mensen met kunst en cultuur in aanraking laten komen. De regeling richt zich voornamelijk op burgers die doorgaans niet met kunst en cultuur in aanraking komen om deze d.m.v. activiteiten met 1 of meer kunst- en cultuuruitingen kennis te laten maken. Onder andere door middel van community art-projecten worden burgers betrokken bij culturele projecten/activiteiten.

Ex-post evaluatie Stimuleringsbudget Cultuur

De Stimuleringsregeling vervangt de subsidieregeling Stimuleringsbudget Cultuur. Het Stimuleringsbudget Cultuur is bedoeld voor incidentele ontwikkelingssubsidies, gericht op het bevorderen van artistieke en maatschappelijke actualiteit van (amateur)cultuur.

 • ·

  Voornaamste knelpunt van de regeling is het beperkte budget (2006 € 15.738, 2007 € 16.050, 2008 € 16.371).

 • ·

  In de afgelopen jaren werd dan ook substantieel meer aangevraagd (± € 30.000) dan beschikbaar was.

 • ·

  Door de toepassing van de verdelingssystematiek ontving men slechts een beperkt deel van het toegekende bedrag (b.v. slechts € 699 van toegekende € 2.269).

 • ·

  Onduidelijk is welke kosten wel en welke kosten niet subsidiabel zijn. Het uitzoeken hiervan kost veel tijd.

 • ·

  De tijdsduur van de subsidieafhandeling is gezien de grootte van de subsidiebedragen erg omvangrijk (de afhandeling voor een subsidie voor € 500 is even lang als voor € 10.000).

 • ·

  Gemiddeld werd per jaar aan 18 (amateur)verenigingen subsidie toegekend.

 • ·

  De voorwaarden van de beleidsregels Stimuleringsbudget Cultuur zijn niet specifiek gericht op (en daardoor minder geschikt als sturingsinstrument) voor het bevorderen van kwaliteitsverbetering, innovatie of cultuurparticipatie, zoals in het Cultuurpalet tot doel is gesteld.

 • ·

  Doordat er binnen het amateurkunstbudget (DAK) geen (financiële) ruimte was hebben een aantal amateurkunstverenigingen (onrechtmatig) aanspraak moeten maken op het Stimuleringsbudget Cultuur. Deze verenigingen kunnen met de komst van de nieuwe basisregeling voor amateurkunst wel aanspraak maken op het amateurkunstbudget omdat hiervoor meer budget beschikbaar is en deze regeling tevens meer zal openstaan voor nieuwe verenigingen. Het onrechtmatig gebruik van de Stimuleringsregeling zal zo worden voorkomen.

Ex-ante evaluatie Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie

 • ·

  Voor zowel de Stimuleringsregeling Cultuur als de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie is in de begrotingsbehandeling 2009 een aanzienlijk hoger bedrag beschikking gesteld, waardoor meer en grotere projecten gestimuleerd en gesubsidieerd kunnen worden.

 • ·

  Naar verwachting kunnen alleen al d.m.v. de Stimuleringsregeling Cultuur anderhalf tot tweemaal zoveel activiteiten gerealiseerd worden.

 • ·

  De Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie is een nieuwe regeling en verbreed daarmee de aanvraagmogelijkheden en de mogelijkheden om (actieve) cultuurparticipatie te bevorderen.

 • ·

  De toetsing van de aanvragen wordt gemakkelijker, 30% van de totale kosten voor de activiteit in Assen is subsidiabel.

 • ·

  Subsidieaanvragers krijgen meer verantwoordelijkheden voor de dekking van de totale begroting. De subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk maken voor het sluitend maken van de begroting (d.m.v. eigen bijdrage of bijdragen andere subsidiënten). De instelling moet zelf zorgen voor draagvlak voor de activiteit.

 • ·

  De Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie is zowel gericht op het bevorderen van actieve cultuurdeelname als de kwaliteitsverbetering en innovatie van bestaande cultuuruitingen. Het is daarmee een evenwichtige regeling waar de verschillende aspecten van cultuur, de deelname en de kwaliteit van de uiting aan bod komen.

 • ·

  Na 2 jaar na datum van inwerkingtreding zal de Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie worden geëvalueerd (werkbaarheid, maximale bedragen) waarna eventueel de regeling op toetsingscriteria kan worden aangepast.

Overgangsregeling

Betreft: overgang Stimuleringsbudget Cultuur naar Stimuleringsregeling Cultuur.

Aanvragen voor activiteiten die vallen binnen subsidieperiode 1 van het jaar 2009 vallen binnen de beleidsregels Stimuleringsbudget Cultuur. Aanvragen voor activiteiten die vallen binnen subsidieperiode 2 van het jaar 2009 worden beoordeeld en verleend op basis van de criteria in deze "Verordening Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie gemeente Assen".

2. De reserve Stadsverfraaiing benutten voor de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie.

Zie financiële toelichting.

3. Instellen reserve Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie.

Zie financiële toelichting.

Financiële toelichting:

Stimuleringsregeling Cultuur

Het budget voor Stimuleringsbudget Cultuur was voorheen € 16.000. In het raadvoorstel "Middelen en uitvoeringsprogramma Cultuurpalet, cultuurnota 2009-1012" (raadsvergadering 20 november 2008) is dit bedrag voor 2009 opgehoogd met € 40.000 en voor 2010-2012 met € 50.000. Het totaalbedrag voor Stimuleringsregeling Cultuur bedraagt voor 2009 € 56.000 en voor 2010-2012 € 66.000.

Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie

Met het nieuwe beleid 2008 is een bedrag van € 150.000 gereserveerd vanuit het Fonds Stadsverfraaiing voor de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie. De reserve Stadsverfraaiing moet daartoe worden opgeheven waarbij het resterende saldo zal worden benut voor de Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie. Omdat de gelden over meerdere jaren worden verspreid (naar verwachting € 50.000 per jaar) zal een reserve Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie worden ingesteld.

Vanaf 2009 treedt het (provinciale) Programmafonds Cultuurparticipatie in werking (opvolger Actieplan Cultuurbereik). Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit dat fonds zal een gemeentelijke bijdrage moeten worden bijgelegd (matching/co-financiering afgerond € 50.000 (aantal inwoners x € 0,79). Aangezien Assen voor 2009 en 2010 nog een restant beschikbaar heeft uit de reserve Stimuleringsregeling Cultuurparticipatie (ex reserve Stadsverfraaiing) hoeft dit bedrag dan nog niet te worden opgehoogd. Vanaf 2011 wel met ± € 50.000. Dit is meegenomen in het raadsvoorstel "Middelen en uitvoeringsprogramma Cultuurpalet, cultuurnota 2009-1012".

Communicatie:

Na het definitieve besluit van de raad wordt de verordening gepubliceerd in Berichten van de Brink. De regels worden toegevoegd aan de website onder Kunst & Cultuur, subsidiemogelijkheden. De bij de gemeente Assen bekende organisaties op het gebied van kunst en cultuur wordt een exemplaar van de verordening toegezonden.

In een informatiebijeenkomst, die georganiseerd zal worden in het voorjaar 2009 zullen de doelstellingen en mogelijkheden van de Stimuleringsregeling Cultuur en Cultuurparticipatie extra worden toegelicht.

Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

de burgemeester

K.S. Heldoorn.

de secretaris

J.B. Mencke.