Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhavingsbeleid huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen van diverse artikelen uit de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen van diverse artikelen uit de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
CiteertitelHandhavingsbeleid huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 125
 2. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 5.22
 3. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 5.24, lid 5
 4. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 5.24, lid 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2006nieuwe regeling

15-05-2006

Berichten van de Brink, 26-05-2006

BB-00493

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen van diverse artikelen uit de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

 

 

1. Inleiding

De kern van het handhavingsbeleid in de gemeente Assen wordt gevormd door de gemeentebrede beleidsuitgangspunten uit de Contourennota Handhaving, Gemeente Assen (2002). Deze uitgangspunten zijn:

 • ·

  Nieuwe en te wijzigen regels zijn handhaafbaar;

 • ·

  Vergunningverlening en handhaving zijn in principe gescheiden;

 • ·

  Handhaving vindt plaats volgens een vastgesteld stappenplan;

 • ·

  Handhaving vindt plaats volgens vastgestelde handhavingsprotocollen;

 • ·

  De vervuiler/overtreder betaalt.

 

In de Contourennota Handhaving Gemeente Assen (2002) zijn een groot aantal handhavingstaken met behulp van een risico-analyse ingedeeld in drie categorieën (A, B of C). Bij het maken van de risico-analyse hebben de volgende weegfactoren een rol gespeeld:

 • ·

  Fysieke veiligheid

 • ·

  Leefbaarheid en/of welzijn

 • ·

  Financiële en economische aspecten

 • ·

  Natuur

 • ·

  Gezondheid.

 

Categorie A heeft een hoge, categorie B een gemiddelde en categorie C een lage prioriteit als het gaat om het handhaven van gestelde regels.

In de APV, de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening zijn diverse regels opgenomen met betrekking tot huishoudelijk afval (zie bijlage 2).

 

Het handhaven van overtredingen van de in bijlage 2 opgesomde artikelen heeft een gemiddelde prioriteit gekregen (categorie B).

In Assen zijn in de loop van 2006 de eerste ondergrondse inzamelvoorzieningen voor rest- en gft-afval bij de hoogbouw geplaatst. Tijdens twee voorlichtingsbijeenkomsten in Assen-Oost en Marsdijk over ondergrondse inzameling hebben bewoners de gemeente verzocht actief op te treden tegen illegale afvalstortingen. De bezorgdheid over illegale afvalstortingen is één van de redenen geweest te zoeken naar nieuwe manieren om afvalovertredingen tegen te gaan.

Door het college van burgemeester en wethouders is daarom in april 2006 besloten om de mogelijkheden voor handhaving van afvalovertredingen uit te breiden met het bestuursrechtelijke handhavingsinstrument spoedeisende bestuursdwang.

 

In deze notitie worden de aan de inzameling van huishoudelijk afval1.gerelateerde overtredingen op een rijtje gezet en per overtreding wordt aangegeven welk handhavingsinstrument het geëigende middel is. Tevens staan in deze notitie procesbeschrijvingen en de te gebruiken standaardbrieven. Rode draad van alle procesbeschrijvingen is dat – voor zover mogelijk – (1) afval zo snel mogelijk wordt opgeruimd en (2) de vervuiler betaalt voor het opruimen. Dit betekent onder andere dat van toezichthouders die afval aantreffen verwacht wordt dat zij – voor zover mogelijk – na constatering van een overtreding omwille van de snelheid zelf het afval afvoeren.

2. Sanctiestrategie

Handhaving is een proces waarin handelingen worden verricht leidend tot naleving van de gestelde rechtsregel. Deze handelingen van gemeentewege zullen in beginsel in alle gevallen zorgvuldigheid, gelijkheid en uniformiteit moeten vertonen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een vastgestelde sanctiestrategie een geaccepteerd middel daartoe is. In de Contourennota Handhavingsbeleid Gemeente Assen (2002) is een (model) stappenplan beschreven. Binnen de grenzen van het (model) stappenplan is voor het handhaven van huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen een sanctiestrategie ‘op maat’ gemaakt.

 

De volgende middelen kunnen bij huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen worden ingezet:

A Overhandigen gestandaardiseerde waarschuwingsbrief of -kaart

De waarschuwingsbrief of –kaart is een schriftelijke mededeling gericht aan ‘de bewoners van dit perceel’. De brief is bedoeld om de overtreder te attenderen op de gemaakte overtreding en te verzoeken zich in de toekomst aan de regels te houden. Het betreft een mededeling en geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

B Opleggen handhavingsmaatregel in de vorm van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang

Spoedeisende bestuursdwang houdt in dat geconstateerde overtredingen direct worden weggenomen. Er wordt in de beschikking geen begunstigingstermijn opgenomen omdat de spoedeisendheid zich hiertegen verzet. Burgers die in overtreding zijn krijgen een brief met een rekening toegestuurd, waarin de kosten voor het ongedaan maken van de overtreding worden verhaald op de overtreder. Deze brief is een beschikking en staat zodoende open voor bezwaar (zie ook de notitie Handhaven van afvalovertredingen met spoedeisende bestuursdwang, 2006).

 

C Strafrechtelijke handhaving

Als gekozen wordt voor handhaving via het Strafrecht, dan wordt een geconstateerde overtreding voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt vervolgens of er al dan niet wordt vervolgd. Elke gemeenteambtenaar kan een overtreding constateren. Alleen een opsporingsambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Dit proces-verbaal moet vervolgens worden ingeleverd bij het OM.

Mandatering:

De ( bestuursrechtelijke) handhaving huishoudelijk afval gerelateerde overtredingen wordt gemandateerd aan afdelingshoofd Brandweer en Stadstoezicht en ondergemandateerd aan clusterhoofd Advisering en Handhaving

3. Handhavingsprotocollen

Omdat er grenzen zijn aan de in te zetten financiële en personele middelen, moeten er expliciete keuzes gemaakt worden: bij welke overtredingen wordt handhavend opgetreden en bij welke overtredingen niet? Een methodiek voor het maken van de afweging om een regel al dan niet te handhaven is de risico-analyse. Deze methodiek wordt landelijk steeds meer toegepast bij het bepalen en prioriteren van handhavingstaken. Kernvraag hierbij is: welke regels kenmerken zich door grote (afbreuk)risico’s of negatieve effecten als ze niet worden nageleefd? Het handhaven van de regels met een groot (afbreuk)risico of negatieve effecten heeft vervolgens structureel (hoge) prioriteit 1 (zie ook onderstaande tabel). Aan de hand van de prioriteit wordt een instrument als genoemd op hoofdstuk 2 ingezet.

Kenmerken overtreding

Prioriteit

er is sprake van een kleine overtreding, dat wil zeggen:

¦ de fysieke veiligheid is niet of nauwelijks in het geding, en/of

¦ de kwaliteit van het sociaal, maatschappelijk leven is niet of nauwelijks in het geding, en/of

¦ er is niet of nauwelijks sprake van financieel, economische schade, en/of

¦ er is niet of nauwelijks sprake van verlies van of schade aan natuurschoon, en/of

¦ er is niet of nauwelijks gevaar voor de volksgezondheid, en/of

¦ er is niet of nauwelijks sprake van schade aan het bestuurlijk imago, en

op termijn moet aan het voorschrift worden voldaan

3

er is sprake van een overtreding, dat wil zeggen:

¦ de fysieke veiligheid is enigszins in het geding, en/of

¦ de kwaliteit van het sociaal, maatschappelijk leven is enigszins in het geding, en/of

¦ er is sprake van financieel, economische schade, en/of

¦ er is sprake van verlies van of schade aan natuurschoon, en/of

¦ er is gevaar voor de volksgezondheid, en/of

¦ er is sprake van schade aan het bestuurlijk imago, en

op korte termijn moet aan het voorschrift worden voldaan

2

er is sprake van een ernstige overtreding, dat wil zeggen:

¦ de fysieke veiligheid is ernstig in het geding, en/of

¦ de kwaliteit van het sociaal, maatschappelijk leven is ernstig in het geding, en/of

¦ er is sprake van ernstige financieel, economische schade, en/of

¦ er is sprake van ernstig verlies van of schade aan natuurschoon, en/of

¦ er is ernstig gevaar voor de volksgezondheid, en/of

¦ er is sprake van ernstige schade aan het bestuurlijk imago, en

per direct moet aan het voorschrift worden voldaan

1

Bij handhaving spelen soms grote belangen. Gevolgen van niet-handhaven of gedogen kunnen onverwacht groot of vervelend zijn. Iedere concrete handhavingssituatie is anders, iedere keer is ook de belangenafweging anders. Handhaving vereist daarom een professionele aanpak. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ambtelijke organisatie beschikt over protocollen (richtlijnen en handvaten hoe in welke situatie te handelen). Het te gebruiken handhavingsinstrument moet in verhouding staan tot de zwaarte van de overtreding en de hieraan gerelateerde afbreukrisico’s en negatieve effecten. In onderstaande tabel is aangegeven welk instrument in welke situatie in principe wordt ingezet.

Prioriteit

Instrument

3

A

2

B en/of C

1

B en/of C

In onderstaande tabel zijn de relevante regels met betrekking tot huishoudelijk afval voorzien van een prioritering. Daarmee is dan tevens vastgelegd welk handhavingsinstrument bij overtreding van een regel in principe het geëigende middel is.

(VEEL) VOORKOMENDE HUISHOUDELIJK AFVAL GERELATEERDE OVERTREDINGEN

PRIORITEIT

A. Verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval in minicontainers

A1. De minicontainer is ter lediging aangeboden:

- op een niet afgesproken plaats, en/of

- met de deksel niet goed gesloten, en/of

- met de scharnierzijde aan de verkeerde kant, en/of

- met een gewicht groter dan 60 kg, en/of

- met een inhoud die niet is toegestaan in dat type minicontainer.

3

3

3

3

3

A2. De minicontainer is ter lediging aangeboden:

- op de niet afgesproken dag, en/of

- vóór het toegestane tijdstip van 06.00 uur.

3

3

A3. De minicontainer is na lediging niet voor 20.00 verwijderd.

3

B. Bijplaatsen van huishoudelijk afval naast een minicontainer

B1. Naast een minicontainer is huishoudelijk afval – bijvoorbeeld in één of meer vuilniszakken – bijgeplaatst.

1

C. Bijplaatsen van huishoudelijk afval op/naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening

C1. Op of naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening is huishoudelijk afval – bijvoorbeeld in één of meer vuilniszakken – bijgeplaatst.

1

D. Verkeerd aanbieden van grof huishoudelijk afval

D1. Grof huishoudelijk afval en groot tuinafval is na mondelinge of schriftelijke aanmelding, aangeboden:

- op de niet afgesproken plaats, en/of

- op de niet afgesproken dag, en/of

- vóór het toegestane tijdstip van 07.30 uur

3

1

3

D2. Grof huishoudelijk afval en groot tuinafval is aangeboden en:

- is niet handzaam verpakt, en/of

- is meer dan 1 m3, en/of

- de afzonderlijke delen zijn langer dan 1,5 m, en/of

- de gebundelde delen zijn zwaarder dan 20 kg, en/of

- de afzonderlijke gebruiksvoorwerpen zijn zwaarder dan 60 kg, en/of

- kan aanleiding geven tot verwondingen vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van spijkers en scherpe delen.

3

3

3

3

3

3

E. Bijplaatsen van grof huishoudelijk afval op/naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening

E1. Op of naast een (ondergrondse) brengsysteem is grof huishoudelijk afval en/of groot tuinafval bijgeplaatst.

1

F.Dumping van huishoudelijke afvalstoffen

F1. Huishoudelijk afval – bijvoorbeeld in één of meerdere vuilniszakken – is op een willekeurige plaats in het publieke domein gedumpt.

1

G. Dumping van grof huishoudelijke afvalstoffen

G1. Grof huishoudelijk afval en/of groot tuinafval is op een willekeurige plaats in het publieke domein gedumpt.

1

4. Procesbeschrijvingen

A. Verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval in minicontainers

A1. De minicontainer is ter lediging aangeboden:

- op een niet afgesproken plaats, en/of

- met de deksel niet goed gesloten, en/of

- met de scharnierzijde aan de verkeerde kant, en/of

- met een gewicht groter dan 60 kg, en/of

- met een inhoud die niet is toegestaan in dat type minicontainer.

Prioriteit 3

Prioriteit 3

Prioriteit 3

Prioriteit 3

Prioriteit 3

Rol (chauffeurs) afdeling Uitvoering

Veel van bovengenoemde overtredingen worden geconstateerd door de chauffeurs van de huisvuilwagens. Door middel van een systeem van gele, oranje en rode kaarten wordt een overtreder van de regels geattendeerd op de gemaakte overtreding en verzocht zich in de toekomst aan de regels te houden. Op elke huisvuilwagen bevindt zich een logboek waarin de chauffeur iedere overtreding en/of bijzonderheid qua inzameling noteert. Stelregel is: staat iets niet in het logboek dan is het ook niet gebeurd.

 

De gele kaart

Mocht de container op de verkeerde plek worden aangeboden dan zal er een gele kaart volgen. Bij het op de verkeerde plaats aanbieden zal de container voor de eerste twee keer wel worden geledigd. De chauffeur van de huisvuilauto zal een hangkaart aan het hengsel van de container bevestigen. Op de gele kaart wordt aangeven waarom de chauffeur de kaart heeft uitgereikt. Daarnaast zal de chauffeur dit in zijn logboek noteren samen met het adres, de datum en de reden van de gele kaart. Hij maakt hiervan geen melding bij de planning.

 

De oranje kaart

Bij herhaling (voor de 3e keer) van de overtreding volgt de oranje kaart. De chauffeur van de huisvuilauto kan in het logboek de datum + reden terugvinden waarop er reeds een gele kaart is uitgereikt. De chauffeur zal de reden(en) op de oranje kaart noteren en aan het hengsel van de container bevestigen.. De oranje kaart noteert hij wederom in zijn logboek. Ook maakt hij melding van de oranje kaart bij de planning. De container wordt in dit geval niet geledigd. Mocht de klant na de oranje kaart contact zoeken met het meldpunt dan zal deze tekst en uitleg geven en wordt de container indien gewenst alsnog op de vrijdag geledigd.

 

De rode kaart

Na een gele en oranje kaart volgt er een rode kaart. Als een container verkeerd afval bevat dan volgt er direct een rode kaart (dit bijvoorbeeld bij bouw en sloopafval). In het logboek kan de chauffeur nazoeken hoeveel, wanneer en welke kaarten hij tot dusver heeft uitgereikt. De chauffeur zal buiten de reden(en), op de rode kaart de data noteren waarop er reeds een gele en oranje kaart is uitgedeeld. De rode kaart noteert de chauffeur van de huisvuilauto ook weer in het logboek. Ook maakt hij melding van de rode kaart bij de planning en geeft hierbij ook de reden van het niet ledigen van de container. Tevens komt er nu weer een hangkaart aan de container te hangen. Bij een rode kaart wordt de container niet geledigd. De volgende lediging zal over twee weken pas weer plaats vinden op de normale ledigingsdag. Mocht de burger contact zoeken met het meldpunt dan zal deze tekst en uitleg geven.

 

De lay out van en de tekst op de gele, oranje en rode kaarten is een verantwoordelijkheid van de afdeling Uitvoering.

Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

Niet alle overtredingen kunnen even gemakkelijk door de chauffeur tijdens het ledigen van de minicontainer worden geconstateerd. Met name het aantreffen van ‘grijs afval’ in de voor ‘groen afval’ bestemde minicontainers vindt vaak pas plaats bij de verwerking van het afval. Omdat dit ongewenste financiële consequenties heeft voor de gemeente Assen, kan de afdeling Uitvoering aan de afdeling Brandweer en Stadstoezicht vragen om in straten/wijken waarin vaak en/of veel afval in de verkeerde minicontainer wordt gegooid om – voorafgaand aan een inzamelronde – de minicontainers op de juiste inhoud te controleren.

 • ·

  In overleg met de afdeling Uitvoering wordt een datum bepaald waarop de controles plaats vinden.

 • ·

  Voorafgaand aan de controles zorgt de afdeling Brandweer en Stadstoezicht voor een mededeling in de Berichten van de Brink waarin de controles worden aangekondigd. De inhoud van de mededeling wordt in overleg met de afdeling Uitvoering opgesteld. Afhankelijk van situatie kan besloten worden eveneens een persbericht te doen uitgaan. De inhoud van dit persbericht wordt eveneens opgesteld in overleg met de afdeling Uitvoering.

 • ·

  Toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht gaan op de afgesproken datum – voorafgaand aan de inzamelronde – de minicontainers op de juiste inhoud controleren. Minicontainers worden in principe visueel gecontroleerd.

 • ·

  Bij constatering dat een minicontainer niet acceptabele hoeveelheden ‘verkeerd afval’ bevat, wordt de betreffende minicontainer door de toezichthouder van de straat/stoep verwijderd en teruggeplaatst op de oprit van de woning waarvan het huisnummer correspondeert met het nummer op de minicontainer. Idealiter wordt de minicontainer naast de voordeur teruggeplaatst.

 • ·

  De toezichthouder belt bij de betreffende woning aan en legt uit dat de container afval bevat dat in de betreffende container niet thuishoort. De toezichthouder legt uit dat de container niet geleegd wordt voordat de container ontdaan is van het ‘verkeerde afval’. Tevens wordt uitgelegd wat de consequenties zijn als de container toch wordt aangeboden met het ‘verkeerde afval’. Aan de bewoner(s) wordt vervolgens een standaardbrief uitgereikt, waarin bovenstaande nogmaals verwoord is (zie brief 1 in bijlage 1). Als de bewoner(s) niet thuis zijn, wordt volstaan met het in de brievenbus doen van de brief.

 • ·

  De toezichthouder houdt op een lijstje bij op welke adressen ‘verkeerd afval’ in de minicontainer is aangetroffen en een brief is afgegeven. Als een minicontainer vanwege het ontbreken van een huisnummer op de container, niet ‘gekoppeld’ kan worden aan een adres, moet het serienummer van de minicontainer genoteerd worden.

 • ·

  Na afloop van de controles wordt een kopie van het lijstje met adressen door de afdeling Brandweer en Stadstoezicht doorgegeven aan de afdeling Uitvoering (o.a. ter verwerking in de in de huisvuilwagens aanwezige logboeken).

  Controlefrequentie

  Controles vinden uitsluitend plaats naar aanleiding van een verzoek van de afdeling Uitvoering.

   

  A. Verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval in minicontainers

  A2. De minicontainer is ter lediging aangeboden:

  - op de niet afgesproken dag, en/of

  - vóór het toegestane tijdstip van 06.00 uur.

  Prioriteit 3

  Prioriteit 3

  A3. De minicontainer is na lediging niet voor 20.00 verwijderd.

  Prioriteit 3

  Veel minicontainers worden eerder voor lediging aan de straat geplaatst dan 06.00 uur. Niet zelden worden minicontainers de avond van tevoren reeds aan de straat gezet. Omdat dit echter min of meer algemeen aanvaard wordt, is overtreding van deze regel – behoudens extreme situaties - geen issue.

   

  Derhalve wordt niet opgetreden tegen minicontainers die de avond voor de inzameldag na zonsondergang aan de weg worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor minicontainers die de ochtend na de inzameldag voor zonsopgang zijn verwijderd.

   

  Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht (al dan niet naar aanleiding van een klacht) van een extreme overschrijding van de bovengenoemde periode, is een waarschuwing in de vorm van een brief op zijn plaats. Een extreme overschrijding is, bijvoorbeeld, een container die één of meer dagen voor of na de inzameldag reeds of nog aan de weg staat.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

  • ·

   Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht van een extreme overschrijding van de bovengenoemde periode, wordt de betreffende minicontainer door de toezichthouder van de straat/stoep verwijderd en teruggeplaatst op de oprit van de woning waarvan het huisnummer correspondeert met het nummer op de minicontainer. Idealiter wordt de minicontainer naast de voordeur teruggeplaatst.

  • ·

   De toezichthouder belt bij de betreffende woning aan en legt uit dat de container te lang voor of te lang na de inzameldag reeds of nog aan de weg staat.

  • ·

   Aan de bewoner(s) wordt vervolgens een standaard brief uitgereikt, waarin bovenstaande nogmaals verwoord is (zie brief 2 in bijlage 1). Als de bewoner(s) niet thuis zijn, wordt volstaan met het in de brievenbus doen van de brief.

   

  Controlefrequentie

  Controles worden in principe op ad hoc basis uitgevoerd of naar aanleiding van klachten.

  B. Bijplaatsen van huishoudelijk afval naast een minicontainer

  B1. Naast een minicontainer is huishoudelijk afval – bijvoorbeeld in één of meer vuilniszakken – bijgeplaatst.

  Prioriteit 1

  Voor een chauffeur van een huisvuilwagen is het niet mogelijk om de herkomst van naast minicontainers bijgeplaatst huishoudelijk afval te achterhalen. Bijgeplaatst huishoudelijk afval wordt in principe niet meegenomen. In veel gevallen wordt het afval na lediging van de minicontainers door de ‘eigenaar’ van het afval alsnog in zijn (dan) lege minicontainer gegooid. Omdat naast minicontainers bijgeplaatst huishoudelijk afval om meerdere redenen niet wenselijk is (horizonvervuiling, hygiënische redenen, de ‘aanzuigende’ werking, enz), kan de afdeling Uitvoering aan de afdeling Brandweer en Stadstoezicht vragen om in straten/wijken waarin vaak en/of veel huishoudelijk afval naast de minicontainer wordt gegooid om – voorafgaand aan een inzamelronde – hierop te handhaven, door gebruik te maken van het instrument spoedeisende bestuursdwang.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

  • ·

   Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht dat op of naast een minicontainer huishoudelijk afval is bijgeplaatst, wordt – voordat het afval wordt verwijderd – een digitale foto van het afval gemaakt.

  • ·

   Uitgangspunt is dat aangetroffen afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. Om deze reden wordt het aangetroffen afval in principe door de toezichthouder in zijn voor dit doel ingerichte dienstauto meegenomen. Afval dat (veel) te groot, te vies, onverpakt of vanwege een andere reden niet transportabel is in de dienstauto, hoeft niet te worden meegenomen. Laatstgenoemde afval moet worden gemeld bij de planning van de afdeling Uitvoering (366299) of, bij geen gehoor, het Meldpunt Stadsbeheer (366166). Ook als een toezichthouder op pad is zonder dienstvoertuig en derhalve niet zelf kan zorgdragen voor afvoer van het afval, moet het afval gemeld worden bij de afdeling Uitvoering.

  • ·

   In een dienstauto meegenomen huishoudelijk afval moet worden afgevoerd naar het Afvaloverlaadstation. Hiervoor ligt op alle dienstauto’s een toegangspas van het Afvaloverlaadstation.

  • ·

   Voordat het afval wordt gestort, moet het worden doorzocht op de aanwezigheid van labels, adreswikkels of iets dergelijks waaruit de zeer vermoedelijke herkomst van het afval herleid kan worden. Het ‘bewijsmateriaal’ moet vervolgens in een daarvoor bestemd plastic zakje worden gedaan.

  • ·

   Bijgeplaatst huishoudelijk afval moet worden geregistreerd in het speciaal voor dit doel in de dienstauto’s aanwezige formulier. (zie formulier 1 in bijlage 1).

  • ·

   Het ingevulde formulier met digitale foto én het label of adreswikkel waaruit de vermoedelijke herkomst blijkt, moet vervolgens voor het einde van de werkdag worden ingeleverd bij degenen die namens de afdeling Brandweer en Stadstoezicht zorg zal dragen voor het (laten) opstellen en (laten) verzenden van een rekening (zie brief 3a in bijlage 1) met acceptgiro voor het afvoeren van het afval. Volgens het prijspeil 2006 bedragen de kosten voor het afvoeren van één vuilniszak € 50,--. Vooralsnog zal de eerstelijns jurist van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht belast zijn met het (laten) opstellen en (laten) verzenden van de rekening met acceptgiro.

   

  Controlefrequentie

  Controles worden in principe op ad hoc basis uitgevoerd of naar aanleiding van klachten. Daarnaast kunnen controles voorafgaand aan een inzamelronde plaats vinden naar aanleiding van een verzoek van de afdeling Uitvoering.

  C. Bijplaatsen van huishoudelijk afval op/naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening

  C1. Op of naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening is huishoudelijk afval – bijvoorbeeld in één of meer vuilniszakken – bijgeplaatst.

  Prioriteit 1

  Het bijplaatsen van huishoudelijk afval op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening is om meerdere redenen niet wenselijk (horizonvervuiling, hygiënische redenen, de ‘aanzuigende’ werking, enz). Het vervangen van de bovengrondse brengsystemen door ondergrondse inzamelvoorzieningen in 2006 is aanleiding geweest om de mogelijkheden voor handhaving van afvalovertredingen uit te breiden met het bestuursrechtelijke handhavingsinstrument spoedeisende bestuursdwang. Omdat door inzet van dit instrument nadrukkelijk recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’, is spoedeisende bestuursdwang hét instrument om het bijplaatsen van huishoudelijk afval op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening mee tegen te gaan.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

  • ·

   Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht dat op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening huishoudelijk afval is bijgeplaatst, wordt – voordat het afval wordt verwijderd – een digitale foto van het afval gemaakt.

  • ·

   Uitgangspunt is dat aangetroffen afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. Om deze reden wordt het aangetroffen afval in principe door de toezichthouder in zijn voor dit doel ingerichte dienstauto meegenomen. Afval dat (veel) te groot, te vies, onverpakt of vanwege een andere reden niet transportabel is in de dienstauto, hoeft niet te worden meegenomen. Laatstgenoemde afval moet worden gemeld bij de planning van de afdeling Uitvoering (366299) of, bij geen gehoor, het Meldpunt Stadsbeheer (366166). Ook als een toezichthouder op pad is zonder dienstvoertuig en derhalve niet zelf kan zorgdragen voor afvoer van het afval, moet het afval gemeld worden bij de afdeling Uitvoering.

  • ·

   In een dienstauto meegenomen huishoudelijk afval moet worden afgevoerd naar het Afvaloverlaadstation. Hiervoor ligt op alle dienstauto’s een toegangspas van het Afvaloverlaadstation.

  • ·

   Voordat het afval wordt gestort, moet het worden doorzocht op de aanwezigheid van labels, adreswikkels of iets dergelijks waaruit de zeer vermoedelijke herkomst van het afval herleid kan worden. Het ‘bewijsmateriaal’ moet vervolgens in een daarvoor bestemd plastic zakje worden gedaan.

  • ·

   Bijgeplaatst huishoudelijk afval moet worden geregistreerd in het speciaal voor dit doel in de dienstauto’s aanwezige formulier. (zie formulier 1 in bijlage 1).

  • ·

   Het ingevulde formulier met digitale foto én het label of adreswikkel waaruit de vermoedelijke herkomst blijkt, moet vervolgens voor het einde van de werkdag worden ingeleverd bij degenen die namens de afdeling Brandweer en Stadstoezicht zorg zal dragen voor het (laten) opstellen en (laten) verzenden van een rekening (zie brief 3a in bijlage 1) met acceptgiro voor het afvoeren van het afval. Volgens het prijspeil 2006 bedragen de kosten voor het afvoeren van één vuilniszak € 50,--. Vooralsnog zal de eerstelijns jurist van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht belast zijn met het (laten) opstellen en (laten) verzenden van de rekening met acceptgiro.

   

  Controlefrequentie

  Dagelijks rijdt een (duo) toezichthouder(s) een controleronde langs alle ondergrondse inzamelvoorzieningen. Toezichthouders die met een dienstvoertuig onderweg zijn en ‘bij toeval’ huishoudelijk afval op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening zien, voeren dit in principe eveneens af overeenkomstig bovengenoemde procedure.

  D. Verkeerd aanbieden van grof huishoudelijk afval

  D1. Grof huishoudelijk afval en groot tuinafval is na mondelinge of schriftelijke aanmelding, aangeboden:

  - op de niet afgesproken plaats, en/of

  - op de niet afgesproken dag, en/of

  - vóór het toegestane tijdstip van 07.30 uur

  Prioriteit 3

  Prioriteit 1

  Prioriteit 3

  In theorie zou elke afspraak die door de afdeling Uitvoering gemaakt wordt voor het ophalen van grof huishoudelijk afval en groot tuinafval, doorgegeven kunnen worden aan de afdeling Brandweer en Stadstoezicht. Toezichthouders van laatstgenoemde afdeling zouden dan een aantal dagen voorafgaand aan de afgesproken datum waarop het grof huishoudelijk afval aangeboden mag worden, kunnen controleren of het afval niet te vroeg aan de weg is gezet. Dit is echter een zeer omslachtige werkwijze die gezien de aard en omvang van de problematiek vooralsnog niet reëel lijkt.

  Naar aanleiding van een – via het Meldpunt Stadsbeheer binnengekomen – klacht over (te vroeg) aangeboden grof huishoudelijk afval, kan de afdeling Uitvoering aan de afdeling Brandweer en Stadstoezicht vragen ter plaatse polshoogte te nemen.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

  • ·

   De toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht die belast wordt met de afhandeling van de klacht, neemt contact op met de afdeling Uitvoering om te vragen wie wanneer voor welk afval een afspraak heeft gemaakt voor het ophalen van grof huishoudelijk afval..

  • ·

   De toezichthouder neemt ter plekke de situatie in ogenschouw en maakt een inschatting van de grootte van het probleem cq. de overtreding.

  • ·

   Bij constatering van een ‘duidelijke’ overtreding, belt de toezichthouder bij de betreffende woning aan en maakt duidelijk dat er sprake is van een overtreding. Als de bewoner niet thuis is kan in voorkomende gevallen per mobiele telefoon contact met de bewoner worden opgenomen.

  • ·

   Afhankelijk van de situatie kan de toezichthouder aan de bewoner vragen het afval van de straat te verwijderen en pas later (overeenkomstig de regels) weer aan te bieden.

  • ·

   Aan de bewoner(s) wordt vervolgens een standaard brief uitgereikt, waarin bovenstaande verwoord is (zie brief 4 in bijlage 1). Als de bewoner(s) niet thuis zijn, wordt volstaan met het in de bus doen van de brief.

  • ·

   In extreme situaties (en indien juridisch haalbaar) kan de toezichthouder besluiten niet de standaard waarschuwingsbrief uit te reiken, maar de betreffende bewoner een proces verbaal te (laten) geven. Indien hij/zij niet bereid is het afval van de weg te verwijderen, kan eveneens via spoedeisende bestuursdwang het afval op zijn/haar kosten worden verwijderd. Hiervoor kan een aan te passen versie van brief 3b worden gebruikt.

   

  Controlefrequentie

  Controles worden in principe op ad hoc basis uitgevoerd of naar aanleiding van klachten.

  D. Verkeerd aanbieden van grof huishoudelijk afval

  D2. Grof huishoudelijk afval en groot tuinafval is aangeboden en:

  - is niet handzaam verpakt, en/of

  - is meer dan 1 m3, en/of

  - de afzonderlijke delen zijn langer dan 1,5 m, en/of

  - de gebundelde delen zijn zwaarder dan 20 kg, en/of

  - de afzonderlijke gebruiksvoorwerpen zijn zwaarder dan 60 kg, en/of

  - kan aanleiding geven tot verwondingen vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van spijkers en scherpe delen.

  Prioriteit 3

  Prioriteit 3

  Prioriteit 3

  Prioriteit 3

  Prioriteit 3

  Prioriteit 3

  Op het moment dat de chauffeur van de afdeling Uitvoering constateert dat het door hem op te halen afval niet aan de regels voldoet met betrekking tot grootte, hoeveelheid, gewicht, enz., moet hij de afweging maken of hij de klant het voordeel van de twijfel geeft en het afval meeneemt of dat hij vasthoudt aan de regels en het afval niet meeneemt. Laatstgenoemde situatie heeft als nadeel dat het afval blijft liggen. In de huidige praktijk wordt het afval nagenoeg altijd door de chauffeur meegenomen.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

  • ·

   De toezichthouder neemt ter plekke de situatie in ogenschouw en maakt een inschatting van de grootte van het probleem cq. de overtreding.

  • ·

   De toezichthouder belt bij de betreffende woning aan en maakt duidelijk dat er sprake is van een overtreding. Als de bewoner niet thuis is kan in voorkomende gevallen per mobiele telefoon contact met de bewoner worden opgenomen.

  • ·

   Afhankelijk van de situatie kan de toezichthouder aan de bewoner vragen het afval van de straat te verwijderen en pas weer later (overeenkomstig de regels) weer aan te bieden.

  • ·

   Aan de bewoner(s) wordt vervolgens een standaard brief uitgereikt, waarin bovenstaande verwoord is (zie brief 4 in bijlage 1). Als de bewoner(s) niet thuis zijn, wordt volstaan met het in de bus doen van de brief.

   

  Controlefrequentie

  Controles worden in principe op ad hoc basis uitgevoerd of naar aanleiding van klachten.

  E.Bijplaatsen van grof huishoudelijk afval op/of naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening

  E1. Op of naast een (ondergrondse) inzamelvoorziening is grof huishoudelijk afval en/of groot tuinafval bijgeplaatst.

  Prioriteit 1

  Het bijplaatsen van grof huishoudelijk afval en/of tuinafval op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening is om meerdere redenen niet wenselijk (horizonvervuiling, hygiënische redenen, de ‘aanzuigende’ werking, enz). Idealiter wordt voor deze overtreding het instrument spoedeisende bestuursdwang ingezet. Dit zal echter zelden mogelijk zijn vanwege het ontbreken van labels, adreswikkels of iets dergelijks waaruit de zeer vermoedelijke herkomst van het afval eenvoudig herleid kan worden.

  Bij grote hoeveelheden afval en/of als vaak afval op dezelfde plaats wordt aangetroffen, dan is het wenselijk nader onderzoek in te stellen naar de herkomst. Nader onderzoek heeft alleen zin als er een redelijke kans bestaat dat dit onderzoek kan resulteren in een proces verbaal.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling brandweer en stadstoezicht

  • ·

   Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht dat op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening grof huishoudelijk afval is bijgeplaatst, wordt een digitale foto van het afval gemaakt.

  • ·

   Voordat een toezichthouder het afval verwijdert of laat verwijderen, neemt hij telefonisch contact op met de dienstdoende milieu-inspecteur en vraagt hem om zich een mening te vormen over de haalbaarheid van een strafrechtelijke onderzoek. Indien de milieu-inspecteur een nader onderzoek haalbaar acht, draagt hij hiervoor zorg en zorgt hij tevens voor afvoer van het afval. Als een proces verbaal kan worden opgemaakt, dan kunnen eveneens via spoedeisende bestuursdwang de kosten voor het verwijderen van het afval op de vervuiler worden verhaald. Hiervoor kan een aan te passen versie van brief 3b uit bijlage 1 worden gebruikt. Wordt een nader onderzoek door de milieu-inspecteur niet haalbaar geacht, dan handelt de toezichthouder overeenkomstig onderstaande procedure.

  • ·

   Uitgangspunt is dat aangetroffen afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. Om deze reden wordt het aangetroffen afval in principe door de toezichthouder in zijn voor dit doel ingerichte dienstauto meegenomen. Afval dat (veel) te groot, te vies, onverpakt of vanwege een andere reden niet transportabel is in de dienstauto, hoeft niet te worden meegenomen. Laatstgenoemde afval moet worden gemeld bij de planning van de afdeling Uitvoering (366299) of, bij geen gehoor, het Meldpunt Stadsbeheer (366166). Ook als een toezichthouder op pad is zonder dienstvoertuig en derhalve niet zelf kan zorgdragen voor afvoer van het afval, moet het afval gemeld worden bij de afdeling Uitvoering.

  • ·

   In een dienstauto meegenomen grof huishoudelijk afval moet worden afgevoerd naar het Afvaloverlaadstation. Hiervoor ligt op alle dienstauto’s een toegangspas van het Afvaloverlaadstation.

  • ·

   Bijgeplaatst grof huishoudelijk afval en/of tuinafval moet worden geregistreerd in het speciaal voor dit doel in de dienstauto’s aanwezige formulier (zie formulier 1 in bijlage 1).

  • ·

   Het ingevulde formulier met digitale foto moet vervolgens voor het einde van de werkdag - vooralsnog - worden ingeleverd bij de eerstelijns jurist van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht.

   

  Controlefrequentie

  Dagelijks rijdt een (duo) toezichthouder(s) een controleronde langs alle ondergrondse inzamelvoorzieningen. Toezichthouders die met een dienstvoertuig onderweg zijn en ‘bij toeval’ grof huishoudelijk afval op of naast een ondergrondse inzamelvoorziening zien, voeren dit in principe eveneens af overeenkomstig bovengenoemde procedure.

  F. Dumping van huishoudelijke afvalstoffen

  F1. Huishoudelijk afval – bijvoorbeeld in één of meerdere vuilniszakken – is op een willekeurige plaats in het publieke domein gedumpt.

  Prioriteit 1

  Het dumpen van huishoudelijk afval op een willekeurige plaats in het publieke domein is om meerdere redenen niet wenselijk (horizonvervuiling, hygiënische redenen, de ‘aanzuigende’ werking, enz). Omdat door inzet van het instrument spoedeisende bestuursdwang nadrukkelijk recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’, is dit instrument óók hét instrument om het dumpen van huishoudelijk afval mee tegen te gaan.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling Brandweer en Stadstoezicht

  • ·

   Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht dat op ergens in het publieke domein huishoudelijk afval is gedumpt, wordt een digitale foto van het afval gemaakt.

  • ·

   Uitgangspunt is dat aangetroffen afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. Om deze reden wordt het aangetroffen afval in principe door de toezichthouder in zijn voor dit doel ingerichte dienstauto meegenomen. Afval dat (veel) te groot, te vies, onverpakt of vanwege een andere reden niet transportabel is in de dienstauto, hoeft niet te worden meegenomen. Laatstgenoemde afval moet worden gemeld bij de planning van de afdeling Uitvoering (366299) of, bij geen gehoor, het Meldpunt Stadsbeheer (366166). Ook als een toezichthouder op pad is zonder dienstvoertuig en derhalve niet zelf kan zorgdragen voor afvoer van het afval, moet het afval gemeld worden bij de afdeling Uitvoering.

  • ·

   In een dienstauto meegenomen huishoudelijk afval moet worden afgevoerd naar het Afvaloverlaadstation. Hiervoor ligt op alle dienstauto’s een toegangspas van het Afvaloverlaadstation.

  • ·

   Voordat het afval wordt gestort, moet het worden doorzocht op de aanwezigheid van labels, adreswikkels of iets dergelijks waaruit de zeer vermoedelijke herkomst van het afval herleid kan worden. Het ‘bewijsmateriaal’ moet vervolgens in een daarvoor bestemd plastic zakje worden gedaan.

  • ·

   Gedumpt huishoudelijk afval moet worden geregistreerd in het speciaal voor dit doel in de dienstauto’s aanwezige formulier. (zie formulier 1 in bijlage 1).

  • ·

   Het ingevulde formulier met digitale foto én het label of adreswikkel waaruit de vermoedelijke herkomst blijkt, moet vervolgens voor het einde van de werkdag worden ingeleverd bij degenen die namens de afdeling Brandweer en Stadstoezicht zorg zal dragen voor het - indien mogelijk - (laten) opstellen en (laten) verzenden van een rekening (zie brief 3b in bijlage 1) met acceptgiro voor het afvoeren van het afval. Volgens het prijspeil 2006 bedragen de kosten voor het afvoeren van één vuilniszak € 50,--. Vooralsnog zal de eerstelijns jurist van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht belast zijn met het (laten) opstellen en (laten) verzenden van de rekening met acceptgiro.

   

  Controlefrequentie

  Controles worden in principe op ad hoc basis uitgevoerd of naar aanleiding van klachten.

  G. Dumping van grof huishoudelijke afvalstoffen

  G.Grof huishoudelijk afval en/of groot tuinafval is op een willekeurige plaats in het publieke domein gedumpt.

  Prioriteit 1

  Het dumpen van grof huishoudelijk afval en/of tuinafval op een willekeurige plaats in het publieke domein is om meerdere redenen niet wenselijk (horizonvervuiling, hygiënische redenen, de ‘aanzuigende’ werking, enz). Idealiter wordt voor deze overtreding het instrument spoedeisende bestuursdwang ingezet. Dit zal echter zelden mogelijk zijn vanwege het ontbreken van labels, adreswikkels of iets dergelijks waaruit de zeer vermoedelijke herkomst van het afval eenvoudig herleid kan worden.

  Bij grote hoeveelheden afval en/of als vaak afval op dezelfde plaats wordt aangetroffen, dan is het wenselijk nader onderzoek in te stellen naar de herkomst. Nader onderzoek heeft alleen zin als er een redelijke kans bestaat dat dit onderzoek kan resulteren in een proces verbaal.

   

  Rol (toezichthouders) afdeling brandweer en stadstoezicht

  • ·

   Bij constatering door een toezichthouder van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht dat grof huishoudelijk afval is gedumpt, wordt een digitale foto van het afval gemaakt.

  • ·

   Voordat een toezichthouder het afval verwijdert of laat verwijderen, neemt hij telefonisch contact op met de dienstdoende milieu-inspecteur en vraagt hem om zich een mening te vormen over de haalbaarheid van een strafrechtelijke onderzoek. Indien de milieu-inspecteur een nader onderzoek haalbaar acht, draagt hij hiervoor zorg en zorgt hij tevens voor afvoer van het afval. Als een proces verbaal kan worden opgemaakt, dan kunnen eveneens via spoedeisende bestuursdwang de kosten voor het verwijderen van het afval op de vervuiler worden verhaald. Hiervoor kan een aan te passen versie van brief 3b uit bijlage 1 worden gebruikt. Wordt een nader onderzoek door de milieu-inspecteur niet haalbaar geacht, dan handelt de toezichthouder overeenkomstig onderstaande procedure.

  • ·

   Uitgangspunt is dat aangetroffen afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. Om deze reden wordt het aangetroffen afval in principe door de toezichthouder in zijn voor dit doel ingerichte dienstauto meegenomen. Afval dat (veel) te groot, te vies, onverpakt of vanwege een andere reden niet transportabel is in de dienstauto, hoeft niet te worden meegenomen. Laatstgenoemde afval moet worden gemeld bij de planning van de afdeling Uitvoering (366299) of, bij geen gehoor, het Meldpunt Stadsbeheer (366166). Ook als een toezichthouder op pad is zonder dienstvoertuig en derhalve niet zelf kan zorgdragen voor afvoer van het afval, moet het afval gemeld worden bij de afdeling Uitvoering.

  • ·

   In een dienstauto meegenomen grof huishoudelijk afval moet worden afgevoerd naar het Afvaloverlaadstation. Hiervoor ligt op alle dienstauto’s een toegangspas van het Afvaloverlaadstation.

  • ·

   Gedumpt grof huishoudelijk afval en/of tuinafval moet worden geregistreerd in het speciaal voor dit doel in de dienstauto’s aanwezige formulier. (zie formulier 1 in bijlage 1).

  • ·

   Het ingevulde formulier met digitale foto moet vervolgens voor het einde van de werkdag - vooralsnog - worden ingeleverd bij de eerstelijns jurist van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht.

   

  Controlefrequentie

  Controles worden in principe op ad hoc basis uitgevoerd of naar aanleiding van klachten.

   

5. PRAKTISCHE ZAKEN

 

Vermoeden (milieu) gevaarlijke stoffen

Als een toezichthouder de aanwezigheid van (milieu) gevaarlijke afvalstoffen vermoedt, dan moeten de volgende (veiligheids)maatregelen getroffen worden:

 • ·

  Ga op 25 meter bovenwinds staan (100 meter als er gevaar op explosie bestaat, bijvoorbeeld omdat er (bol staande) vaten aanwezig zijn);

 • ·

  Zorg dat omstanders op afstand blijven;

 • ·

  Neem contact op met de dienstdoende milieu-inspecteur en vraag hem om advies cq. om ter plaatse te komen;

 • ·

  Bel in acute noodsituaties 112 en vraag of de brandweer ter plaatse komt.

 

Vermoeden bedrijfsafval

Als een toezichthouder de aanwezigheid van bedrijfsafval vermoedt, dan moet – voordat de toezichthouder het afval verwijdert of laat verwijderen – telefonisch contact gezocht worden met de dienstdoende milieu-inspecteur en vraag hem om advies cq om ter plaatse te komen.

 

(Veiligheids)maatregelen bij het verplaatsen en eventueel openen van afvalzakken

Als (grof) huishoudelijk afval doorzocht of verplaatst wordt, moet gebruik gemaakt worden van de in de dienstvoertuigen aanwezige handschoenen, veiligheidsbrillen e.d.. Als zakken van twee of meer plaatsen gelijktijdig in het dienstvoertuig worden meegenomen, dan moeten alle zakken voor het transport gelabeld worden. Zodanig dat geen twijfel kan bestaan over de vindplaats van het afval.

 

Map met standaard brieven in elke auto

In elk dienstvoertuig ligt een map met de te volgen handhavingsprocedures inclusief standaardbrieven en standaardformulieren. Eveneens ligt in elke dienstvoertuig standaard een digitale camera met reserve batterijen.

 

Plattegrond met ondergronds brengsystemen

In elke dienstvoertuig ligt een plattegrond met een overzicht van alle dagelijks te controleren ondergrondse brengsystemen, inclusief routevoorstel.

 

Dossiervorming/muteren

Moet nog nader worden ingevuld, afhankelijk van het in de loop van 2006 aan te schaffen automatiseringssysteem.

Assen, 15 mei 2006,

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,     

de burgemeester,

BIJLAGE 1 STANDAARD BRIEVEN

BRIEF 1

WAARSCHUWING ‘VERKEERDE’ STOFFEN IN MINICONTAINER

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Tijdens een controle op datum om tijdstip door toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht van de gemeente Assen zijn in uw groene minicontainer afvalstoffen aangetroffen die daarin niet thuis horen.

Uw minicontainer kan derhalve niet worden geledigd. Om deze reden is de door u voor lediging aangeboden minicontainer door de toezichthouders van de openbare weg verwijderd en bij u op de oprit teruggeplaatst.

 

Wij verzoeken u de afvalstoffen die niet in de betreffende minicontainer thuishoren te verwijderen. U kunt uw minicontainer hierna weer ter lediging aanbieden. De eerstvolgende keer dat we uw container legen, is conform de ophaaldata van de afvalkalender.

 

Voor de volledigheid delen wij u mede, dat het aanbieden van afval in een niet voor dit afval bestemde minicontainer een strafbaar feit is, dat bestraft kan worden met een geldboete.

 

Deze brief is een waarschuwing en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Vragen? Neem dan contact op met het Meldpunt Stadsbeheer, telefoon (0592)366166.

 

Met vriendelijke groeten,

de toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

 

 

BRIEF 2

WAARSCHUWING TE VROEG AANGEBODEN MINICONTAINERS

 

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens een controle op datum om tijdstip door toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht van de gemeente Assen is geconstateerd dat:

- u uw minicontainer ter lediging heeft aangeboden op de niet afgesproken dag en/of vóór het toegestane tijdstip van 06.00;

- de minicontainer na lediging niet voor 20.00 uur is verwijderd.

 

Om deze reden is uw minicontainer door de toezichthouders van de openbare weg verwijderd en bij u op de oprit teruggeplaatst.

Voor de volledigheid delen wij u mede, dat het te vroeg aanbieden van uw minicontainer of na lediging te laat te verwijderen van de openbare weg een strafbaar feit is, dat bestraft kan worden met een geldboete.

 

Deze brief is een waarschuwing en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Vragen? Neem dan contact op met het Meldpunt Stadsbeheer, telefoon (0592)366166.

 

Met vriendelijke groeten,

de toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

 

BRIEF 3 A

TOEPASSEN SPOEDEISENDE BESTUURSDWANG bij

bijplaatsing naast een minicontainer of ondergronds inzamelvoorziening

 

Geachte heer, mevrouw naam,

 

Om afval te laten afvoeren heeft u de beschikking gekregen over een minicontainer of kunt u uw afval kwijt in een ondergrondse container. De gemeente Assen vindt het belangrijk dat het afval op de juiste wijze wordt aangeboden. Het verkeerd aanbieden van afval is een overtreding. De kosten voor het ongedaan maken van de overtreding worden bij de overtreder in rekening gebracht.

 

Overtreding

Wij hebben geconstateerd dat u, door het niet op de voorgeschreven wijze aanbieden van huishoudelijk afval, een overtreding heeft begaan.

Door toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht van de gemeente Assen is op dag en datum, om circa tijdstip uur huishoudelijke afval aangetroffen …naast een minicontainer of ondergrondse container met nummer … aan de …adres… in Assen… (zie ook bijgevoegde foto). Het huishoudelijk afval bestond uit …omschrijving…. .

 

Uit onderzoek door de toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht is gebleken dat het aangetroffen huishoudelijk afval van u afkomstig is. Hiermee heeft u in strijd gehandeld met het gestelde in artikel 15 en 16 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Assen en het gestelde in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Assen.

 

Belangenafweging en motivering

Het gemeentelijk beleid is gericht op het schoonhouden van de stad. Een schone leefomgeving komt ten goede aan de volksgezondheid. Bovendien is het een bekend gegeven dat op een onjuist wijze aangeboden huishoudelijk afval een vuilaantrekkende werking heeft, ongedierte aantrekt en in algemene zin vervuiling van de openbare weg tot gevolg heeft. Ter voorkoming van de negatieve gevolgen van illegale bijplaatsing van huishoudelijk afval, hebben wij een spoedeisend belang dat het op onjuiste wijze aangeboden huishoudelijk afval direct wordt verwijderd.

 

Besluit

Wij zijn op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:22 en artikel 5:24 lid 5 en 6 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Op basis hiervan is besloten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang in de vorm van directe verwijdering van het door u op de niet voorgeschreven wijze aangeboden huishoudelijk afval.

De kosten (€ 50,00) worden bij u in rekening gebracht. U dient binnen 14 dagen na dagtekening van dit besluit te betalen met behulp van de bijgevoegde acceptgiro. Indien u niet tijdig betaalt, stellen wij de vordering in handen van de gerechtsdeurwaarder.

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

 • ·

  naam en adres van de indiener;

 • ·

  dagtekening;

 • ·

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • ·

  de gronden van uw bezwaar.

   

Het bezwaarschrift moet gezonden worden naar:

Gemeente Assen

Het college van burgemeester en wethouders

t.a.v. de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

Postbus 477

9400 AL ASSEN

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort uw betalingsverplichting niet op.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Jonkers (telefoon 0592-324611).

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Assen,

Namens hen,

Het hoofd van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

F. Heerink

 

BRIEF 3 B

TOEPASSEN SPOEDEISENDE BESTUURSDWANG

bij dumping van huishoudelijk afval

 

Geachte heer, mevrouw naam,

Om afval te laten afvoeren heeft u de beschikking gekregen over een minicontainer of kunt u uw afval kwijt in een ondergrondse container. De gemeente Assen vindt het belangrijk dat het afval op de juiste wijze wordt aangeboden. Het verkeerd aanbieden van afval is een overtreding. De kosten voor het ongedaan maken van de overtreding worden bij de overtreder in rekening gebracht.

 

Overtreding

Wij hebben geconstateerd dat u, door het niet op de voorgeschreven wijze aanbieden van huishoudelijk afval, een overtreding heeft begaan.

Door toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht van de gemeente Assen is op dag en datum, om circa tijdstip uur huishoudelijke afval aangetroffen aan de …adres… in Assen… (zie ook bijgevoegde foto). Het huishoudelijk afval bestond uit …omschrijving…. .

Uit onderzoek door de toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht is gebleken dat het aangetroffen huishoudelijk afval van u afkomstig is. Hiermee heeft u in strijd gehandeld met het gestelde in artikel 10.2 van de Wet milieubeheer.

 

Belangenafweging en motivering

Het gemeentelijk beleid is gericht op het schoonhouden van de stad. Een schone leefomgeving komt ten goede aan de volksgezondheid. Bovendien is het een bekend gegeven dat op een onjuist wijze aangeboden huishoudelijk afval een vuilaantrekkende werking heeft, ongedierte aantrekt en in algemene zin vervuiling van de openbare weg tot gevolg heeft. Ter voorkoming van de negatieve gevolgen van illegale bijplaatsing van huishoudelijk afval, hebben wij een spoedeisend belang dat het op onjuiste wijze aangeboden huishoudelijk afval direct wordt verwijderd.

 

Besluit

Wij zijn op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:22 en artikel 5:24 lid 5 en 6 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Op basis hiervan is besloten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang in de vorm van directe verwijdering van het door u op de niet voorgeschreven wijze aangeboden huishoudelijk afval.

De kosten (€ 50,00) worden bij u in rekening gebracht. U dient binnen 14 dagen na dagtekening van dit besluit te betalen met behulp van de bijgevoegde acceptgiro. Indien u niet tijdig betaalt, stellen wij de vordering in handen van de gerechtsdeurwaarder.

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

 • ·

  naam en adres van de indiener;

 • ·

  dagtekening;

 • ·

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • ·

  de gronden van uw bezwaar.

   

Het bezwaarschrift moet gezonden worden naar:

Gemeente Assen

Het college van burgemeester en wethouders

t.a.v. de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

Postbus 477

9400 AL ASSEN

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort uw betalingsverplichting niet op.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Jonkers (telefoon 0592-324611).

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Assen,

Namens hen,

Het hoofd van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

F. Heerink

 

 

BRIEF 4

WAARSCHUWING TE VROEG AANGEBODEN GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Tijdens een controle op datum om tijdstip door toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht van de gemeente Assen is geconstateerd, dat u grof huishoudelijk afval of groot tuinafval heeft aangeboden:

- op de niet afgesproken plaats en/of op de niet afgesproken dag en/of voor het toegestane tijdstip van 07.30 uur.

- dat niet handzaam is verpakt en/of meer is dan 1 m3 en/of de afzonderlijke delen zijn langer dan 1,5 m en/of de gebundelde delen zijn zwaarder dan 20 kg en/of de afzonderlijke gebruiksvoorwerpen zijn zwaarder dan 60 kg en/of kan aanleiding geven tot verwondingen vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van spijkers.

 

Wij verzoeken u het afval per direct van de openbare weg te verwijderen.

U kunt uw afval weer aanbieden voor afvoer op de afgesproken plaats, de afgesproken datum en na het toegestane tijdstip, mits op de juiste wijze verpakt.

 

Voor de volledigheid delen wij u mede, dat bovengenoemde overtreding, een strafbaar feit is, dat bestraft kan worden met een geldboete.

Deze brief is een waarschuwing en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Vragen? Neem dan contact op met het Meldpunt Stadsbeheer, telefoon (0592)366166.

 

Met vriendelijke groeten,

de toezichthouders van de afdeling Brandweer en Stadstoezicht

REGISTRATIEFORMULIER

BIJGEPLAATST OF GEDUMPT (GROF) HUISHOUDELIJK AFVAL

Vindplaats

? op of naast ondergronds inzamelvoorziening met nr. …..…………………. (nummer invullen)

aan de ….…..………………………………………………………….… (straatnaam invullen)

? ….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… (vindplaats omschrijven)

Datum

……….dag ….. - ..… - ….. (dd-mm-jjjj)

Tijdstip

……. uur …………minuten

Omschrijving hoeveelheid en soort afval

………………….……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Digitale foto gemaakt? ? ja ? nee

Adreswikkel of label gevonden?

? nee

? ja, …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………… (naam en/of adres op wikkel of label invullen)

Naam toezichthouder(s) ……………………………………………………………………….

BIJLAGE 2 RELEVANTE ARTIKELEN APV, AFVALSTOFFENVERORDENING EN UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING

Relevant artikel uit de Wet milieubeheer

Artikel 10.2

 • 1.

  1Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden.

Relevant artikel uit de APV

ARTIKEL 4.2.1.

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   afval of vuilnis of enig andere dergelijke stof of voorwerp, die/dat aanleiding kan geven tot verontreiniging, beschadiging of onvoldoende afwatering van de weg, dan wel aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu, op of in de bodem, buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden;

  • b.

   een op of aan de weg geplaatste afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan voor het daarin deponeren van klein afval.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan van het in het eerste lid, onder a, gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover:

  • de stoffen of voorwerpen op de weg geraken of tijdelijk op de weg worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden of lossen of vervoeren van stoffen of voorwerpen dan wel van het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt voorts niet voor zover:

  • a.

   de Afvalstoffenwet, de Wet chemische afvalstoffen, de Bestrijdingsmiddelenwet, de Kernenergiewet, de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Wet Bodembescherming;

  • b.

   artikel 5 of 9 van het Rijkswegenreglement;

  • c.

   het provinciaal wegenreglement Drenthe van toepassing zijn.

Relevante artikelen uit de Afvalstoffenverordening

ARTIKEL 14. AFZONDERLIJK TER INZAMELING AANBIEDEN

 • 1.

  Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden:

  • -

   huishoudelijk restafval;

  • -

   huishoudelijk gft-afval;

  • -

   grof huishoudelijk afval;

  • -

   grof tuinafval;

  • -

   textiel;

  • -

   verpakkingsglas;

  • -

   oud papier en karton;

  • -

   klein chemisch afval;

  • -

   elektrische en elektronische apparatuur;

  • -

   asbest en asbesthoudend afval;

  • -

   vlakglas, spiegelglas, draadglas;

  • -

   metalen;

  • -

   voor kringloop geschikte zaken;

  • -

   autobanden;

  • -

   bouw- en sloopafval;

  • -

   schoon puin;

  • -

   onbewerkt en bewerkt houtafval (a-, b- en c-hout);

  • -

   vloerbedekking;

  • -

   gips.

 • 2.

  Het college kan de inzameldienst en andere inzamelaars aanwijzen aan wie de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

ARTIKEL 15. TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA EEN INZAMELMIDDEL VOOR DE GEBRUIKER VAN EEN PERCEEL.

 • 1.

  Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

 • 2.

  Het is verboden voor de gebruiker van een perceel verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 5.

  Indien van gemeentewege een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is verstrekt kan het college regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan.

 • 6.

  Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

 • 7.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 8.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of toegewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

ARTIKEL 16. TER INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA EEN INZAMELVOORZIENING TEN BEHOEVE VAN EEN GROEP PERCELEN.

 • 1.

  Het is de gebruiker van een perceel voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening krachtens artikel 9tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is bepaald.

 • 5.

  Het is voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

ARTIKEL 19. TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN ZONDER INZAMELMIDDEL.

 • 1.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 9 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

ARTIKEL 20. DAGEN EN TIJDEN VOOR HET TER INZAMELING AANBIEDEN.

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Relevante artikelen uit het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

ARTIKEL 2.

Het overdragen of het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in (mini)containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag op de cluster-plaats of op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg of bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de rijweg, doch in ieder geval aan die kant van de rijweg waar het inzamelvoertuig ter lediging van de (mini)containers stopt.

De (mini)container dient goed gesloten, met de scharnierzijde naar de weg, ter lediging te worden aangeboden. De (mini)container dient zodanig te worden opgesteld, dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd en gevaar of schade wordt voorkomen. Klein chemisch afval mag niet op de clusterplaats, de rijweg of het voetpad ter inzameling worden aangeboden, maar moet persoonlijk (via de beschikbaar gestelde chemobox) aan de bestuurder van de chemokar worden aangeboden.

ARTIKEL 3.

Het gewicht van de inhoud van de (mini)container mag bij de aanbieding niet groter zijn dan 60 kg. Door de gebruiker van een perceel mogen maximaal 2 inzamelmiddelen per keer worden aangeboden.

ARTIKEL 4.

Het is verboden afvalstoffen of andere voorwerpen of stoffen in de (mini)container te deponeren die de (mini)container kunnen beschadigen. De gebruiker van een perceel draagt er zorg voor dat de aan hem verstrekte (mini)containers zowel aan de buiten- als aan de binnenkant regelmatig worden gereinigd. De (mini)containers mogen niet worden gemodificeerd.

ARTIKEL 5.

De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten. Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen. De verzamelcontainers zijn gesitueerd nabij hoogbouw en mogen slechts worden gebruikt door de gebruikers van percelen die behoren tot die hoogbouw waartoe de betreffende verzamelcontainer behoort.

ARTIKEL 8.

Huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10 moeten worden aangeboden zijn:

 • -

  grof huishoudelijk afval en groot tuinafval uit huishoudens.

ARTIKEL 9.

het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10 dient volgens onderstaande bepalingen te gebeuren.

Grof huishoudelijk afval en groot tuinafval uit huishoudens:

 • -

  het afval dient handzaam verpakt te zijn;

 • -

  de hoeveelheid afval mag niet meer zijn dan 1 m3;

 • -

  de afzonderlijke delen van het afval mogen niet langer zijn dan 1,5 m;

 • -

  grote gebruiksvoorwerpen kunnen afzonderlijk worden aangeboden, voor zover ze niet zwaarder zijn dan 60 kg;

 • -

  de gebundelde delen mogen niet zwaarder zijn dan 20 kg;

 • -

  grof huishoudelijk afval en groot tuinafval uit huishoudens dient zodanig te worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwondingen. Scherpe delen, zoals spijkers e.d. dienen zorgvuldig uit het aangeboden afval te zijn verwijderd.

ARTIKEL 10.

Huishoudelijke afvalstoffen mogen aan de openbare weg ter inzameling worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, overeenkomstig het inzamelschema van de inzameldienst. Plaatsing aan de openbare weg mag niet geschieden voor 06.00 uur. De gebruiker van de (mini)container zorgt ervoor dat de (mini)container zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch in ieder geval voor 20.00 uur van de inzameldag van de clusterplaats, het voetpad, of in voorkomende gevallen van de openbare weg, is verwijderd. Huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10 dienen te worden aangeboden, te weten grof huishoudelijk afval en groot tuinafval uit huishoudens, mogen alleen na mondelinge of schriftelijke aanmelding op de afgesproken dag aan de straat worden gezet en wel vanaf 07.30 uur.


1.

Met huishoudelijk afval wordt bedoeld: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen.