Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels, brieven, verzoeken en burgerinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels, brieven, verzoeken en burgerinitiatieven
CiteertitelBeleidsregels brieven, verzoeken en burgerinitiatieven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening burgerinitiatief Assen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2005nieuwe regeling

24-03-2005

Berichten van de Brink, 14-04-2005

24-03-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels, brieven, verzoeken en burgerinitiatieven

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a.

brief:

een aan de raad gericht schriftelijk stuk of bericht, waarin een mening of informatie wordt overgebracht met als bedoeling dat daar kennis van wordt genomen;

b.

verzoek:

een aan de raad gericht schriftelijk stuk of bericht, waarin de raad gevraagd wordt een besluit te nemen of feitelijk te handelen op een wijze waardoor rechtsgevolgen ontstaan.

c.

burgerinitiatief:

een door één of meer ingezetenen van de gemeente aan de raad gericht voorstel met als bedoeling dat het voorstel geplaatst wordt op de agenda van de vergadering van de raad.

Artikel 2. Behandeling brieven en verzoeken

Mede afhankelijk van de inhoud van brief of verzoek beslist de raad over de wijze van beantwoording. De volgende mogelijkheden doen zich voor:

 • 1.

  voor kennisgeving aannemen;

 • 2.

  voor advies aan de raad in handen stellen van het college;

 • 3.

  ter afdoening in handen stellen van het college;

 • 4.

  ter afdoening in handen stellen van de griffier.

Artikel 3. Van burgerinitiatief uitgesloten onderwerpen

Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  een onderwerp waarover de raad, tijdens de zittingsperiode van de raad waarin het burgerinitiatief is ingediend al een besluit heeft genomen, of een onderwerp waarvan vaststaat dat de raad daarover in die zittingsperiode nog een besluit gaat nemen.

Artikel 4. Aan een burgerinitiatief te stellen eisen
 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de raad wordt schriftelijk bij de voorzitter van de raad ingediend.

 • 2.

  Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting waarin de aanleiding, het doel en wat er nodig is om het doel van het burgerinitiatief te bereiken staan vermeld;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de initiatiefnemer.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 14 april 2005.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels brieven, verzoeken en burgerinitiatieven".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2005

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier