Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de seniorenraad gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de seniorenraad gemeente Assen
CiteertitelVerordening op de seniorenraad gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie van de regeling is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Dualisering gemeentebestuur
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200407-03-2014Wijziging artikel 2, 7, 16,17,19 en 22

18-12-2003

Berichten van de Brink, 07-01-2004

18-12-2003
01-07-1994nieuwe regeling

17-03-1994

Berichten van de Brink

17-03-1994

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de seniorenraad gemeente Assen

 

 

Artikel 1.
 • 1.

  De seniorenraad heeft tot taak desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle aspecten die (ook) ouderen in de gemeente Assen aangaan.

 • 2.

  Door het college van burgemeester en wethouders wordt ten aanzien van de betreffende zaken de nodige informatie verschaft.

Artikel 2.
 • 1.

  De seniorenraad bestaat uit de volgende leden:

  • -

   1 onafhankelijke voorzitter;

  • -

   6 leden op voordracht van de ouderenbonden in de gemeente Assen, te weten:

  • -

   ANBO, de bond voor 50-plussers;

  • -

   de Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Assen;

  • -

   de Katholieke Bond van Ouderen Drenthe, afdeling Assen; iedere ouderenbond draagt ten-minste 1 lid voor.

  • -

   1 lid op voordracht van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden in de Ouderenzorg (LOC);

  • -

   1 vertegenwoordiger van de groep ouderen uit de minderheden;

  • -

   2 leden op persoonlijke titel.

 • 2.

  De leden van de seniorenraad worden door het college benoemd.

 • 3.

  De leden, voorzover voorgedragen door bovenvermelde organisaties en groeperingen, dienen niet beroepsmatig of bij voorkeur niet bestuurlijk werkzaam te zijn bij deze organisaties en groeperingen.

 • 4.

  De leden van de seniorenraad dienen minimaal 1 jaar in de gemeente Assen woonachtig te zijn. Voor de leden geldt een minimum leeftijd van 50 jaar. Naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen dient gestreefd te worden.

 • 5.

  In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk binnen 3 maanden voorzien.

Artikel 3.
 • 1.

  Er wordt naar gestreefd dat er een aantal deskundigen in de seniorenraad is vertegenwoordigd. Daarbij dient gedacht te worden aan de volgende terreinen:

  • -

   sociale voorzieningen;

  • -

   huisvesting;

  • -

   verkeer/vervoer;

  • -

   gezondheidszorg;

  • -

   sociaal culturele activiteiten;

  • -

   gehandicaptenzorg;

  • -

   veiligheid.

 • 2.

  De seniorenraad toetst of bij de voordracht van de leden aan het onder lid 1 van dit artikel gestelde wordt voldaan.

Artikel 4.
 • 1.

  De leden van de seniorenraad worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar. Voor de eerste maal treden drie leden na een jaar af, vier leden na twee jaar en vier leden na de volle zittingsperiode.

  Aftredende leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 2.

  Wie tot de eerste en tweede groep af te treden leden behoort wordt door loting bepaald tijdens de eerste vergadering van de seniorenraad.

 • 3.

  Bij tussentijdse toetreding/vervanging van leden wordt de benoemingsperiode van 3 jaar geacht opnieuw een aanvang te nemen.

Artikel 5.
 • 1.

  De seniorenraad kiest uit zijn midden en voor de duur van zijn zitting een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen met de voorzitter het dagelijks bestuur van de seniorenraad. Desgewenst kunnen de functies van penningmeester en secretaris door één persoon worden uitgeoefend.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de seniorenraad voor en voert diens besluiten uit.

Artikel 6.

Het lidmaatschap eindigt:

 • a.

  indien een lid zonder opgaaf van redenen op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is geweest;

 • b.

  bij schriftelijke ontslagneming;

 • c.

  indien een lid niet meer woonachtig is in de gemeente Assen.

Artikel 7.
 • 1.

  Aan de seniorenraad wordt een jaarlijks te bepalen budget toegekend. De seniorenraad dient hiertoe voor 1 januari van het subsidiejaar bij het college van burgemeester en wethouders een begroting in.

 • 2.

  De financiële verantwoording over het subsidiejaar wordt binnen drie maanden na afloop van dit jaar bij het college van burgemeester en wethouders ingediend.

Artikel 8.
 • 1.

  De seniorenraad wordt bijgestaan door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2.

  De seniorenraad kan zich tevens laten bijstaan door derden.

 • 3.

  Eventuele door de seniorenraad gemaakte kosten dienen te worden bestreden uit het beschikbaar gestelde budget van de seniorenraad.

Artkel 9.

De vergaderingen van de seniorenraad kunnen worden bijgewoond door het lid van het college van burgemeester en wethouders dat meer in het bijzonder belast is met het ouderenbeleid. Deze kan zich laten bijstaan of doen vervangen door ambtenaren.

Artikel 10.

De in de artikelen 8 en 9 bedoelde personen hebben geen stemrecht, maar zijn bevoegd aan de besprekingen van de seniorenraad deel te nemen.

Artikel 11.
 • 1.

  De vergaderingen van de seniorenraad zijn openbaar.

 • 2.

  Als het algemeen belang van de gemeente zich tegen deze openbaarheid verzet, of de belangen van een of meerdere personen of instellingen daardoor onevenredig kunnen worden geschaad worden de deuren gesloten.

 • 3.

  De deuren worden ook gesloten wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer tenminste twee leden dit verlangen. Vervolgens beslist de seniorenraad of de behandeling van het betreffende onderwerp achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Met uitzondering van de leden van de seniorenraad alsmede de in artikel 8 en 9 bedoelde personen dienen alle aanwezigen de vergaderruimte te verlaten als de deuren worden gesloten.

 • 4.

  Artikel 19, lid 2, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12.
 • 1.

  De seniorenraad vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste een vierde van het aantal zitting hebbende leden dit wenselijk acht.

 • 2.

  Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 3.

  Besluiten over personen worden schriftelijk genomen, tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt. In geval van staking der stemmen beslist het lot.

 • 4.

  Artikel 19, lid 2, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13.
 • 1.

  De seniorenraad kan een huishoudelijk reglement opstellen.

 • 2.

  Een afschrift van dit reglement wordt na vaststelling door de seniorenraad ter kennisneming gezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14.
 • 1.

  De adviezen van de seniorenraad worden opgesteld overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de vergadering.

 • 2.

  Van afwijkende gevoelens wordt desverlangd in het advies melding gemaakt.

Artikel 15.

Er kunnen in een vergadering van de seniorenraad geen geldige besluiten worden genomen, indien niet ten minste 6 leden aanwezig zijn.

Artikel 16.

Van hetgeen in de vergaderingen van de seniorenraad wordt behandeld, houdt de secretaris aantekening. Nadat de aantekeningen door de seniorenraad zijn vastgesteld, worden deze terstond aan het college van burgemeester en wethouders ter kennisneming toegezonden.

Artikel 17.

De seniorenraad brengt ieder jaar, uiterlijk in maart, verslag uit aan het college over zijn werkzaamheden en de daarbij opgedane ervaringen over het daaraan voorafgaand jaar.

Artikel 18.

Over het aanvullen, wijzigen of intrekken van deze verordening wordt de seniorenraad gehoord. De seniorenraad kan desbetreffende voorstellen bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

Artikel 19.

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 20.

Deze verordening treedt in werking met ingang van een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum.

Artikel 21.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de seniorenraad gemeente Assen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2003

 De raad voornoemd,

, voorzitter

  , griffier