Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels subsidieverstrekking Promotiefonds Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieverstrekking Promotiefonds Assen
CiteertitelBeleidsregels subsidieverstrekking Promotiefonds Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie van de regeling is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Subsidieverordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-199925-09-2012nieuwe regeling

17-06-1999

Berichten van de Brink, 29-06-1999

17-06-1999

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverstrekking Promotiefonds Assen

 

 

Paragraaf 1. Algemeen
Artikel 1. Begripsbepaling

In aanvulling op artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Subsidieverordening gemeente Assen wordt voor de toepassing van het Promotiefonds Assen het volgende verstaan onder:

a.

stadspromotie:

het verlevendigen van de binnenstad ter vergoting van de naamsbekendheid en de aantrekkingskracht van de stad Assen als geheel;

b.

activiteiten:

handelingen ten behoeve van evenementen met een bovenlokale uitstraling;

c.

bovenlokale uitstraling:

vergroting van de naamsbekendheid van Assen op regionaal en/of landelijk niveau;

d.

adviescommissie:

commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de toekenning van gelden uit dit fonds.

Artikel 2. Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen over aard, omvang en inhoud van de activiteiten met betrekking tot besluiten op aanvragen om subsidie uit het fonds.

Paragraaf 2. Promotiefonds
Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders kan een incidentele subsidie verlenen voor stadspromotie en de daaruit voortvloeiende activiteiten met een bovenlokale uitstraling.

Artikel 4. Toetsing aanvraag

Elke subsidieaanvraag zal voorafgaand aan het besluit van het college van burgemeester en wethouders door een door het college van burgemeester en wethouders ingestelde adviescommissie worden getoetst.

Artikel 5. Toetsingscriteria
 • 1.

  De aanvraag wordt tijdig, dat wil zeggen vier weken voor de datum waarop de activiteiten worden gehouden, ingediend. Te laat ingediende aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

 • 2.

  De activiteiten:

  • -

   zijn exclusief voor Noord-Nederland en

  • -

   dragen aantoonbaar bij aan imagoverbetering van Assen en

  • -

   trekken een extra stroom van bezoekers aan en

  • -

   dragen bij aan de naamsbekendheid van Assen en

  • -

   kunnen na verloop van ten hoogste vier jaren op eigen kracht voldoende financiering voor de totale bekostiging van de activiteiten aantrekken. Dit criterium geldt niet voor activiteiten die slechts incidenteel worden gehouden.

 • 3.

  De gevraagde bijdrage is een aanvulling op al beschikbare middelen waarmee buiten Assen reclame voor de activiteiten wordt gemaakt.

 • 4.

  De toekenning van een bijdrage laat nog ruimte voor het doen van andere uitgaven binnen de doelstelling van het fonds. Het fonds kent geen nulstand, na honorering van de aanvraag.

Paragraaf 3. Slotbepalingen
Artkel 7. Subsidieverordening gemeente Assen

De Subsidieverordening gemeente Assen is van toepassing.

Artikel 8. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de derde dag na die waarop zij bekend zijn gemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen het raadsbesluit van 18 juni 1998, waarin beleidsregels zijn vastgesteld en het raadsbesluit van 18 februari 1999 voor wat betreft de delegatie inzake het Promotiefonds Assen.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels subsidieverstrekking Promotie-fonds Assen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 1999

 

De raad voornoemd,

, voorzitter  

 , griffier