Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieverordening Stichting theater "De Kolk"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Stichting theater "De Kolk"
CiteertitelSubsidieverordening Stichting theater "De Kolk"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpculturele aangelegenheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199529-09-2012nieuwe regeling

16-03-1995

Berichten van de Brink, 7 april 2011

16-03-1995

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING STICHTING THEATER "DE KOLK"

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

subsidie

:

de met toepassing van deze verordening door de gemeente verleende geldelijke bijdrage of in geld waardeerbare bijdrage;

b.

gemeente

:

gemeente Assen;

c.

raad

:

de gemeenteraad van Assen;

d.

college

:

het college van burgemeester en wethouders van Assen;

e.

De Kolk

:

Stichting Theater "De Kolk", de rechtspersoon waarop deze verordening betrekking heeft.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is alleen van toepassing op de ten behoeve van de theateractiviteiten van De Kolk te verstrekken subsidies.

Artikel 3. Bevoegdheden gemeente
 • 1.

  De raad besluit tot toekenning, afwijzing, wijziging en beëindiging van subsidie en omtrent de aan de toekenning en wijziging te verbinden voorwaarden.

 • 2.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels of voorwaarden stellen.

 • 3.

  Het college kan één of meer bepalingen van deze verordening in specifieke situaties niet van toepassing verklaren.

 • 4.

  De raad kan bepalen dat het college de bevoegdheden bedoeld in het eerste lid, uitoefent.

Artikel 4. Voorschotten
 • 1.

  Het college verleent voorschotten op de subsidie.

 • 2.

  Voorschotten worden bij de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag verrekend.

 • 3.

  Op aanzegging van het college stort De Kolk teveel ontvangen voorschotten terug in de gemeentekas.

Artikel 5. Administratieve bepalingen
 • 1.

  Het bestuur van De Kolk zendt een afschrift van de gewijzigde statuten of van zijn besluit tot opheffing binnen 4 weken na wijziging respectievelijk besluit tot opheffing aan het college.

 • 2.

  Indien de liquidatierekening een batig saldo aanwijst, kan de van de gemeente ontvangen subsidie tot maximaal het over de laatste vijf jaren genoten bedrag worden teruggevorderd.

Artikel 6. Verkiezingen
 • 1.

  Het bestuur van De Kolk is verplicht zijn roerende en/of onroerende bezittingen behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen de schade van brand en eventueel andere door het college verder aan te duiden risico's op basis van herbouw- of vervangingswaarde.

 • 2.

  Het bestuur van De Kolk dient een verzekering af te sluiten voor de uit een calamiteit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten.

 • 3.

  Het bestuur van De Kolk dient een verzekering af te sluiten ter dekking van de schade voortvloeiende uit de wettelijke aansprakelijkheid van besturen, vrijwillige medewerkers en personeel.

Artikel 7. Democratisch functioneren

De Kolk moet voldoen aan eisen van democratisch functioneren, hetgeen dient te blijken uit haar statuten.

Artikel 8. Sancties
 • 1.

  Subsidie aan De Kolk wordt in elk geval beëindigd wanneer:

  • a.

   deze bij rechterlijk vonnis geacht wordt geen rechtspersoon te zijn;

  • b.

   deze bij rechterlijk vonnis wordt ontbonden;

  • c.

   bij haar conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of een deel daarvan;

  • d.

   aan haar surséance van betaling is verleend;

  • e.

   haar faillissement is uitgesproken.

 • 2.

  Subsidie kan, met redenen omkleed, worden ingetrokken, verminderd, niet uitbetaald, opgeschort dan wel geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden, indien:

  • a.

   de Kolk zich niet of onvoldoende houdt aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening of enig ander wettelijk voorschrift en hierin, ondanks waarschuwing, geen verandering brengt;

  • b.

   onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • c.

   de doelstellingen niet of onvoldoende worden behartigd;

  • d.

   het financieel-administratief beheer niet aan redelijk te stellen eisen voldoet;

  • e.

   de activiteiten of voorzieningen waarvoor subsidie is aangevraagd, niet uitgevoerd worden.

Artikel 9.Algemene uitgangspunten
 • 1.

  Het bestuur van De Kolk heeft de volle en ongedeelde verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding en de kostendekkende exploitatie van de verschillende bedrijfsonderdelen met inachtneming van de gemeentelijke subsidie.

 • 2.

  Afspraken over het gebruik van het gebouw en de verdeling van de rechten en plichten zullen middels een privaatrechterlijke overeenkomst tussen het college en het bestuur van De Kolk worden vastgelegd.

 • 3.

  Jaarlijks zal de ontwerp-beschikking ter akkoordverklaring aan het bestuur van De Kolk toegezonden worden.

Artikel 10. Prestaties De Kolk
 • 1.

  Het aanbod van de theater activiteiten dient gevarieerd te zijn. Een door De Kolk opgesteld en door de raad beoordeeld cultureel profiel zal hierbij als kader dienen. Dit cultureel profiel zal driejaarlijks ter beoordeling aan de raad voorgelegd worden.

 • 2.

  Het bestuur van De Kolk zal voor een periode van 3 jaar een strategisch plan opstellen waarin de door De Kolk gewenste beleidsuitgangspunten en doelstellingen, zowel op het financiële vlak (exploitatie en vermogensvorming) als op het inhoudelijke vlak, uiteengezet zijn. Dit plan zal driejaarlijks ter beoordeling aan de raad worden voorgelegd.

Artikel 11. Informatieplicht van De Kolk

Het bestuur van De Kolk heeft een informatieplicht aan het college met betrekking tot de onderstaande zaken:

 • 1.

  Rekening, begroting en subsidieaanvraag:

  • a.

   voor 1 mei volgend op het betreffende boekjaar overlegt het bestuur van De Kolk het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar. Onder jaarrekening wordt verstaan:

   • de balans;

   • de exploitatierekening;

   • de toelichting op deze stukken. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van een register-accountant;

  • b.

   voor 1 juni, voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar, overlegt het bestuur van De Kolk een sluitende begroting aan het college. Deze begroting is tevens de subsidieaanvraag;

  • c.

   voor 1 mei, voorafgaand aan het in artikel 11, lid 1.b, genoemde begrotingsjaar, kan De Kolk aanvullende en inhoudelijk onderbouwde subsidieverzoeken indienen. Aanvullende subsidieverzoeken kunnen alleen ingediend worden als er sprake is van aanvullende activiteiten door De Kolk.

 • 2.

  Inhoudelijke verslaggeving.

  Voor 1 juni overlegt het bestuur van De Kolk een inhoudelijk jaarverslag aan het college. Hierin wordt op inzichtelijke en adequate wijze een beschrijving en een toelichting gegeven op het inhoudelijk gevoerde beleid ten aanzien van de programmering van het theater in het voorafgaande boekjaar en een toelichting op de programmering van het komende theater-seizoen. Een recapitulatie van in artikel 11, lid 3, genoemde kwartaalrapportage maakt onderdeel uit van het inhoudelijk verslag. Het college beoordeelt het inhoudelijk verslag aan de hand van het in artikel 10, lid 1, genoemde culturele profiel.

 • 3.

  Kwartaal rapportage.

  Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal overlegt het bestuur van De Kolk een voortgangsrapportage aan het college waarin op inzichtelijke en adequate wijze over het betreffende kwartaal en de drie voorafgaande kwartalen inzicht gegeven wordt in de mate waarin de Kolk haar taakstelling realiseert.

Artikel 12. Overige plichten De Kolk
 • 1.

  Het bestuur van De Kolk zal bij het bepalen van de tarieven van de verschillende categorieën theatervoorstellingen en de manier van aanbieden de algemene toegankelijkheid als uitgangspunt hanteren. Het handhaven van de algemene toegankelijkheid wordt door het college getoetst.

 • 2.
  • a.

   De Kolk treft zo mogelijk voorzieningen ter dekking van de risico's van het in dienst hebben van personeel.

  • b.

   Het ambtelijk personeel wordt geacht gedetacheerd te zijn bij De Kolk. Indien besluiten van het bestuur van De Kolk gevolgen hebben voor deze werknemers komen de financiële gevolgen voor rekening van De Kolk.

 • 3.

  Het bestuur van De Kolk is verplicht om de effecten, voor De Kolk, van gemeentelijke beleidswijzigingen in beeld te brengen en hierover aan het college te rapporteren.

 • 4.

  Het bestuur van De Kolk is verplicht, indien zij op eigen initiatief een nieuwe activiteit wil opstarten, de effecten daarvan op de exploitatie zichtbaar te maken in een begrotingswijziging en deze ter toetsing aan het college voor te leggen. Het college toetst met name of de continuïteit en/of de financiële weerstand van De Kolk bij uitvoering van het plan in gevaar kunnen komen.

 • 5.

  Het bestuur van De Kolk zal op verzoek van het college informatie verschaffen.

 • 6.

  Het bestuur van De Kolk zal het college terstond inlichten indien zich zaken voordoen bij De Kolk die voor de gemeente van belang kunnen zijn.

Aritkel 13. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van De Kolk
 • 1.

  Het bestuur van De Kolk is bevoegd tot vaststellen van de toegangsprijzen van theatervoorstellingen, de cinema en de prijzen en het aanbod van het horecagedeelte.

 • 2.

  Het bestuur van De Kolk is, behoudens beperkingen die in deze verordening zijn opgenomen, bevoegd tot het voeren van een eigen personeelsbeleid, voorzover het personeel betreft dat in dienst is van De Kolk, met inachtneming van de financiële mogelijkheden en de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten.

 • 3.

  Het bestuur van De Kolk is verantwoordelijk voor het eigen en het gedetacheerde personeel en alle hieruit voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 14. Plichten gemeente
 • 1.

  Het college zal een beleidswijziging die invloed heeft op de exploitatie van De Kolk zo snel mogelijk bekendmaken aan het bestuur van De Kolk.

 • 2.

  Indien de raad besluit tot een vermindering van de subsidie en als gevolg hiervan wachtgeldverplichtingen ontstaan komen deze voor rekening van de gemeente.

Artikel 15. Subsidiesystematiek
 • 1.

  Het college toetst aan de hand van het in artikel 10, lid 1, genoemde cultureel profiel en het in artikel 11, lid 2, genoemde inhoudelijk jaarverslag in welke mate De Kolk haar taakstelling gerealiseerd heeft en beschikt definitief op de subsidie-aanvraag van De Kolk. Het college kan de subsidie bijstellen indien er in onvoldoende mate sprake is van een bij het cultureel profiel aansluitende theaterprogrammering.

 • 2.

  Jaarlijks zal een indexatie op de subsidie plaatsvinden. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • a.

   de verdeling van de verschillende kostencategorieën wordt bepaald aan de hand van de begroting van de Kolk van 1995;

  • b.

   jaarlijks zal het subsidiegedeelte ten behoeve van de personele kosten worden gendexeerd aan de gemiddelde loonontwikkelingen die voor de desbetreffende sectoren van toepassing zijn;

  • c.

   jaarlijks zal het subsidiegedeelte ten behoeve van de niet personele kosten worden geïndexeerd overeenkomstig de begrotingsrichtlijnen van de gemeente.

Artikel 16. Ingangsdatum
 • Deze Subsidieverordening treedt 1 januari 1995 in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 maart 1995

 

De raad voornoemd,

, voorzitter  

 , griffier

Toelichting subsidieverordening Theater De Kolk

ARTIKEL 2.

Tot nu toe is de Subsidieverordening Assen van toepassing geweest op subsidies verstrekt aan De Kolk. De artikelen uit deze verordening die van toepassing moeten blijven zijn in Subsidieverordening Stichting Theater "De Kolk" verwerkt. In de voorwaarden die aan de subsidieverlening zijn verbonden, wordt geen onderscheid meer gemaakt naar de verschillende bedrijfsonderdelen (theater, bioscoop, horeca). Er is sprake van één, ongedeelde bedrijfsvoering.

ARTIKEL 3, LID 3.

Indien toepassing van de verordening leidt tot een onredelijke situatie kan het college, op basis van de in art. 3.3 opgenomen hardheidsclausule, afwijken van de verordening.

ARTIKEL 4, LID 1.

De bevoorschotting moet het De Kolk mogelijk maken om in haar normale liquiditeitsbehoefte te voorzien. Aanpassing van het bevoorschottingsschema op de uit de exploitatie voortvloeiende kosten, bijvoorbeeld in de maand dat de vakantiegelden moeten worden betaald, is na overleg mogelijk.

ARTIKEL 4, LID 2.

Het niet halen van de taakstelling is de reden om de definitieve subsidie lager vast te stellen dan de voorlopige subsidie. Een overschot op de exploitatie kan door de Kolk gereserveerd worden voor het dekken van toekomstige tekorten.

ARTIKEL 6.

De gemeente wenst voldoende waarborgen voor de continuïteit van De Kolk. De verplichting tot het verzekeren van een aantal risico's is gericht op het waarborgen van die continuteit, ook indien zich calamiteiten voordoen.

ARTIKEL 9, LID 1.

De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van De Kolk ligt bij het bestuur van de stichting en nergens anders. Een duidelijke scheiding tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeente en het bestuur van de stichting is pas bij het streven naar een volwaardige relatie tussen De Kolk en de gemeente.

ARTIKEL 9, LID 3.

Jaarlijks zal in overleg met De Kolk de subsidiebeschikking worden voorbereid. De beschikking zal voor akkoord ondertekend door het bestuur van De Kolk retour gezonden worden aan de gemeente.

ARTIKEL 10, LID 1.

De programmering van de afgelopen 5 jaar (1990 - 1994) kan als uitgangspunt gehanteerd worden bij het opstellen van het cultureel profiel.

ARTIKEL 10, LID 2.

De gemeente zal aan de hand van het strategische plan beoordelen of op de middellange termijn plannen van het bestuur van De Kolk min of meer overeenkomen met de plannen van de gemeente. Het gaat dus niet om een goedkeuring voor een periode van 3 jaar maar een beoordeling van het strategisch beleid van De Kolk. Indien de strategische keuzes van De Kolk niet overeenkomen met wat de gemeente als wenselijk beschouwt, zal overleg moeten plaatsvinden.

ARTIKEL 11, LID 1.C.

Eventuele aanvullende subsidieverzoeken dienen voor 1 mei voorafgaand aan het betreffende boekjaar ingediend te worden omdat anders inpassing in het gemeentelijk begrotingsproces niet mogelijk is.

ARTIKEL 11, LID 2.

De gemeente verwacht van De Kolk dat zij per theaterseizoen een programmering heeft die kwalitatief en kwantitatief vergelijkbaar is met de programmering van de afgelopen 5 jaar. Door middel van het inhoudelijk jaarverslag toetst de gemeente of de programmering van De Kolk aansluit met het in artikel 10, lid 2, genoemde cultureel profiel van De Kolk.

ARTIKEL 11, LID 3.

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat de kwartaalrapportage inzicht moet geven in de mate waarin De Kolk erin slaagt haar taakstelling zoals die in het door de gemeente beoordeeld cultureel profiel is vastgelegd te realiseren. De in de kwartaalrapportage opgenomen informatie moet niet speciaal voor de rapportage gegenereerd worden maar ook voor intern gebruik bij De Kolk reeds beschikbaar zijn. In overleg met De Kolk zal op korte termijn vastgesteld worden welke prestatie-indicatoren opgenomen zullen worden in de kwartaalrapportage.

ARTIKEL 12, LID 1.

Algemene toegankelijkheid is een moeilijk te hanteren begrip. Uitgangspunt is dat er op dit moment sprake is van algemene toegankelijkheid. Algemene toegankelijkheid refereert aan de mogelijkheid om het theater te bezoeken en niet aan de werkelijke samenstelling van het theaterpubliek. De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een toegangskaart is een indicatie voor de verbetering of verslechtering van de algemene toegankelijkheid.

ARTIKEL 12, LID 2.A.

De Kolk dient in haar exploitatie rekening te houden met de financiële risico's die zij gaat dragen. Dit houdt in dat zij door middel van verzekeringen of door middel van reserveringen de risico's van het in dienst

hebben van personeel in de exploitatie mee moet nemen.

ARTIKEL 12, LID 2.B.

Voor het ambtelijk personeel dat werkzaam is bij De Kolk zal een apart vervolgtraject worden ingezet.

ARTIKEL 12, LID 3.

Beleidswijzigingen van de gemeente kunnen de exploitatie van De Kolk beïnvloeden. De gemeente is verplicht (zie art. 14, lid 1) om De Kolk op de hoogte te brengen van wijzigingen in het gemeentelijk beleid. De Kolk heeft dan de plicht om de inhoudelijke en financiële gevolgen in beeld te brengen. Meestal zal dan overleg tussen De Kolk en het gemeentebestuur volgen.

ARTIKEL 12, LID 4.

De Kolk dient nieuwe activiteiten ter toetsing voor te leggen aan de gemeente. Onder nieuwe activiteiten wordt het toevoegen van bedrijfsonderdelen en het structureel willen leveren van nieuwe diensten verstaan. Onder nieuwe activiteiten worden dus geen eenmalige kleinschalige activiteiten of samenwerkingsverbanden verstaan. De gemeente toetst of De Kolk voor de gemeente niet te aanvaarden risico's loopt bij het uitbreiden van haar dienstenpakket. De nieuwe activiteit mag de financiële draagkracht van De Kolk niet te boven gaan en mag de continuiteit niet in gevaar brengen. Deze toets vindt plaats aan de hand van de begrotingswijziging van De Kolk en een omschrijving van de nieuw op te starten activiteit. Een positieve beoordeling laat onverlet dat De Kolk volle en ongedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de gevolgen van het opstarten van nieuwe activiteiten.

ARTIKEL 15.

Bij het vaststellen van de definitieve subsidie toetst het college het inhoudelijk verslag aan het cultureel profiel dat door De Kolk is opgesteld en door de gemeente is beoordeeld. Een lagere definitieve vaststelling van de subsidie zal pas dan kunnen plaatsvinden als er een duidelijke afwijking is tussen de in het cultureel profiel vastgelegde taakstelling en de werkelijke programmering en niet dan nadat er overleg heeft plaatsgevonden.