Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010
CiteertitelVerordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

17-12-2009

Berichten van de Brink,

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010

Besluitvorming raad:

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2009

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

SVn

:

stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b.

Gemeenterekening VROM Starterslening

:

het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

c.

VROM Starterslening

:

een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

d.

aanvrager

:

de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

e.

huishouden

:

het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

HOOFDSTUK 2. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Assen heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6 lid 1 sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 lid 1 sub b. bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

ARTIKEL 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Assen en SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

ARTIKEL 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 40.000.

 • 4.

  De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften ver-binden.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

ARTIKEL 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders vastgestelde toekenningsplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burge-meester en wethouders afgewezen.

HOOFDSTUK 3. TOEPASSINGSBEREIK

ARTIKEL 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen, die nog niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest en van wie de financiële mogelijkheden ontoereikend zijn om de woning zonder starterslening te kopen;

  • b.

   voor het verwerven van bestaande of nieuwe voor permanente bewoning bestemde koopwoningen in de gemeente Assen, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 200.000 (koopsom vermeerderd met kosten koper en eventuele kosten voor meerwerk of verbetering);

  • c.

   de hoofdsom van de VROM Startersregeling bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen.

HOOFDSTUK 4. AANVRAAG EN TOEKENNING

ARTIKEL 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1 lid e in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6 lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

HOOFDSTUK 5. INTREKKEN VAN DE STARTERSLENING

ARTIKEL 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

HOOFDSTUK 6. AFLOSSING VAN DE STARTERSLENING

ARTIKEL 9
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

HOOFDSTUK 7. HARDHEIDSCLAUSULE, SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

ARTIKEL 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

ARTIKEL 12

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2009.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Voorstel:

 • 1.

  De "Verordening VROM Startersregeling" vastgesteld d.d. 5 juli 2007 per 1 januari 2010 intrekken;

 • 2.

  De "Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010" per 1 januari 2010 invoeren.

Achtergrond:

Sinds 1 augustus 2007 kunnen inwoners van Assen gebruik maken van de VROM Startersregeling wanneer zij voor het eerst een woning kopen. Een starterslening dicht het gat tussen het bedrag dat maximaal op basis van de NHG-normen kan worden geleend en het bedrag dat nodig is voor aankoop van de woning.

Omdat tot nu toe om een aantal redenen beperkt gebruik is gemaakt van de regeling wordt, mede met het oog op de kredietcrisis, voorgesteld de voorwaarden te versoepelen en de maximale verwervingskosten te verhogen. Een verruimde regeling kan bovendien de verkoop van woningen stimuleren en daarmee een bijdrage leveren aan het vlottrekken van de stagnerende woningmarkt.

Om deze wijzigingen door te voeren is het noodzakelijk dat u de oude regeling intrekt en een nieuwe regeling vaststelt.

Argumenten:

De "Verordening VROM Startersregeling" van de gemeente Assen is op 1 augustus 2007 in werking getreden. De gemeente Assen stelt tot nu toe de volgende lokale voorwaarden aan verstrekking van een starterslening:

 • ·

  doelgroep: mensen die voor het eerst een woning kopen (dit kunnen ook huurders zijn);

 • ·

  de aanvrager moet inwoner van Assen zijn (tenminste 1 jaar woonachtig in de gemeente);

 • ·

  de koopsom bedraagt maximaal € 160.000;

 • ·

  de starterslening bedraagt maximaal € 32.000;

 • ·

  de lening kan zowel worden verstrekt voor nieuwbouw als bestaande bouw.

Evaluatie

In 2007 heeft u een budget ad € 800.000 beschikbaar gesteld en bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ondergebracht voor de uitvoering van de VROM Startersregeling.

Sinds de invoering van de regeling zijn 11 startersleningen verstrekt (5 in 2007, 4 in 2008 en 2 in 2009). De gemiddelde starterslening bedraagt tot nu toe € 27.200.

In totaal werd voor € 299.122 aan leningen verstrekt. Hiervan komt 50% voor rekening van het gemeentelijk budget bij SVn. De andere helft komt voor rekening van VROM. Van het budget ad € 800.000 resteert per 1 oktober 2009 € 690.405.

Tot nu toe is beperkt gebruik gemaakt van de VROM startersregeling. Ervaringen tot nu toe en signalen uit het veld leren het volgende:

 • ·

  Assen kent vanuit de bestaande voorraad een behoorlijk aanbod aan woningen in de prijsklasse tot € 110.000. Deze woningen zijn voor een grote groep ook zonder starterslening te verwerven;

 • ·

  de maximale koopsom van € 160.000 komt nagenoeg overeen met die van de "Eigenwoningbijdrage" (koopsubsidie van het Rijk). De regelingen kunnen niet worden gecombineerd. Veel koopstarters geven dan de voorkeur aan de subsidie.

Er is meerder malen belangstelling getoond van mensen die in Assen werken, maar er nog niet wonen. Op grond van de huidige lokale voorwaarden kan deze groep (met een economisch binding) geen beroep doen op de startersregeling.

In onderstaande tabel zijn de lokale voorwaarden van een aantal gemeenten vergeleken met die van Assen.

gemeente

max. verwervingskosten

incl./excl. kosten

max. lening

overige voorwaarden

nieuwbouw

bestaande bouw

huurders

meerwerk/

verbeterkosten

toegestaan

Assen

€ 160.000

excl.

€ 32.000

Min. 1 jaar woonachtig in Assen

X

X

X

nee

Groningen

€ 200.000

incl.

€ 30.000

 

X

 

 

ja

Haren

€ 265.000

incl.

€ 40.000

Min. 1 jaar woonachtig in Haren

X

X

X

ja

Hoogezand Sappemeer

€ 200.000

excl.

€ 30.000

Leeftijd tussen 18 en 39 jaar

X

X

X

nee

Midden Drenthe

€ 175.000

incl.

€ 30.000

Maatsch. economische binding en max. 35 jaar

X

X

X

ja

Hoogeveen

€ 150.000

excl.

€ 30.000

Max. leeftijd 30 jaar. Eigen inwoners en economisch gebonden. Inkomen max. € 36.314

X

X

 

ja

Emmen

€ 175.000

incl.

€ 35.000

 

X

X

X

ja

Zwolle

€ 235.000

incl.

€ 40.000

Eigen inwoners. Koopsom nieuwbouw kan verhoogd naar € 265.000 voor aan te wijzen projecten

X

X

X

ja

Smallingerland

€ 180.000

incl.

€ 30.000

Jonger dan 40 jaar

X

X

X

ja

Borger Odoorn

€ 175.000

incl.

€ 35.000

Min. 1 jaar woonachtig in Borger Odoorn

X

X

X

ja

Coevorden

€ 200.000

incl.

€ 40.000

Min. 2 jaar woonachtig in Coevorden

X

 

X

ja

Hieruit blijkt ondermeer dat de verwervingskostengrens van Assen laag is in vergelijk tot met name de andere gemeenten in het Regiovisiegebied Groningen-Assen met een startersregeling. Door deze begrenzing moet de regeling, zoals hiervoor aangegeven, bovendien concurreren met de Koopsubsidieregeling van het Rijk.

Assen is ook één van de weinige gemeenten waar kosten voor meerwerk en/of verbetering niet zijn toegestaan.

Verder past de beperking tot de eigen inwoners niet bij de taakstellingen van Assen in het kader van het provinciaal beleid (POP) en de Regiovisie Groningen - Assen.

Kredietcrisis

Als gevolg van de kredietcrisis verloopt de verkoop van woningen, met name in de prijsklasse boven € 160.000 al geruime tijd uitermate moeizaam. Door verruiming van de lokale voorwaarden kan de regeling stimulerend werken op de verkoop en de bouw van woningen in een iets hoger prijssegment. Aanpassing van de regeling is daarom ook als maatregel in het kader van de kredietcrisis wenselijk.

Aanpassingen

Op basis van het vorenstaande stellen wij voor de gemeentelijke voorwaarden van de startersregeling als volgt aan te passen:

· de regeling wordt ook opengesteld voor mensen woonachtig buiten Assen. Assen heeft immers een huisvestingstaakstelling voor de regio (Regiovisie GA en Provinciaal Omgevingsbeleid);

· de verwervingskosten worden verhoogd naar maximaal € 200.000 (incl. kosten koper: max. 12% bestaande bouw/max. 8% bij nieuwbouw);

· het maximumbedrag van de starterslening (maximaal 20% van de verwervingskosten) wordt verhoogd naar € 40.000, overeenkomstig de verhoging van de verwervingskosten;

· de kosten voor woningverbetering (bestaande bouw) en meerwerk (nieuwbouw) worden toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.

Financiële toelichting:

De voorgestelde aanpassing van de voorwaarden heeft geen financiële gevolgen. In 2007 is reeds een bedrag ad € 800.000 voor deze regeling bij SVn ondergebracht. Met het resterende bedrag ad € 690.000 kunnen nog circa 50 startersleningen worden verstrekt.

Communicatie:

De nieuwe regeling wordt via de gebruikelijke kanalen gepubliceerd.

Uitvoering en planning:

Wij stellen voor de nieuwe "Verordening VROM Startersregeling gemeente Assen 2010" per 1 januari 2010 in werking te laten treden.

Ter inzage liggen voor raadsleden:

 • ·

  De Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • ·

  Productspecificaties VROM Starterslening.

Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

de burgemeester,

K.S. Heldoorn.

de secretaris,

J.D. Nijkamp.