Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
CiteertitelHandhavingsverordening WWB/WIJ gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWet werk en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, artikel 8a
 2. Wet investeren in jongeren, artikel 12 lid 1 c
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2011Onbekend

03-03-2011

Berichten van de Brink, 10-03-2011

Onbekend
01-10-200904-08-2011Onbekend

03-12-2009

Berichten van de Brink

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB/WIJ gemeente Assen

 

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Voor de betekenis van de in deze verordening genoemde begrippen wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van de Wet werk en bijstand dan wel de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel genoemde begrippen.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  de WWB:

  de Wet werk en bijstand;

  b.

  Abw:

  Algemene bijstandswet;

  c.

  WIJ:

  de Wet investeren in jongeren;

  d.

  WWIK:

  de Wet werk en inkomen kunstenaars;

  e.

  IOAZ:

  inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  f.

  IOAW

  inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  g.

  Uitkering

  Algemene en bijzondere bijstand en de langdurigeheidstoeslag op grond van de WWB, een uitkering op grond van de WWIK, een inkomensvoorziening op grond van de WIJ en een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ;

  h.

  bijstand

  algemene en bijzondere bijstand;

  i.

  langdurigheidstoeslag

  de toeslag als bedoeld in artikel 36 van de wet;

  j.

  de WIJ-norm

  de van toepassing zijnde inkomensvoorziening op grond van de WIJ;

  k.

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

Artikel 2 Handhavingsplan

 • 1.

  Het college draagt, in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB en WIJ, zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

 • 2.

  In het handhavingsplan komt op zijn minst tot uitdrukking:

  • o

   aanpak fraudepreventie;

  • o

   aanpak frauderepressie.

Artikel 3 Afstemming en terugvordering

 • Bij ten onrechte ontvangen uitkeringen ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht, alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, WIJ, WWIK, IOAW en IOAZ verlaagt het college de uitkering conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmings-verordening(en).

Artikel 4 Verhaal

 • 1.

  Kosten van bijstand worden verhaald in de gevallen en overeenkomstig de regels van de artikelen 61 en 62 WWB.

 • 2.

  Kosten van de WIJ-norm worden verhaald in de gevallen en overeenkomstig de regels van artikel 57 WIJ.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot verhaal.

Artikel 5 Invordering en kwijtschelding

Het college stelt nadere regels met betrekking tot de invordering en kwijtschelding.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Citeertitel  en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Handhavingsverordening WWB/WIJ gemeente Assen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2009.

De raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

TOELICHTING

Op grond van de Wet werk en bijstand dient de gemeenteraad een aantal verordeningen vast te stellen. Artikel 8a geeft aan dat een verordening moet worden vastgesteld waarin regels worden opgesteld in het kader van het financiële beheer voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Voorts dient op grond van de Wet investeren in jongeren de gemeenteraad een aantal verordeningen vast te stellen. Artikel 12 onderdeel c geeft aan dat een verordening moet worden vastgesteld waarin regels worden opgesteld in het kader van het financiële beheer voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Dit betreft de gecombineerde Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren.

Deze verordening betreft een kaderverordening. Jaarlijks stelt het college een handhavingsplan vast waarin minimaal wordt aangegeven de wijze van preventieve en repressieve handhaving. Preventief beleid vormt een belangrijk onderdeel van misbruikbestrijding, immers: voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat mensen die onterecht een beroep doen op de Wet werk en bijstand toch een (te hoge) uitkering ontvangen. Alle activiteiten gericht op preventie kunnen gerekend worden tot de zogenaamde "poortwachtersfunctie", dat wil zeggen het bewaken van de toegang tot de bijstand en de controle op het recht op bijstand bij het "zittende bestand". Repressief beleid, gericht op misbruikbestrijding, bestaat uit het opleggen van sancties en het terugvorderen van fraudeschulden.