Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening subsidieverlening amateurkunst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidieverlening amateurkunst
CiteertitelVerordening subsidieverlening amateurkunst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcultuur en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Subsidieverordening gemeente Assen
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-200917-01-2012nieuwe regeling

02-07-2009

Berichten van de Brink, 06-07-2009

02-07-2009, BB 2009-00737 en 2009-01010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidieverlening amateurkunst

 

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Activiteitenplan

:

een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en dat per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen vermeldt;

 

Amateurkunst

:

een activiteit op het gebied van muziek, dans, toneel, beeldende en audiovisuele kunst en literatuur, die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, wordt bedreven;

 

artistiek leider

:

een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, choreograaf, musicus en dergelijke, die een erkende opleiding heeft gevolgd of een naar het oordeel van het college vergelijkbare ervaring;

 

Basissubsidie

:

de aanspraak op financiële middelen verstrekt met het oog op de activiteiten van een instelling voor amateurkunst, anders dan als betaling voor geleverde diensten of goederen;

 

Huur

:

kosten voor de huur van professionele gemeentelijke podia zoals De Schalm en het (toekomstige) Cultureel Kwartier (niet Kleintje Kolk);

 

Instelling

:

een organisatie of groepering van personen die, zonder winstoogmerk, zich ten doel stelt om activiteiten van ideële en/of materiële aard te ondernemen, waarvan de raad vindt dat ze van waarde zijn voor (een deel van de) inwoners van Assen. De uitvoerenden, de artistieke leiding uitgezonderd, ontvangen geen financiële vergoeding voor hun medewerking;

 

openbare presentatie

:

een door een instelling in Assen georganiseerde, voor publiek toegankelijke, activiteit waaraan bekendheid wordt gegeven;

 

kosten professionele begeleiding

:

de kosten (honorarium) die door een instelling gemaakt worden voor een artistiek leider(s);

 

Startsubsidie

:

een eenmalige stimuleringsbijdrage voor instellingen die op basis van artikel 3 (nog) niet in aanmerking komen voor de basissubsidie;

 

Subsidieperiode

:

een kalenderjaar;

 

de wet

:

de Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL 2 BEVOEGDHEDEN COLLEGE

 • 1.

  Het college kan met in achtneming van deze verordening besluiten over het verstrekken van basissubsidies en startsubsidies voor amateurkunst.

 • 2.

  Het college stelt vóór 1 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de subsidieperiode het subsidieplafond voor basissubsidies en startsubsidies voor amateurkunst vast, onder de voorwaarde dat de raad de bedragen daarvoor op de gemeentebegroting voor de desbetreffende subsidieperiode ter beschikking stelt.

ARTIKEL 3 ALGEMENE SUBSIDIEVOORWAARDEN BASISSUBSIDIE

 • 1.

  Slechts instellingen als bedoeld in deze verordening kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2.

  Om voor basissubsidie in aanmerking te komen dient een instelling aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   de instelling is gedurende tenminste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief op het gebied van amateurkunst;

  • b.

   de instelling is statutair gevestigd in de gemeente Assen en heeft hier ook daadwerkelijk de (hoofd)vestiging;

  • c.

   de instelling levert een eigen bijdrage in de kosten van minimaal 30% van de totale begroting;

  • d.

   de instelling geeft tenminste twee maal per jaar een openbare presentatie in de gemeente Assen.

ARTIKEL 4 SUBSIDIEAANVRAAG

 • 1.

  De instelling dient de subsidieaanvraag in door het indienen van het door het college vastgestelde aanvraagformulier en bijlagen vóór 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 2.

  Naast het ingevulde aanvraagformulier betreft de aanvraag in elk geval een activiteitenplan en een begroting van de uitgaven en inkomsten waaronder de eigen bijdrage in de subsidieperiode.

 • 3.

  Indien een instelling voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier.

ARTIKEL 5 SUBSIDIEVERLENING

 • 1.

  Het college bepaalt de maximale hoogte van de te verlenen subsidie aan de hand van de bij de aanvraag verstrekte gegevens en de artikelen 6 en 7 van deze verordening.

 • 2.

  De subsidie bedraagt nooit meer dan het exploitatietekort.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen vier weken na de vaststelling van de gemeentebegroting in de raadsvergadering van november van het jaar van aanvraag.

 • 4.

  Indien het benodigde bedrag voor het verlenen van de subsidies na toepassing van artikel 6 en 7 hoger is dan het door het college vastgestelde subsidieplafond, worden de te verlenen subsidies naar rato verlaagd zodat budgetoverschrijding achterwege blijft.

 • 5.

  Het college kan aan de subsidieontvanger toestemming verlenen een egalisatiereserve, zoals bedoeld in artikel 4:72 van de wet en artikel 25 van de Subsidieverordening Assen te vormen.

ARTIKEL 6 STARTSUBSIDIES

 • 1.

  Het college kan bepalen dat een instelling of een instelling in oprichting die voor het eerst subsidie aanvraagt, maar niet geheel voldoet aan de in artikel 3, tweede lid, onder a., c. en d. genoemde voorwaarden voor basissubsidie, eenmalig in aanmerking komt voor een startsubsidie.

 • 2.

  Deze startsubsidie is maximaal 80% van het bedrag aan basissubsidie dat zou worden verleend wanneer artikel 7 zou worden toegepast.

ARTIKEL 7 BASISSUBSIDIES

 • 1.

  Amateurkunstverenigingen worden verdeeld in: kleine, middel en grote amateurkunstverenigingen.

  • o

   Kleine: totale kosten tot € 5.000

  • o

   Middel: totale kosten tussen € 5.000 en € 10.000

  • o

   Grote: totale kosten > € 10.000

 • 2.

  De basissubsidie heeft de volgende berekeningsgrondslag:

  • o

   60% van de kosten voor professionele begeleiding;

  • o

   60% van de kosten voor de huur van professionele podia (De Schalm, (toekomstig) Cultureel Kwartier)

  • o

   30% van de kosten van de totale begroting min bovenstaande kosten.

 • 3.

  De maximale subsidiebedragen zijn voor:

  • o

   Kleine: maximaal € 2.500

  • o

   Middel: maximaal € 5.000

  • o

   Grote: maximaal € 7.500

 • 4.

  Maar het totaal bedraagt nooit meer dan het (werkelijke) exploitatietekort.

ARTIKEL 8 WEIGERINGSGRONDEN

 • De subsidieverlening wordt naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet en artikel 21 van de Subsidieverordening Assen genoemde gevallen in ieder geval geweigerd indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • 1.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • 2.

  de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

ARTIKEL 9 BEVOORSCHOTTING

Overeenkomstig artikel 29 van de Subsidieverordening Assen:

 • 1.

  draagt het college van burgemeester en wethouders er zorg voor dat de subsidie in gedeeltes bij vooruitbetaling wordt betaald. In beginsel wordt 90% van het verleende bedrag bij voorschot verstrekt. De resterende 10% wordt na de definitieve vaststelling uitgekeerd;

 • 2.

  houdt het college van burgemeester en wethouders bij de voorschotverlening rekening met de betalingsverplichting van de subsidieontvanger in relatie met de te organiseren activiteiten.

ARTIKEL 10 SUBSIDIEVASTSTELLING

Overeenkomstig artikel 8 en 9 van de Subsidieverordening Assen:

 • 1.

  dient de instelling uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in;

 • 2.

  toont de aanvrager bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, hebben plaatsgevonden conform de verplichtingen door het overleggen van een inhoudelijk en financieel jaarverslag;

 • 3.

  kan het college van burgemeester en wethouders andere dan in het tweede lid genoemde relevante gegevens verlangen voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling;

 • 4.

  stelt het college van burgemeester en wethouders de subsidie binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag vast conform artikel 4:46 van de Awb. Deze termijn kan met maximaal drie maanden worden verdaagd.

ARTIKEL 11 INTREKKING OUDE REGELING

De Deelverordening Amateuristische Kunstbeoefening gemeente Assen wordt ingetrokken.

ARTIKEL 12 OVERGANGSRECHT

Voor instellingen die in 2009 subsidie hebben verkregen via de Deelverordening Amateuristische Kunstbeoefening en voor wie geldt dat bij toepassing van de Verordening subsidieverlening amateurkunst de subsidie lager uitvalt geldt voor 2010 nog de Deelverordening Amateuristische Kunst gemeente Assen. Voor 2011 geldt voor alle instellingen de Verordening subsidieverlening amateurkunst gemeente Assen.

ARTIKEL 13 INWERKINTREDING

Deze verordening treedt in werking op 15 juli 2009.

ARTIKEL 14 HARDHEIDSCLAUSULE

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kan het college afwijken van de verordening.

ARTIKEL 15 CITEERTITEL

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening subsidieverlening amateurkunst gemeente Assen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Assen, gehouden op 2 juli 2009.

Voorzitter

K.S. Heldoorn

Griffier

Th. Vlieger

Toelichting Subsidieverlening amateurkunst Gemeente Assen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Sub i Startsubsidie

De startsubsidie is bedoeld voor nieuwe initiatieven, die hiermee de kans krijgen om mee te gaan delen in de subsidies en hun waarde voor de amateurkunst aan te tonen. Ze behoeven bij de startsubsidie nog niet aan alle voorwaarden te voldoen. Slagen hun activiteiten en voldoen ze ook in andere opzichten aan de bepalingen in deze verordening, dan kunnen ze in het volgende subsidiejaar een reguliere aanvraag indienen. Overigens geldt de mogelijkheid van startsubsidie ook voor langer bestaande instellingen die na verloop van tijd toch gemeentesub-sidie nodig blijken te hebben: zij moeten immers niet afgestraft worden omdat ze gedurende enige tijd op eigen benen hebben kunnen staan.

Artikel 3 Algemene voorwaarden basissubsidies

Lid 2d

Een essentiële voorwaarde om voor gemeentelijke amateurkunstsubsidie in aanmerking te komen is dat de vereniging of stichting naar buiten treedt met een artistiek product en dat er contact moet zijn met een publiek. Voor de podiumkunsten ligt de manier waarop dit gebeurt voor de hand. Voor deze disciplines is het podium letterlijk een podium. Voor de niet-podiumkunsten ziet het podium er anders uit. In hun geval kan men bijvoorbeeld denken aan een expositie, de organisatie van literaire bijeenkomsten of de deelname aan een kunstmarkt.

Om meer en grotere bekendheid te geven aan de presentaties/voorstellingen kan minimaal 4 weken van te voren de presentatie/voorstelling worden aangemeld bij www.ditisassen.nl.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

Lid 1

De datum van 1 oktober voor het indienen van de aanvraag is gekozen in verband met de voorbereiding van de gemeentebegroting.

Lid 3

De soorten gegevens die verstrekt moeten worden staan op het aanvraagformulier vermeld. Dit zijn (onder andere) het activiteitenplan met begroting voor het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De posten voor professionele begeleiding en huur professionele podia dienen apart vermeldt te worden opgenomen.

Lid 4

Er worden meer formele eisen gesteld aan instellingen die voor het eerst subsidie aanvragen.

Artikel 5 Subsidieverlening

Lid 2

Overschrijding van het subsidieplafond levert krachtens artikel 4:25 van de Awb automatisch een weigeringsgrond op. In artikel 5 lid 4 wordt dit voor de subsidies amateurkunst nader verfijnd: Indien het benodigde bedrag voor het verlenen van de subsidies hoger is dan het subsidieplafond, worden de te verlenen subsidies naar rato verlaagd zodat budgetoverschrijding achterwege blijft. Er is dus geen sprake van "wie het eerst komt wie het eerst maalt" principe.

Lid 3

Het college kan aan de subsidieontvanger toestemming verlenen om een eventueel overschot niet terug te hoeven betalen, maar (gedeeltelijk) te mogen reserveren voor het volgende jaar. Hierdoor worden extra inspanningen van de instelling om eigen inkomsten te verwerven niet direct afgestraft met een korting op de subsidie.

Artikel 6 Startsubsidies

Het college heeft met deze bepaling de bevoegdheid gekregen om instellingen, zoals bijvoorbeeld beginnende instellingen, instellingen in oprichting of instellingen die voor het eerst subsidie aanvragen die niet voldoen aan alle voorwaarden in artikel 3, tweede lid toch een subsidiebijdrage te verlenen. Hierdoor wordt voorkomen dat de drempel voor instellingen die zich inzetten voor amateurkunst zo hoog wordt dat vernieuwing niet meer plaatsvindt. Om onderscheid te maken tussen de reguliere basissubsidie en deze speciale bijdrage voor maximaal 1 jaar is dit een startsubsidie genoemd. De startsubsidie is lager dan de basissubsidie (80%). Het is bedoeld als een impuls voor deze instellingen om de "start" te vergemakkelijken en ze de kans te geven om binnen dat jaar wel te gaan voldoen aan de voorwaarden. Zodat ze het jaar daarop gebruik kunnen maken van de basissubsidie. Het college zal in haar afweging dus meenemen hoe kansrijk de instelling is die de startsubsidie aanvraagt om het jaar daarop wel te voldoen aan de voorwaarden. Indien er te veel voorwaarden nog niet vervuld zijn neemt de kans af dat het college de startsubsidie zal toewijzen.

Artikel 7

Basissubsidies

Indien een instelling aan bepaalde algemene voorwaarden voldoet ontvangt ze een basissubsidie.

Lid 2

De basissubsidie bestaat voor alle kunstcategorieën uit elementen.

 • ·

  De kosten van de artistieke leider(s) komen gedeeltelijk voor subsidiëring in aanmerking. Het gaat erom dat alleen gemeentelijk subsidiegeld gegeven wordt voor personen die professioneel in de kunst- en cultuursector werkzaam zijn om de kwaliteit van de amateurkunstverengingen te bevorderen.

 • ·

  Onder de kosten voor de huur voor professionele podia wordt de zaalhuur van De Schalm en het Cultureel Kwartier gerekend. Door verenigingen te ondersteunen in de kosten voor deze professionele podia willen we de mogelijkheden voor amateurverenigingen om op professionele podia op te treden vergroten.

 • ·

  Het overige deel van de (maximale) basissubsidie wordt berekend door 30% te nemen van de totale begroting (min de posten voor professionele begeleiding en zaalhuur).

Artikel 10 Subsidievaststelling

De Awb gaat er in artikel 4:46 in principe van uit dat de subsidie wordt vastgesteld gelijk aan of lager dan de verleende subsidie. De subsidie bedraagt nooit meer dan het (werkelijke) exploitatietekort. In de jaarrekening moetende posten voor professionele begeleiding en huur professionele podia apart vermeld worden.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening subsidieverlening treedt op zijn vroegst in het najaar van 2009 in werking. Omdat aanvragen voor subsidie voor 2010 al in mei en juni 2009 binnenkomen zou de Verordening subsidieverlening pas in 2011 daadwerkelijk toegepast kunnen worden. In beginsel worden aanvragen namelijk behandeld naar het geldend recht ten tijde van de aanvraag. Omdat deze Verordening subsidieverlening echter in de meeste gevallen (veel) gunstiger is dan de oude regeling hebben wij er voor gekozen om de aanvragen te behandelen onder het nieuwe recht. Als de nieuwe verordening van kracht is worden de aanvragen behandeld. Omdat het mogelijk in enkele gevallen toch leidt tot een vermindering van de subsidiebijdrage is voor die instellingen die in 2009 al een subsidiebedrag ontvingen op basis van de Deelverordening Amateuristische Kunst de oude (voor hen gunstiger) regeling van toepassing. Dit geldt alleen voor het overgangsjaar 2010. In 2011 is de Verordening subsidieverlening amateurkunst gemeente Assen onverkort op iedereen van toepassing.

De Verordening subsidieverlening amateurkunst gemeente Assen is een deelverordening. De Subsidieverordening Assen is de kaderverordening. In de situaties waarin de deelverordening niet voorziet, is de Subsidieverordening Assen van toepassing.