Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening commissies voor de behandeling van bezwaarschriften assen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissies voor de behandeling van bezwaarschriften assen 2013
CiteertitelVerordening bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201631-12-2019Wijziging ivm nieuwe werkwijze van de commissies.

06-10-2016

Gemeenteblad, 12 oktober 2016

R00465
01-01-201331-12-2019Nieuwe regeling

06-12-2012

Berichten van de Brink

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissies voor de behandeling van bezwaarschriften Assen 2013

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Deze verordening verstaat onder:

a.

Gemeente

:

gemeente Assen;

b.

verweerder

:

gemeentelijk bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen en bevoegd is te beslissen op het bezwaarschrift;

c.

bestuursorganen

:

bestuursorganen: de raad, het college, de burgemeester, de leerplichtambtenaar of de kiescommissie van de gemeente Assen alsmede de colleges van B&W van de regiogemeenten voor beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1., eerste lid van de Wmo 2015.

d.

college

:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

e.

commissie

:

een bij deze verordening ingestelde commissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de wet;

f.

wet

:

Algemene wet bestuursrecht;

g.

medewerkers

:

de personen die op grond van het ambtenarenrecht een arbeidsverhouding met de gemeente hebben;

h.

secretaris

:

de persoon die het college aan een commissie ter beschikking stelt als ambtelijke ondersteuner ter uitvoering van de taken en bevoegdheden van een commissie, die voortvloeien uit de wet en deze verordening, waaronder begrepen de aanwezigheid bij de behandeling (hoorzitting en beraadslaging) van bezwaarschriften.

HOOFDSTUK II DE COMMISSIES

AFDELING 1 DE ALGEMENE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

ARTIKEL 2 INSTELLING

Er is een commissie algemene bezwaarschriften.

ARTIKEL 3 TAKEN

 • 1.

  De algemene commissie bezwaarschriften adviseert over de beslissing op alle bezwaarschriften, zoals bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de wet, met uitzondering van bezwaarschriften tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift over belastingen en rechten;

  • b.

   de Wet waardering onroerende zaken;

  • c.

   een wettelijk voorschrift over algemene dan wel bijzondere bijstand; en

  • d.

   een wettelijk voorschrift over de arbeidsverhouding van medewerkers.

 • 2.

  De algemene commissie bezwaarschriften adviseert ook over de verzoeken om kostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15 van de wet in verband met de in het eerste lid genoemde bezwaarschriften.

ARTIKEL 4 SAMENSTELLING EN BENOEMING

 • 1.

  De algemene commissie bezwaarschriften bestaat uit:

  • a.

   één voorzitter, één plaatsvervangend voorzitter en één lid;

  • b.

   het voorzitterschap rouleert onder de externe leden.

    

 • 2.

  De voorzitter en plaatsvervangende voorzitters van de algemene commissie bezwaarschriften kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 3.

  De bestuursorganen benoemen de leden van de algemene commisie bezwaarschriften voor een periode van zes jaar. Zij treden na het verstrijken van deze periode af. De bestuursorganen kunnen hen slechts eenmaal voor zes jaar herbenoemen.

 • 4.

  De voorzitter en plaatsvervangende voorzitters kunnen tussentijds aftreden. Bij een tussentijds aftreden van een voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter benoemen de bestuursorganen respectievelijk de nieuwe voorzitter of plaatsvervangend voorzitter voor het restant van zijn zittingsperiode.

 • 5.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

   

 • 6.

  Een aftredend lid blijft zijn functie vervullen totdat in zijn opvolging is voorzien.

AFDELING 2 COMMISSIE RECHTSPOSITIONEEL

ARTIKEL 5 INSTELLING

Er is een commissie rechtspositioneel.

ARTIKEL 6 TAKEN

 • 1.

  De commissie rechtspositioneel adviseert over de beslissing op bezwaarschriften, zoals bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de wet, tegen besluiten over de arbeidsverhouding van medewerkers.

 • 2.

  De commissie rechtspositioneel adviseert ook over de verzoeken om kostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:15 van de wet in verband met de in het eerste lid genoemde bezwaarschriften.

ARTIKEL 7 SAMENSTELLING EN BENOEMING

 • 1.

  De commissie rechtspositioneel bestaat uit:

  • a.

   één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen door de commissie voor het Georganiseerd Overleg van de gemeente Assen en het Decentraal Georganiseerd Overleg voor het onderwijs;

  • b.

   één lid en één plaatsvervangend lid benoemd door het college;

  • c.

   één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter te benoemen door de hiervoor onder a. en b. genoemde leden.

 • 2.

  De secretaris regelt bij afwezigheid van de voorzitter en leden van de commissie hun vervanging respectievelijk door plaatsvervangende voorzitters en plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 4.

  De zittingsduur van de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter bedraagt zes jaar.

 • 5.

  Een aftredende voorzitter of plaatsvervangend voorzitter blijft zijn functie vervullen totdat in zijn opvolging is voorzien.

HOOFDSTUK III BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN

AFDELING 1 VOORBEREIDING

ARTIKEL 8 ONTVANKELIJKHEID, BEVOEGDHEID EN VERDAGING

 • 1.

  De secretaris bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift.

 • 2.

  De commissie beoordeelt de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

 • 3.

  Indien er sprake is van ontvankelijkheidsgebreken, stelt de secretaris de indiener van het bezwaarschrift bij de ontvangstbevestiging in de gelegenheid dit verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen.

 • 4.

  De secretaris kan vooruitlopend op de behandeling van het bezwaarschrift om stukken verzoeken waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van belanghebbenden blijkt.

 • 5.

  Als het bezwaarschrift is ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan zendt de secretaris dit bezwaarschrift door aan het bevoegde bestuursorgaan.

ARTIKEL 9 VOORONDERZOEK

 • 1.

  De commissie en de secretaris zijn in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift of verzoekschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  Verweerder verleent medewerking aan het vooronderzoek waaronder begrepen het verstrekken van de in het vorige lid bedoelde inlichtingen.

 • 3.

  Verweerder levert de stukken die op het bestreden besluit betrekking hebben aan bij de secretaris. De commissie behandelt het bezwaarschrift als zij deze stukken niet binnen één dag na ontvangst van het bezwaarschrift ontvangen heeft.

 • 4.

  Bij twijfel aan de rechtmatigheid van het bestreden besluit treedt de secretaris in overleg met verweerder over wijziging of intrekking van het bestreden besluit. De commissie behandelt het bezwaarschrift als verweerder niet binnen veertien dagen na dit overleg het bestreden besluit heeft gewijzigd of ingetrokken.

 • 5.

  Als alle bezwaarmakers tegen een besluit instemmen met bemiddeling bevestigt de secretaris dat de commissie de behandeling van het bezwaarschrift aanhoudt met ingang van de datum waarop zij met bemiddeling hebben ingestemd. De commissie behandelt het bezwaarschrift als de indiener van het bezwaarschrift niet binnen veertien dagen instemt met aanhouding van de beslistermijn voor bemiddeling.

 • 6.

  Binnen zeven dagen na de dag waarop vaststaat dat:

  • a.

   het overleg van de secretaris met verweerder niet leidt tot wijziging of intrekking van het bestreden besluit waarbij verweerder volledig tegemoet komt aan het bezwaarschrift; of

  • b.

   de bezwaarmakers tegen een besluit niet instemmen met aanhouding van de beslistermijn voor bemiddeling, levert verweerder het verweerschrift op het bezwaarschrift aan.

 • 7.

  De voorzitter beslist in bijzondere omstandigheden over afwijking van de in dit artikel genoemde termijnen.

AFDELING 2 HOORZITTING

ARTIKEL 10 HOORZITTING

 • 1.

  De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarbij de commissie de belanghebbenden en verweerder in de gelegenheid stelt om zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of de commissie op grond van artikel 7:3 van de wet kan afzien van het horen van belanghebbenden.

ARTIKEL 11 UITNODIGING ZITTING

 • 1.

  De secretaris nodigt belanghebbenden en verweerder tenminste tien dagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 2.

  De secretaris zendt belanghebbenden en verweerder tegelijkertijd met de in het eerste lid bedoelde mededeling het bezwaardossier dat bestaat uit het bezwaarschrift en de in artikel 9 derde en zesde lid van deze verordening genoemde stukken. De secretaris draagt zorg voor terinzagelegging van het bezwaardossier.

 • 3.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen belanghebbenden of verweerder onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4.

  De secretaris zendt zijn beslissing op een verzoek als bedoeld in het tweede lid zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor het tijdstip van de zitting, aan de belanghebbenden en verweerder.

 • 5.

  De secretaris kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen genoemd in het eerste, derde en vierde lid.

ARTIKEL 12 QUORUM

 • 1.

  Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal twee leden, waaronder in ieder geval een voorzitter, aanwezig zijn.

 • 2.

  Het houden van een hoorzitting kan, overeenkomstig het bepaalde in de wet, door de commissie worden opgedragen aan de voorzitter of een lid.

ARTIKEL 13 VERTEGENWOORDIGING VERWEERDER

Het bestuursorgaan laat zich bij de behandeling van het bezwaarschrift ter zitting vertegenwoordigen.

ARTIKEL 14 NIET DEELNEMING AAN DE BEHANDELING

De leden van de commisie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als hun onpartijdigheid daarbij in het geding is.

 

ARTIKEL 15 OPENBAARHEID HOORZITTING

 • 1.

  De hoorzitting is openbaar tenzij de commissie hoort over bezwaarschriften tegen besluiten die betrekking hebben op individuele voorzieningen van bezwaarmakers of de arbeidsverhouding met medewerkers.

 • 2.

  De commissie houdt de hoorzitting besloten als de voorzitter van de commissie of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Verder houdt de commissie de hoorzitting besloten als er gewichtige redenen zijn die zich tegen de openbaarheid van de hoorzitting verzetten.

ARTIKEL 16 SCHRIFTELIJKE VERSLAGLEGGING

 • 1.

  De secretaris stelt het verslag zoals bedoeld in artikel 7:7 van de wet op en vermeldt daarin de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag bevat een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Voor zover de hoorzitting geheel of gedeeltelijk besloten was maakt het verslag daarvan melding. Voor zover belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid gehoord zijn maakt het verslag daarvan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag maakt onderdeel uit van het advies als bedoeld in artikel 19 van deze verordening.

AFDELING 3 ADVIES

ARTIKEL 17 NADER ONDERZOEK

 • 1.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden een nader onderzoek houden als na afloop van de zitting, maar voor het opstellen van het advies, dit wenselijk blijkt te zijn.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de verweerder en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De verweerder en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist over een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 18 BERAADSLAGING EN ADVIES

 • 1.

  De commissie beraadslaagt in besloten vergadering over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Het advies maakt melding van een minderheidsstandpunt als die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekenen het advies.

ARTIKEL 19 UITBRENGEN ADVIES

 • De commissie brengt het advies en eventueel door haar ontvangen nadere informatie uit aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift moet beslissen. De commissie zendt een afschrift van het advies naar belanghebbenden.

ARTIKEL 20 AFZIEN ADVIES

De commissie wordt geacht te hebben afgezien van het geven van advies indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift gegrond verklaart, daarbij volledig aan het bezwaar tegemoetkomt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 21 VERSLAGLEGGING

 • 1.

  De commissies brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden via het jaarverslag van de gemeente.

 • 2.

  De commissies richten de verslaglegging in op de door het college aangegeven wijze.

 • 3.

  De commissies kunnen ter gelegenheid van dit verslag aanbevelingen doen.

ARTIKEL 22 INWERKINGTREDING

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2013.

 • 2.

  Met ingang van 1 april 2013 worden ingetrokken de:

  • a.

   Verordening algemene commissie bezwaarschriften;

  • b.

   Regeling bezwaarschriften rechtspositie.

ARTIKEL 23 CITEERTITEL

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening bezwaarschriften".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 december 2012.

De griffier, De voorzitter,

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op

De secretaris, De burgemeester,

Aldus vastgesteld door de burgemeester op

De burgemeester,

Aldus vastgesteld door de leerplichtambtenaar op

De leerplichtambtenaar,

Aldus vastgesteld door de kiescommissie op

De voorzitter,

TOELICHTING VERORDENING COMMISSSIES VOOR DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN ASSEN 2013

ALGEMENE TOELICHTING

Deze verordening vervangt de verordening op de Algemene commissie bezwaarschriften en de Regeling bezwaarschriften rechtspositie. Deze verordening is het resultaat van de doorlichting van het proces van de behandeling van bezwaarschriften door de Algemene commissie bezwaarschriften. Deze doorlichting leidde tot een aantal wijzigingen in het proces van de bezwarenbehandeling die ook zijn toegepast op de behandeling van rechtspositionele bezwaren. Om het nieuwe proces van de behandeling van bezwaarschriften te kunnen doorvoeren was wijziging van genoemde verordeningen nodig.

Verder past de vervanging van de oude regelingen door één nieuwe verordening binnen de bestuurlijke opdracht vanuit de raad tot deregulering. Het aantal regels is verminderd. De twee afzonderlijke procedures van bezwarenbehandeling zijn vervangen door één procedure. De nieuwe verordening heeft betrekking op alle bezwaren die burgers kunnen hebben tegen bestuursorganen van de gemeente. Verder zijn er in het proces van de behandeling van bezwaarschriften aanpassingen doorgevoerd waardoor de last voor belanghebbenden en de gemeente verminderd is.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Begripsbepalingen zijn nodig voor de leesbaarheid van de verordening. Zonder deze begripsbepalingen zouden begrippen als college, bestuursorganen, medewerkers steeds voluit in de verordening herhaald moeten worden.

HOOFDSTUK II BEZWAARSCHRIFTEN

AFDELING 1 DE ALGEMENE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

ARTIKEL 2 INSTELLING

Dit artikel regelt de instelling van de Algemene commissie bezwaarschriften door de bestuursorganen van de gemeente. Bestuursorganen zijn de raad, het college, de burgemeester, de leerplichtambtenaar en de kiescommissie omdat de Algemene commissie bezwaarschriften bezwaarschriften tegen besluiten van deze bestuursorganen behandelt.

ARTIKEL 3 TAKEN

Dit artikel regelt in het eerste lid de taken van de Algemene commissie bezwaarschriften. De commissie behandelt alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften tegen waardebeschikkingen, besluiten over belastingen en rechten (leges), besluiten over algemene en bijzondere bijstand en besluiten met betrekking tot de rechtspositie van medewerkers van de gemeente.

Op grond van het tweede lid van dit artikel heeft de commissie tot taak te adviseren over verzoeken om de kosten van de bezwaarprocedure te vergoeden.

ARTIKEL 4 SAMENSTELLING EN BENOEMING

De Algemene commissie bezwaarschriften bestaat op grond van dit artikel uit een onafhankelijke voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een ambtelijk lid. In de praktijk is er sprake van interne leden, zij zijn de ambtelijke leden werkzaam bij de gemeente Assen, en externe leden. Slechts externe leden kunnen voorzitter van de commissie zijn. Het voorzitterschap van de commissie rouleert per zitting. Het college wijst de ambtelijke leden  aan. Het ambtelijk lid zal deelnemen aan de zittingen.

Dit artikel regelt verder dat de bestuursorganen bij tussentijds aftreden van een voorzitter of plaatsvervangend voorzitter de opvolger voor de restant van de zittingsduur van zijn voorganger benoemd. Dit voorkomt dat door tussentijds aftreden het rooster van aftreden verstoort. Verder is in dit artikel opgenomen dat een tussentijds aftredend voorzitter of plaatsvervangend voorzitter zijn functie blijft vervullen tot zijn opvolging geregeld is.

De secretaris regelt de vervanging van de voorzitter en de leden van de Algemene commissie bezwaarschriften.

AFDELING 2 COMMISSIE RECHTSPOSITIONEEL

ARTIKEL 5 INSTELLING

Dit artikel regelt de instelling van de commissie rechtspositioneel door het college.

ARTIKEL 6 TAKEN

Dit artikel regelt de taken van de commissie rechtspositioneel. De commissie rechtspositioneel behandelt uitsluitend bezwaarschriften tegen besluiten die betrekking hebben op de arbeidsverhouding van de gemeente met medewerkers.

Op grond van het tweede lid van dit artikel heeft de commissie tot taak te adviseren over verzoeken om de kosten van de bezwaarprocedure te vergoeden.

ARTIKEL 7 SAMENSTELLING EN BENOEMING

De commissie rechtspositioneel bestaat uit vertegenwoordigers van het georganiseerd overleg en het college. Het georganiseerd overleg en het college wijzen ieder één lid en één plaatsvervangend lid aan. De twee leden van de commissie rechtspositioneel benoemen een voorzitter voor zes jaar. De voorzitter is onafhankelijk. De secretaris regelt de vervanging van de voorzitter en leden van de commissie.

HOOFDSTUK III BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN

AFDELING 1 VOORBEREIDING

ARTIKEL 8 ONTVANKELIJKHEID

Dit artikel regelt de bevoegdheden met betrekking tot de ontvangstbevestiging, het beoordelen van de ontvankelijkheid, het beoordelen van de bevoegdheid en het doorzenden. Ontvankelijkheidsgebreken zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening of een motivering van het bezwaarschrift.

ARTIKEL 9 VOORONDERZOEK

Dit artikel beschrijft het proces van het vooronderzoek. Dit is het onderzoek dat aan de hoorzitting vooraf gaat. De commissie hoort dan de indiener van het bezwaarschrift, de verweerder en overige belanghebbenden. Om te borgen dat het bestuursorgaan een bezwaarschrift zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen de wettelijke termijn afhandelt, staan in dit hoofdstuk termijnen waarbinnen de bestuursorganen de stukken en het verweerschrift moet aanleveren.

Als een bezwaarschrift aanleiding geeft tot twijfel over de houdbaarheid (rechtmatigheid) van een besluit, voorziet de verordening in de mogelijkheid om het besluit in te trekken of te wijzigen. Dit voorkomt een behandeling van het bezwaarschrift, waarvan vooraf eigenlijk al vaststaat dat het besluit moet worden ingetrokken of herzien. De secretaris voert in deze gevallen overleg met verweerder.

Daarnaast voorziet dit artikel in de mogelijkheid van bemiddeling tussen de indiener van het bezwaarschrift, verweerder en overige belanghebbenden.

AFDELING 2 HOORZITTING

ARTIKEL 10 TIJD EN PLAATS HOORZITTING

Dit artikel regelt om praktische redenen dat de secretaris het tijdstip en de plaats van de hoorzitting bepaalt. Ook beoordeelt de secretaris of de commissie kan afzien van het houden van een hoorzitting omdat duidelijk is dat het bezwaarschrift niet ontvankelijk of ongegrond is. Zonder deze regeling moet de commissie dit werk doen.

ARTIKEL 11 UITNODIGING ZITTING

Dit artikel regelt om praktische redenen dat de secretaris bevoegd is om belanghebbenden en het bestuursorgaan (verweerder) uit te nodigen. Hetzelfde geldt voor het ter inzage leggen van het bezwaardossier en de mogelijkheid van uitstel van de hoorzitting. Zonder deze regeling zou de commissie deze taken moeten uitvoeren.

ARTIKEL 12 QUORUM

Dit artikel regelt het minimale aantal leden van de commissie dat aanwezig moet zijn bij de hoorzitting.

ARTIKEL 13 NIET DEELNEMING AAN DE BEHANDELING

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, de leden en hun plaatsvervangers van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als hun onpartijdigheid daarbij in het geding is.

ARTIKEL 14 VERTEGENWOORDIGING VERWEERDER

Dit artikel bevat de verplichting voor de bestuursorganen om zich deskundig te laten vertegenwoordigen bij de behandeling van het bezwaarschrift.

ARTIKEL 15 OPENBAARHEID ZITTING

De hoorzittingen van de commissie zijn openbaar met uitzondering van hoorzittingen over rechtspositionele bezwaren. Daarnaast kan de commissie om gewichtige redenen besluiten de hoorzitting besloten te verklaren. Gewichtige redenen kunnen zijn dat de belangen van de indiener van het bezwaarschrift, verweerder of andere belanghebbende door de openbaarheid van de zitting benadeeld worden.

ARTIKEL 16 SCHRIFTELIJKE VERSLAGLEGGING

Om praktische redenen regelt dit artikel dat de secretaris het verslag opstelt en aan welke eisen dit verslag moet voldoen.

AFDELING 3 ADVIES

ARTIKEL 17 NADER ONDERZOEK

Dit artikel regelt het nader onderzoek naar aanleiding van de zitting (hoorzitting en beraadslaging). In verband met de zorgvuldigheid regelt dit artikel dat de commissie de informatie uit dit nader onderzoek toezendt aan de verweerder en belanghebbenden. Verweerder en belanghebbenden hebben in dat geval het recht om binnen één week na verzending van deze informatie een nieuwe hoorzitting te vragen.

ARTIKEL 18 BERAADSLAGING EN ADVIES

Dit artikel regelt de beraadslaging en de totstandkoming van het advies met het verslag van de hoorzitting.

ARTIKEL 19 UITBRENGEN ADVIES

Dit artikel regelt dat de commissie haar advies op het bezwaarschrift niet alleen aan het bestuursorgaan maar ook aan de belanghebbenden toezendt.

ARTIKEL 20 AFZIEN ADVIES

Dit artikel voorziet in een versnelde afwikkeling als het bestuursorgaan volledig tegemoet komt aan een bezwaarschrift en daarmee dit bezwaarschrift gegrond verklaart. Dit kan alleen als andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen geschaad worden.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 21 VERSLAGLEGGING

Dit artikel regelt de jaarlijkse verslaglegging van de commissies via het jaarverslag van de gemeente. Dit voorkomt dubbele verslaglegging. Verder regelt dit artikel dat de verslag moet beantwoorden aan de bestuurlijke behoefte. De commissies kunnen aanbevelingen doen voor het verbeteren van de kwaliteit van de bezwarenbehandeling.

ARTIKEL 22 INWERKINGTREDING

De verordening treedt in werking op 1 april 2013. Op dat tijdstip vervangt deze verordening de oude verordeningen op de Algemene commissie bezwaarschriften en de commissie rechtspositioneel.

ARTIKEL 23 CITEERTITEL

Dit artikel regelt de verkorte naam van de verordening.