Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Tijdelijke Subsidieregeling Economische Stimulering Binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke Subsidieregeling Economische Stimulering Binnenstad
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpeconomische zaken
Externe bijlagenToelichting op Tijdelijke Subsidieregeling Economische Stimulering Binnenstad Toelichting op de beeldkwaliteit gevelrenovatiesubsidie historische (vooroorlogse) gevels Singelpassage, Kleine Markstraat en Brink(trechter)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201301-01-2014Nieuwe regeling

26-03-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling economische stimulering binnenstad

 

 

Afdeling 1. Starters
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010;

 • b.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 • c.

  onderneming/organisatie: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een gespecialiseerd bedrijf gaat uitoefenen passend in het gebiedsprofiel;

 • d.

  subsidiabele kosten: kosten die betrekking hebben op de verbouw, inrichting of verhuizing.

 • e.

  prioritaire straten: Brink, Kleine Marktstraat, Singelpassage, volgens bijlage;

 • f.

  kernwinkelgebied: Het gebied als zodanig aangeduid in de Visie aantrekkelijke binnenstad.

Artikel 1.2 Doel van de subsidie

Deze regeling is van toepassing op het vestigen van startende ondernemingen die naar oordeel van het college een positieve bijdrage leveren aan:

 • a.

  versterking werking detailhandel in prioritaire straten;

 • b.

  vergroten onderscheidend vermogen en “couleur locale” van de Asser binnenstad;

 • c.

  vergroten van werkgelegenheid door middel van nieuwe winkelconcepten van startende ondernemers en

 • d.

  en in overige zin bijdraagt aan de doelen als verwoord in de bij dit besluit behorende “Toelichting op Tijdelijke Subsidieregeling stimulering Binnenstad”.

Artikel 1.3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de ASV weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  de aanvraag afkomstig is van een startende ondernemer die een filiaal van een landelijke keten wil vestigen;

 • b.

  de aanvraag betrekking heeft op een winkelpand niet zijnde gevestigd in een prioritaire straat;

 • c.

  de aanvraag naar oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan het doel van de subsidie als bedoeld in artikel 1.2;

 • d.

  aanvrager al eerder subsidie op grond van deze regeling is toegekend;

 • e.

  er geen sprake is van co-financiering (uitleg in de toelichting);

 • f.

  er bezwaren zijn vanuit de Wet Bibob.

Artikel 1.4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan startende ondernemers.

Artikel 1.5 Procedurebepalingen
 • 1.

  Artikel 15, lid 2 van de ASV is niet van toepassing op het bepaalde in deze afdeling.

 • 2.

  Een aanvraag op grond van deze afdeling kan tot en met 31 december 2013 worden ingediend.

 • 3.

  Het college stelt de subsidie bij verlening tevens ineens vast.

Artikel 1.6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan besluiten subsidie te verlenen in de verhuis-, verbouw- en inrichtingskosten van het bedrijfspand.

Artikel 1.7 Berekening van de subsidie
 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 7.500,-- per nieuw te vestigen ondernemer.

 • 2.

  Het subsidieplafond met betrekking tot het bepaalde in deze afdeling bedraagt € 45.000,--.

Artikel 1.8 Verdeling van het subsidieplafond
 • 1.

  De behandeling van subsidieaanvragen is als volgt:

  • a.

   aanvragen worden beoordeeld op de doelstellingen als verwoord in de “Toelichting op Tijdelijke Subsidieregeling Economische Stimulering Binnenstad”;

  • b.

   de subsidieperiode wordt verdeeld in maandelijkse tijdvakken, het eerste vanaf de inwerkingtreding van deze regeling tot 1 mei 2013, de tweede periode is vanaf 1 mei tot 1 juni etc. Het laatste tijdvak is van 1 december tot 31 december. Aanvragen die binnenkomen in juli en augustus worden beoordeeld in september.

 • 2.

  Een door het college aangewezen adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen en brengt advies uit aan het college.

Artikel 1.9 Verplichtingen

In aanvulling op de ASV is bij de aanvraag tevens vereist:

 • a.

  de adresgegevens van de winkel of bedrijfsruimte waar de nieuwe ondernemer zich gaat vestigen;

 • b.

  een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

 • c.

  een raming van de te verwachten subsidiabele kosten;

 • d.

  een ondernemersplan en

 • e.

  kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden aantoonbaar in 2013 gemaakt.

Afdeling 2. Gevelrenovatie
Artikel 2.1 Begripsomschrijvingen

Deze afdeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 • c.

  pandeigenaar: degene met het eigendomsrecht van het pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • d.

  prioritaire straten: Singelpassage, Kleine Marktstraat, Brink, volgens bijlage;

 • e.

  beeldkwaliteit, volgens bijlage.

Artikel 2.2 Doel van de subsidie

Het college verleent subsidie aan gevelrenovaties die naar haar oordeel binnen afzienbare tijd de beeldkwaliteit van de panden in het gebied realiseren.

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de ASV weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op een winkelpand niet zijnde gevestigd in een prioritaire straat;

 • b.

  de aanvraag naar oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan het doel van de subsidie als bedoeld in artikel 1.2; of

 • c.

  aanvrager al eerder subsidie op grond van deze regeling is toegekend;

 • d.

  er bezwaren zijn vanuit de Wet Bibob.

Artikel 2.4 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt eigenaren en gebruikers van winkelpanden in prioritaire straten.

Artikel 2.5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Artikel 15, lid 2 van de ASV is niet van toepassing op het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Een aanvraag op grond van deze afdeling kan tot en met 31 december 2013 worden ingediend.

 • 3.

  Het college stelt de subsidie bij verlening tevens ineens vast.

Artikel 2.6 Subsidiabele kosten

Verbouwkosten zoals beschreven in de bij dit besluit behorende “Toelichting op de beeldkwaliteit gevelrenovatiesubsidie”.

Artikel 2.7 Berekening van de subsidie
 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 25 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,--.

 • 2.

  Het subsidieplafond met betrekking tot het bepaalde in deze afdeling bedraagt € 60.000,--.

Artikel 2.8 Verdeling van het subsidieplafond
 • 1.

  De behandeling van subsidieaanvragen is als volgt:

  • a.

   aanvragen worden beoordeeld op de voorwaarden als verwoord in de “Toelichting op de beeldkwaliteit gevelrenovatie”;

  • b.

   de subsidieperiode wordt verdeeld in maandelijkse tijdvakken, het eerste vanaf de inwerkingtreding van deze regeling tot 1 mei 2013, de tweede periode is vanaf 1 mei tot 1 juni etc. Het laatste tijdvak is van 1 december tot 31 december. Aanvragen die binnenkomen in juli en augustus worden beoordeeld in september.

 • 2.

  Een door het college aangewezen adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen en brengt advies uit aan het college.

Artikel 2.9 Verplichtingen
 • 1.

  In aanvulling op de ASV is bij de aanvraag tevens vereist:

  • a.

   de adresgegevens van de winkel of bedrijfsruimte waar de nieuwe ondernemer zich gaat vestigen;

  • b.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een raming van de te verwachten subsidiabele kosten;

  • d.

   kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden aantoonbaar in 2013 gemaakt.

 • 2.

  Als de aanvrager eigenaar is van het pand een bewijs waaruit het eigendomsrecht van het pand blijkt waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 3.

  Een aanvrager die gebruiker is van een pand overlegt een verklaring van de eigenaar van het pand waaruit zijn toestemming blijkt.

Afdeling 3. Slotbepalingen
Artikel 3.1 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2013.

 

Toelichting op de artikelen
Artikel 1.1 en 2.1 Begripsomschrijvingen

Voor de leesbaarheid van deze verordening bevat dit artikel een omschrijving van de veel voorkomende begrippen.

Artikel 1.2 en 2.2 Doel van de subsidie

Dit artikel verduidelijkt wat volgens het college de achterliggende doelstelling is van de regeling en de subsidie die kan worden verleend op grond van deze regeling.

Artikel 1.3 en 2.3 Weigeringsgronden

Volgens de Algemene subsidieverordening kan op tal van gebieden in een subsidieregeling aanvullende bepalingen worden opgenomen. Dit artikel regelt wat specifiek voor de afdeling als aanvullend geldt voor het eventueel weigeren van een subsidieaanvraag. Ten aanzien van de bepaling onder a. geldt de volgende opmerking. Onder landelijke keten wordt in elk geval verstaan een vestiging van een keten die in de hoofdwinkelstraten in het grootste deel van de Nederlandse steden is vertegenwoordigd. Het spreekt voor zich dat het begrip couleur locale hiermee niet wordt bevorderd.

co-financiering in de vorm van een aantoonbare verlaging van de huur ten opzichte van de huidige marktsituatie voor een vooraf afgesproken periode vergroot de kansen voor de starter.

Er is sprake van een win-win situatie als starter en verhuurder hierover tot overeenstemming komen. Leegstand wordt voorkomen en de kansen van de starter zijn groter.

Artikel 1.4 Doelgroep

Het begrip startende ondernemer is in deze regeling minder eng begrensd dan deze definitie doet vermoeden. De nadruk ligt op nieuwe ondernemingen voor de binnenstad van Assen, die zich willen vestigen in de prioritaire straten als gedefinieerd onder artikel 1.1. Dit kan ook inhouden dat een ondernemer die al elders buiten het kernwinkelgebied een onderneming drijft maar zich binnen de prioritaire straten wil vestigen met een nieuwe onderneming voor subsidie in aanmerking kan komen.

Artikel 1.5 en 2.5 Procedurebepalingen

Zie onder 1.3 met dien verstande dat het hier om procedurebepalingen gaat en niet om weigeringsgronden.

Artikel 1.6 en 2.6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Om te kunnen bepalen of de aanvraag geheel of gedeeltelijk gehonoreerd kan worden heeft het college in dit artikel aangegeven voor welke soorten van kosten bij beoordeling van de aanvraag subsidie kan worden verleend om de doelstelling van de regeling als verwoord in artikel 1.2 te kunnen realiseren.

Artikel 1.7 Berekening van de subsidie

Omdat het college als doel heeft zoveel mogelijk panden in de prioritaire straten binnen de mogelijkheden van het budget bezet te krijgen is het nodig het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat wordt geregeld in dit artikel.

Artikel 1.8 en 2.8 Verdeling van het subsidieplafond

Zie 1.7. Aanvullend hierop: dit artikel bepaalt tevens de “spelregel” dat wie het eerst komt ook als eerste wordt beoordeeld. Verder spreekt de inhoud van dit artikel voor zich.

Artikel 1.9 en 2.9 Verplichtingen

Zie onder 1.3 met dien verstande dat het hier om verplichtingen gaat die aan de subsidie kunnen worden verbonden.

Artikel 2.4 Doelgroep

Spreekt voor zich.

Artikel 2.7 Berekening van de subsidie

Omdat het college als doel heeft zoveel mogelijk panden in de prioritaire straten binnen de mogelijkheden van het budget gerenoveerd te krijgen is het nodig het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat wordt geregeld in dit artikel.

Artikel 3.1 Toelichting

Spreekt voor zich.