Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Assen
CiteertitelMandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpschuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201301-03-2013nieuwe regeling

26-03-2013

Berichten van de Brink 4 april 2013

BB00181

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Assen

Het college van Burgemeester en wethouders van Assen besluit met inachtneming van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening:

 • I.

  de uitvoering van de in de bijlage vermelde werkzaamheden, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken, op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de in die bijlage vermelde specifieke bepalingen alsmede de onder II van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder I bedoelde mandaten de volgende algemene bepalingen vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

colllege :college van Burgemeester en Wethouders van Assen

GKB:Gemeentelijke kredietbank Drenthe;

mandataris: degene aan wie een mandaat is verleend;

mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten te nemen;

ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een gemandateerde besluiten te nemen;

beslissingsmandaat: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan een besluit te nemen en te ondertekenen.

Artikel 2
 • 1.

  Bij een namens het college te nemen beslissing legt de mandataris de zaak vooraf aan het college voor, indien:

  • -

   de uitoefening van de toegekende bevoegdheid politieke consequenties heeft of vermoedelijk zal krijgen;

  • -

   van de uitoefening van de toegekende bevoegdheid precedentwerking is te verwachten;

  • -

   de gemandateerde besluiten de nodige publiciteit kunnen genereren.

 • 2.

  Indien er belangrijke financiële consequenties c.q. risico’s uit de te nemen beslissing voortvloeien, wordt die beslissing aan het college voorgelegd.

Artikel 3

Ingeval van uitoefening van een beslissingsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

“Het college van burgemeester en wethouders van Assen , namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris dan wel ondermandataris, zijn handtekening en naam.

Artikel 4

Indien en voor zover dat op de bij dit besluit behorende bijlage dan wel in een afzonderlijk mandaat is aangegeven, zijn mandatarissen bevoegd om functionarissen binnen hun organisatieonderdeel te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de bij dit besluit gegeven mandaatbevoegdheden.

Artikel 5

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit van het college van Burgemeester en wethouders van Assen”.

Artikel 7

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 maart 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van 19 maart 2013

Burgemeester, secretaris,

S.Heldoorn, I. Oostmeijer-Oosting

Bijlage bij het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en wethouders van Assen

 

 

Bevoegdheid

Gemandateerde

Onderge-mandateerde

Voorwaarden

1

Bevoegdheid om te beslissen op een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening

Algemeen Directeur GKB

(regio)manager

Een verzoek kan worden toegewezen wanneer voldaan wordt aan o.m. art. 3 van de beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Assen. Een verzoek wordt geweigerd of beëindigd wanneer zich een grond voordoet genoemd in art. 5 jo art. 4 resp. art. 6 van de beleidsregels.

2

3

Bevoegdheid om een beslissing op een bezwaarschrift te nemen.

Algemeen Directeur GKB

 

Wanneer zich een situatie voordoet als genoemd in artikel 2 van dit besluit neemt het college een besluit.

Bevoegdheid om aan betrokkene verplichtingen op te leggen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden dienst.

Algemeen Directeur GKB

(regio)manager