Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling kunst en cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling kunst en cultuur
CiteertitelSubsidieregeling kunst en cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcultuur en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010, artikel 5 en 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2013Onbekend

28-11-2013

Berichten van de brink 5 december 2013

BB00675

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING KUNST EN CULTUUR

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010;

 • b.

  culturele instelling: een rechtspersoon die zich, naar het oordeel van het college, geheel of grotendeels richt op culturele activiteiten.

 • c.

  culturele activiteit: activiteit op het gebied van muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst;

 • d.

  cultureel (historische) publicatie: een productie van een, al dan niet digitaal, boek, presentatie of brochure op het gebied van kunst en cultuur of cultuurhistorie;

 • e.

  begroting: een overzicht van de baten en lasten van de activiteit;

 • f.

  openbaar: activiteit van een openbaar karakter;

 • g.

  niet-reguliere culturele activiteit: een culturele activiteit die zich, naar het oordeel van het college, onderscheidt van het reguliere of normale activiteitenpatroon van een instelling;

 • h.

  cultuurparticipatie: betrokkenheid bij de uitvoering van culturele activiteiten of deelname aan culturele activiteiten;

 • i.

  bijzondere aanvulling op het cultuuraanbod: een culturele activiteit die niet jaarlijks of met enige regelmaat plaatsvindt in Assen of naar het oordeel van het college niet een grote gelijkenis vertoond met reeds aangeboden activiteiten binnen het Asser cultuuraanbod;

 • j.

  instelling voor amateurkunst: een rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarbij de leden, deelnemers of andere uitvoerenden, uitgezonderd de artistieke leiding, geen financiële vergoeding ontvangen.

Artikel 2a Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan aan een culturele instelling subsidie verstrekken voor culturele activiteiten, mits:

 • 1.

  de openbaar toegankelijke activiteit in de gemeente Assen plaatsvindt en aan één of meer van de volgende doelstellingen voldoet:

  • a.

   de activiteit is specifiek gericht op het bevorderen van de instroom van (jeugd)leden;

  • b.

   het is een educatieve activiteit gericht op de inwoners van Assen;

  • c.

   het is een activiteit waarin actieve cultuurparticipatie van bewoners van Assen een wezenlijk onderdeel is;

  • d.

   de activiteit is een coproductie: planning, productie en uitvoering geschiedt door (wijk)bewoners in samenwerking met professionals;

  • e.

   de activiteit is een niet-reguliere activiteit van de betreffende instelling;

  • f.

   de activiteit vindt in de gemeente Assen plaats en vormt aantoonbaar een bijzondere aanvulling op het cultuuraanbod in Assen.

  • g.

   de activiteit gericht is op kwaliteitsverbetering van de eigen instelling, in samenwerking met (artistieke) professionals.

 • 2.

  Culturele instellingen die niet statutair in Assen gevestigd zijn, komen alleen in aanmerking voor subsidie als ze voldoen aan één of meer van de doelstellingen genoemd in lid 1 onder b, c of f.

Artikel 2b Professionele podia

 • 1.

  Het college kan aan een instelling voor amateurkunst eenmaal per kalenderjaar subsidie verstrekken voor de huur van een professioneel podium in de Nieuwe Kolk of de Schalm, mits:

  • a.

   de instelling niet in aanmerking komt voor subsidie op grond van artikel 2a van deze regeling;

  • b.

   de instelling hiervoor niet uit andere hoofde subsidie van de gemeente ontvangt;

  • c.

   de instelling kan aantonen dat de huur van het podium niet volledig te bekostigen is vanuit haar beschikbare gelden;

  • d.

   de instelling statutair in Assen is gevestigd.

 • 2.

  De subsidie bedraagt, in afwijking van artikel 6 van deze regeling, 50% van de huursom met een maximum van € 750.

Artikel 2c Publicaties

 • 1.

  Het college kan aan een culturele instelling subsidie verstrekken voor de totstandkoming van een cultuur(historische) publicatie mits:

  • a.

   de instelling niet in aanmerking komt voor subsidie op grond van de artikelen 2a en 2b van deze regeling;

  • b.

   de instelling hiervoor niet uit andere hoofde subsidie van de gemeente Assen ontvangt;

  • c.

   de instelling kan aantonen dat de publicatie niet volledig te bekostigen is vanuit haar beschikbare gelden;

  • d.

   de instelling in voldoende mate duidelijk maakt dat de publicatie is gericht op Assen en/of haar bewoners.

 • 2.

  Op jaarbasis wordt maximaal drie maal een subsidie verleend voor een aanvraag in deze categorie.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan culturele instellingen.

 • 2.

  In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan het college ook subsidie verstrekken aan een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een instelling zonder rechtspersoonlijkheid, indien zij van oordeel is dat de doelmatigheid van de verstrekking zich hiertegen verzet.

Artikel 4 De aanvraag niet in behandeling nemen

 

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 7 van de ASV wordt de aanvraag niet in behandeling genomen indien de volledige aanvraag niet acht weken voor aanvang van de activiteit is ingediend.

Artikel 5 Activiteitenplan en begroting
 • 1.

  Het activiteitenplan bevat een overzicht en een beschrijving van de culturele activiteit of culturele publicatie waarvoor subsidie wordt gevraagd en waaruit tenminste het hoe, wat, waar en wanneer blijkt;

 • 2.

  In aanvulling bevat het activiteitenplan tevens:

  • a.

   indien van toepassing, op welke wijze het bevorderen van actieve cultuurparticipatie wordt gerealiseerd, voor welke doelgroep;

  • b.

   een communicatieparagraaf waarin specifiek is weergegeven hoe publiciteit wordt gegeven aan de activiteit, teneinde zoveel mogelijk inwoners uit Assen en de regio te bereiken;

  • c.

   een reële schatting van de aantallen bezoekers of deelnemers bij de activiteit, of de te verwachten afname van de publicaties

 • 3.

  In de begroting wordt specifiek aangegeven wat de kosten op onderdelen zijn van de culturele activiteit of culturele publicatie

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 30% van de begrote kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de organisatie van de culturele activiteit of de totstandkoming van de cultuur (historische) publicatie, met een maximum van € 2.500.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de instelling al eerder in het jaar subsidie heeft ontvangen op grond van deze verordening. Instellingen kunnen slechts eenmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze verordening;

 • c.

  indien voor een culturele activiteit reeds twee jaar achtereenvolgend door de instelling subsidie is aangevraagd en verkregen op grond van deze regeling wordt de activiteit als reguliere activiteit aangemerkt en komt niet meer in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling;

 • d.

  een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • e.

  in een kalenderjaar al drie maal subsidie is verleend voor in een aanvraag in de categorie cultuur (historische) publicaties als bedoeld in artikel 2.c. onverminderd het bepaalde in lid b en c van dit artikel

Artikel 8 Het subsidieplafond

De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 9 Verlenen en vaststellen

De subsidies op grond van deze regeling worden gelijktijdig in één beschikking verleend en vastgesteld.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, naar het oordeel van het college, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Overgangsrecht

Voor alle aanvragen die reeds in behandeling zijn op het moment dat deze regeling in werking treedt is de ingetrokken Verordening stimuleringsregeling cultuur en cultuurparticipatie het toetsingskader.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in Berichten van de Brink.

TOELICHTING

Aanleiding

Op 23 september 2010 heeft de raad ingestemd met de Algemene subsidieverordening Assen (ASV). In de ASV is een basis opgenomen voor subsidieregelingen. De bevoegdheid deze vast te stellen ligt bij het college. Subsidieregelingen vormen de juridische en operationele vertaling van beleidsnota’s. De Subsidieregeling Kunst en cultuur valt onder de ASV.

In deze regeling gaat het om eenmalige of incidentele subsidies. Dat betekent dat er geen subsidierelatie ontstaat. Een instelling kan eenmaal per jaar een subsidie aanvragen voor een specifieke activiteit. Het is niet de bedoeling van de regeling om steeds terugkerende activiteiten te subsidiëren.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In artikel 1 zijn de begrippen weergegeven die in deze regeling gebruikt worden en die een toelichting behoeven. Zo is het begrip instelling voor deze regeling een rechtspersoon, en in uitzonderingen een natuurlijk persoon, die gericht is op kunst en cultuur. Omdat kunst en cultuur een breed begrip is dat mogelijk voor andere interpretaties vatbaar is geeft het oordeel van het college bij twijfel de doorslag.

Artikel 2a Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen In dit artikel worden alle subsidiabele activiteiten aangegeven. Omdat sommige activiteiten meerdere doelstellingen hebben of aan meerdere voorwaarden voldoen is er geen onderscheidt meer gemaakt tussen cultuur participatie en stimulering.

De culturele activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie zijn in dit artikel opgesomd .

Ad. 1 . In onderdeel 1 is een aantal subcategorieën opgenomen. De activiteit is een openbaar toegankelijke activiteit en vindt in de gemeente Assen plaats. Daarnaast voldoet de activiteit aan één of meer van de volgende doelstellingen:

  • a.

   instroom van (jeugd)leden met als doel de jeugd actiever in aanraking te brengen met cultuur

  • b.

   educatieve activiteit; dit criterium is gericht om de Assense bevolking meer instrumentarium te geven voor deelname aan cultuur;

  • c.

   participatie: in dit criterium gaat het om actieve deelname van Assenaren aan een culturele activiteit met als doel cultuur meer te gaan ervaren

  • d.

   co-productie: in dit criterium gaat het om het stimuleren van samenwerking, van het aangaan van bijzondere werkverbanden die op een andere wijze actieve participatie tot resultaat heeft alsmede begrip voor de totstandkoming van culturele producten;

  • e.

   niet-regulier: in dit onderdeel kan het college aan een instelling subsidie verstrekken voor culturele activiteiten, mits de activiteit een niet-reguliere culturele activiteit is. In de begrippen is opgenomen wat niet-reguliere culturele activiteit in deze regeling betekent: een culturele activiteit die zich, naar het oordeel van het college, onderscheidt van het reguliere of normale activiteitenpatroon van een instelling. Het gaat dus om een activiteit die duidelijk anders is dan de andere activiteiten die door de instelling worden uitgevoerd. Het kan een nieuw uit te proberen activiteit zijn, een experiment of een bijzondere samenwerking. Indien voor een culturele activiteit reeds twee jaar achtereenvolgend door de instelling subsidie is aangevraagd en verkregen voor een niet-reguliere activiteit wordt de activiteit als reguliere activiteit aangemerkt en komt niet meer in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling;

  • f.

   bijzondere aanvulling: dit criterium geeft het college de mogelijkheid om subsidie te verstrekken voor activiteiten die in de gemeente Assen plaatsvinden waarbij de activiteiten een bijzondere aanvulling vormen op het cultuuraanbod in Assen. Het gaat hierbij om culturele activiteiten die niet vaak of nog nooit in Assen aangeboden worden en die een verrijking zijn van het huidige aanbod. Het college beslist of de activiteit een bijzondere aanvulling vormt op het cultuuraanbod in Assen.

Ad. 2 . In onderdeel 2 gaat het om een subsidie voor kwaliteitsverbetering van de eigen instelling. Dit is een lastig te meten doel. Het gaat hierbij in hoofdzaak om cursussen, workshops en andere leer- en studie activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van professionals. Deze activiteit is niet plaatsgebonden, de subsidie wordt gegeven aan de instelling (gevestigd in Assen) die de kwaliteitsverbetering ondergaat. Bijvoorbeeld een Asser koor dat een masterclass krijgt in Utrecht.

Artikel 2b Professionele podia

Dit artikel is opgenomen om stichtingen en verenigingen uit Assen de gelegenheid te bieden zichzelf tenminste één keer per jaar te presenteren op een professioneel podium voor bijvoorbeeld een eindopvoering of een kerstoptreden. Het gaat daarbij om activiteiten die niet onder artikel 2a van deze regeling vallen en die dus niet voor subsidie in aanmerking komen. De activiteit wordt niet gesubsidieerd maar wel wordt een tegemoetkoming gegeven in de huurkosten. Dergelijke belangrijke lokale podia, zoals de Nieuwe kolk en de Schalm zijn veelal voor de kleinere stichtingen en verenigingen voor amateurkunst niet haalbaar vanwege de hoge huurkosten. Deze subsidie is dan ook alleen bedoeld voor instellingen die niet voldoende middelen hebben om deze podia te huren.De subsidie wordt maximaal één keer per kalenderjaar verstrekt en is 50% van de huurprijs met een maximum van € 750. Dat betekent dat de instelling zelf (door eigen middelen of sponsorgelden) minimaal 50% moet bijdragen in de huurkosten.

Artikel 2c Publicaties

Dit artikel is opgenomen om een ondersteuning te bieden aan de totstandkoming van een publicatie: boek, dvd, cd, website, lespakket oid. Hierbij gaat het niet om receptieve of actieve deelname van burgers van Assen aan cultuur, maar wel om een andere wijze van cultuurbereik. De inhoud moet zonder twijfel gekoppeld zijn aan een cultuurdiscipline en aan Assen. Voorbeelden zijn een lespakket over een Assens kunstbeeld, de ontwikkeling van een route-app langs architectuur of beelden, een boek over historische kerken etc.Hiermee kan de aanvrager zich beter presenteren of zijn product beter over het voetlicht brengen.

Er is een limiet aan deze categorie gesteld omdat het zwaartepunt van de regeling moet blijven liggen bij activiteiten en deelname van burgers. Ook bij dit product geldt dat de aanvrager minimaal 70% van de kosten op andere wijze moet financieren.

Artikel 3 Doelgroep

Naast de instellingen die gevestigd zijn in Assen kunnen ook instellingen die niet gevestigd zijn in Assen aanspraak maken op deze subsidie. Voorwaarde is dan wel dat de culturele activiteit plaatsvindt in Assen. Daarnaast moet de culturele activiteit een bijzondere aanvulling vormen op het normale cultuuraanbod in Assen, of duidelijk een educatief of participatie-doelstelling beogen. Het college beslist of dit het geval is

Artikel 4 De aanvraag niet in behandeling nemen

Aanvragen voor subsidie worden, uiterlijk acht weken, voor aanvang van de activiteit bij het college ingediend. De aanvraag kan ook op een eerder tijdstip al aan de gemeente worden voorgelegd. De datum van indiening van de aanvraag is de datum waarop alle benodigde stukken door de gemeente ontvangen zijn. Dus als na het aanvraagformulier nog aanvullende stukken zoals een begroting en een activiteitenplan nagestuurd worden geldt als datum van indiening de datum, waarop het laatste stuk is binnengekomen. Indien de volledige aanvraag niet acht weken voor aanvang van de activiteit is ingediend wordt die aanvraag niet meer in behandeling genomen.

Artikel 5 Activiteitenplan en begroting Het activiteitenplan bevat een overzicht en een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd waaruit tenminste het hoe, wat, waar en wanneer blijkt. Daarnaast is het voor deze activiteiten belangrijk om in te gaan op de volgende elementen:

  • -

   op welke wijze publiciteit wordt gegeven aan de activiteit die toegankelijk is voor het publiek, teneinde zoveel mogelijk inwoners uit Assen en de regio te bereiken. Ook kan het college in de beschikking de promotie van de activiteit als voorwaarde opnemen;

  • -

   een reële schatting van de aantallen bezoekers of deelnemers die men bij de doelgroep beoogd te bereiken. Het aantal bezoekers kan worden opgenomen in de beschikking als prestatie indicator voor het bepalen of de activiteiten (de prestatie) voldoende zijn uitgevoerd;

  • -

   Indien het een activiteit is die cultuurparticipatie beoogd, op welke wijze het bevorderen van actieve cultuurdeelname wordt gerealiseerd en voor welke doelgroep.

In de begroting wordt specifiek aangegeven wat de kosten op onderdelen zijn van de activiteit.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

Tenzij anders aangegeven bedraagt de subsidie maximaal 30% van de begrote kosten van de activiteit met een maximum van € 2500. De begroting van de activiteit is de basis, 30% van de direct aan de activiteit toe te schrijven kosten wordt gesubsidieerd. Het subsidiebedrag is echter nooit meer dan € 2500.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Op basis van de gronden genoemd in dit artikel, de ASV en de Awb, kan het college de subsidie weigeren.

Artikel 9 Verlenen en vaststellen Binnen de gemeente Assen is in de nieuwe subsidiesystematiek opgenomen dat alleen de grotere subsidiebedragen eerst een verleningsbeschikking krijgen en pas na afloop van de activiteiten een vaststelling. Alle subsidies die € 5.000 of minder bedragen worden alleen vastgesteld. Dit betekent minder administratieve lasten voor burger en overheid. Omdat dit nog niet is verwerkt in de ASV is in deze regeling deze bepaling opgenomen. Op grond van deze regeling zullen de meeste subsidies dus slechts één beschikkingsmoment kennen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken indien, naar het oordeel van het college, het culturele aanbod van Assen daarbij gebaat is. In bijzondere gevallen kan het college bepalen dat een instelling voor een activiteit die niet geheel voldoet aan de vereisten toch subsidie kan ontvangen.

Artikel 11 Overgangsrecht

Met de invoering van deze nieuwe subsidieregeling onder de ASV verdwijnt de

Subsidieregeling kunst en cultuur van februari 2012.

Omdat aanvragen al ontvangen of in behandeling kunnen zijn op het moment van inwerkingtreding geldt dat voor die aanvragen de oude (inmiddels vervallen) verordening nog van toepassing is. Dat betekent dat voor alle nog niet ontvangen aanvragen de nieuwe regels gelden