Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Assen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening begraafplaatsen gemeente Assen 2014
CiteertitelBeheersverordening begraafplaatsen gemeente Assen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Gemeentewet, artikel 149
 3. Wet op de lijkbezorging, artikel 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Reglement begraafplaatsen Assen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2014Nieuwe regeling

13-02-2014

Gemeenteblad

BB00752

Tekst van de regeling

Intitulé

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE ASSEN 2014

 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Deze verordening verstaat onder begraafplaats:

 • a.

  begraafplaats De Boskamp aan de Boskamp;

 • b.

  de Zuiderbegraafplaats aan de Beilerstraat;

 • c.

  de Noorderbegraafplaats aan de Kerkhofslaan.

ARTIKEL 2. TIJDEN VAN BEGRAVEN EN ASBEZORGING
 • 1.

  Het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van as is toegestaan:

  • a.

   op maandag tot en met vrijdag van 9.00 t/m 16.00 uur.

  • b.

   op zaterdag van 9.00 t/m 12.00 uur.

 • 2.

  Het college stelt het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van as vast.

 • 3.

  Per begraafplaats vindt ten hoogste één begrafenis tegelijkertijd plaats.

 • 4.

  Als naar oordeel van het college sprake is van een bijzonder geval kan het van het bepaalde in dit artikel afwijken.

ARTIKEL 3. VERGUNNINGPLICHT

Rechthebbende heeft voor het hebben van een gedenkteken een vergunning nodig van het college.

ARTIKEL 4. BEHEER
 • 1.

  Het college voert het beheer over de begraafplaatsen.

 • 2.

  Het college stelt in één uitvoeringsregeling vast nadere regels en beleidsregels met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • a.

   inrichting en indeling van de begraafplaatsen;

  • b.

   vereisten voor begraven en asbezorging;

  • c.

   administratie en beheer van de begraafplaatsen;

  • d.

   uitgifte van graven en grafrechten;

  • e.

   grafbedekking (gedenktekens en grafbeplantingen).

  • f.

   onderhoud van de grafbedekking;

  • g.

   ruimen en opgraven.

ARTIKEL 5. VERBODSBEPALINGEN
 • 1.

  Het is verboden op de begraafplaats:

  • a.

   hinder te veroorzaken;

  • b.

   reclame te maken;

  • c.

   op de graven te lopen;

  • d.

   op de begraafplaats enig object te bekladden, te beschadigen of op enigerlei wijze te verontreinigen;

  • e.

   dieren mee te nemen, met uitzondering van hulphonden;

  • f.

   dieren te begraven;

  • g.

   zich toegang tot de begraafplaats te verschaffen anders dan via de daarvoor bestemde ingangen;

  • h.

   zich te bevinden zonder redelijk doel.

 • 2.

  Het is verboden op de begraafplaats:

  • a.

   rij- of voertuigen mee te nemen, anders dan ter gelegenheid van een begrafenis of tot het vervoeren van materialen bestemd voor te verrichten werkzaamheden alsmede invalidenwagens.

  • b.

   Met motorrijtuigen sneller dan 10 km per uur te rijden.

 • 3.

  Het college kan personen, die handelen in strijd met het bepaalde in artikel 4 of 5 de toegang tot één of meerdere begraafplaatsen ontzeggen.

ARTIKEL 6. OPENSTELLING VOOR BEZOEK
 • 1.

  De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

 • 2.

  Het is verboden zich op de begraafplaats te bevinden buiten de tijdspanne genoemd in het eerste lid behalve voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

 • 3.

  Het college kan de toegangen of delen van de begraafplaats tijdelijk sluiten.

ARTIKEL 7. STRAFBEPALINGEN
 • 1.

  Degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5 en 6 wordt bestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van artikel 5 en 6 kan worden bestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

ARTIKEL 8. OVERGANGSRECHT
 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle situaties vanaf de datum van inwerkingtreding. Al hetgeen op basis van voorgaande verordeningen feitelijk is gerealiseerd blijft van kracht overeenkomstig de toen geldende voorschriften.

 • 2.

  Het college is bevoegd besluiten te nemen in situaties die krachtens raadsverordeningen in het leven zijn geroepen voor vaststelling van deze verordening.

ARTIKEL 9. INWERKINGTREDING
 • 1.

  De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Assen, vastgesteld op 15 maart 2001 en laatstelijk gewijzigd op 18 december 2003, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 februari 2014

, voorzitter, mevrouw C. Abbenhues

, griffier, P. Lambeck

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE ASSEN 2014

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING.

Dit artikel spreekt voor zich.

ARTIKEL 2. TIJDEN VAN BEGRAVEN EN ASBEZORGING.

Met dit artikel zijn de tijden van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van as vastgesteld.

Artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging verplicht tot de mogelijkheid van begraven op iedere dag gedurende een bij gemeentelijke verordening te bepalen tijd, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Een bijzonder geval kan zich voordoen als de burgemeester toestemming heeft gegeven om een lijk binnen 36 uur te begraven. Sommige nabestaanden vragen om deze toestemming om godsdienstige redenen. Daarnaast kan spoed geboden zijn in geval van lijkvinding.

ARTIKEL 3. VERGUNNINGPLICHT

Dit artikel spreekt voor zich.

ARTIKEL 4. BEHEER.

In lid 2 van dit artikel draagt de raad het college op in het kader van uitvoering en beheer nadere regels en eventueel beleidsregels te stellen in één regeling, namelijk in het Reglement begraafplaatsen 2013.

ARTIKEL 5. VERBODSBEPALINGEN.

Het artikel bevat gedragsvoorschriften voor hen die van de begraafplaats gebruik maken, in het belang van orde, rust en netheid.

Lid 1. Deze verbodsbepalingen spreken voor zich.

Lid 2. De uitzonderingen die in dit lid zijn beschreven geldt voor mensen met een fysieke beperking, en die zonder hulpvoertuig niet in staat zijn een bezoek te brengen aan de begraafplaats.

Tevens kunnen het voertuigen zijn van mensen die op professionele gronden met gemotoriseerde voertuigen zich op de begraafplaats moeten begeven. Aangezien dit niet overeenstemt met het beeld van orde en rust kan onder toezicht en met instemming van de beheerder iemand voor korte tijd gebruik maken van een motorvoertuig.

Lid 3. De bevoegdheid van het college om personen weg te sturen als zij zich niet aan zijn aanwijzingen en de verbodsbepalingen houden, biedt naast strafrechtelijk optreden ook een basis om tegen ongewenste activiteiten op te kunnen treden.

ARTIKEL 6. OPENSTELLING VOOR BEZOEK.

Dit artikel spreekt voor zich.

ARTIKEL 7. STRAFBEPALINGEN.

De politie kan op grond van de strafbepalingen tegen ordeverstoringen optreden en zo nodig proces-verbaal opmaken.

ARTIKEL 8. OVERGANGSRECHT

Dit artikel spreekt voor zich.

ARTIKEL 9. INWERKINGTREDING

Dit artikel spreekt voor zich.