Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
CiteertitelMandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
 2. Gemeentewet arikelen 160 en 171
 3. Algemene weet bestuursrecht, in het bijzonder artikel 10.4, inzake mandaat aan niet ondergeschikten
 4. Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2019aanvulling mandaten artikel 6

14-05-2019

gmb-2019-192777

BB 00200
21-01-201402-08-2019Onbekend

22-11-2013

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, de burgemeester van de gemeente Assen

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

Gelet op:

 • -

  de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder artikel 10.4, inzake mandaat aan niet-ondergeschikten;

 • -

  -de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

 

 

Besluiten vast te stellen

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder mandaat wordt ook begrepen volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en machtiging voor verrichten van feitelijke handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

directeur: de directeur RUD Drenthe.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

de gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Drenthe.

Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  De directeur heeft mandaat overeenkomstig de in dit besluit opgenomen mandaatlijst.

 • 2.

  Het mandaat betreft alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen. Daaronder valt ook het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten voortvloeiend uit de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3.

  De directeur kan voor de in de mandaatlijst genoemde bevoegdheden schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers van de RUD Drenthe, tenzij ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst uitdrukkelijk is uitgesloten. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven worden.

 • 4.

  De directeur kan aan de daartoe aangewezen toezichthouders ondermandaat verlenen voor het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  De directeur draagt zorg voor de bekendmaking van verleende ondermandaten en informeert het college en het Dagelijks Bestuur hierover.

Artikel 3 Voorschriften bij gebruik mandaat: algemeen

Uitoefening van mandaat vindt plaats binnen:

 • a.

  het wettelijk kader;

 • b.

  beleid en regelgeving van de deelnemers;

 • c.

  afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten;

 • d.

  binnen dit mandaatbesluit gestelde kaders;

 • e.

  het vastgestelde jaarprogramma voor uitvoeringstaken zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid onder n van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 4 Vooraf informeren bevoegd gezag bij uitoefening mandaat; couleur locale

 • 1.

  In onderstaande gevallen informeert de directeur het college omtrent voorgenomen beslissingen:

  • a.

   bij politiek-bestuurlijke en financiële risico’s;

  • b.

   indien bestuurlijk is aangegeven, dat een wijziging, aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerdebeleid gewenst is dan wel indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan

   gevoerde beleid over te gaan;

  • c.

   als de vereiste (interne en/of externe) adviezen niet op elkaar aansluiten;

  • d.

   als het voornemen of het ontwerpbesluit ter visie heeft gelegen en daartegen zienswijzen in de zin van artikel 3:15 of artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht kenbaar zijn gemaakt;

  • e.

   indien het college dit heeft aangegeven;

  • f.

   Bij twijfel omtrent de reikwijdte/toepassing van het mandaatbesluit.

 • 2.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 5 Wijze van ondertekening bij mandaat

 

Bij een in mandaat genomen besluit vindt ondertekening als volgt plaats:

‘Namens het college van burgemeester en wethouders van Assen’

 

 

‘naam’

‘functie’

 

Bij een privaatrechtelijke rechtshandeling:

 

‘Namens de burgemeester van de gemeente Assen’

 

‘naam’

‘functie’

 

2. Onder een handtekening in de zin van dit besluit wordt mede verstaan een bevoegdelijk geplaatste digitale kopie van de handtekening van de mandaathouder.

3. Indien een ondertekening niet van een handtekening wordt voorzien, wordt onder ondertekening het volgende onderschrift geplaatst: ‘Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend’.

 

Artikel 6 Mandaatlijst

Omschrijving bevoegdheid

Van

Aan

Bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet

milieubeheer en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover

opgedragen aan het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet

bodembescherming en bij of krachtens uitvoeringsregelingen

(b.v. het Besluit bodemkwaliteit) voor zover opgedragen aan

het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet geluidhinder

en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevinsgrechten bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college die betrekking hebben op de component milieu.”

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet Luchtvaart en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van de Woningwet, Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit en bij of krachtens uitvoeringsregelingen,

 

College

Directeur

 

alsmede toezicht en handhaving, dit met betrekking tot asbest en asbestsloop en voor zover deze betrekking hebben op de bevoegdheden van het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet/Provinciewet.

College

Directeur

In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

Vertegenwoordiging in rechte bij bezwaar- en beroepszaken en het voeren van verweer namens het bevoegd gezag.

College

burgemeester

Directeur

 

Besluiten tot verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waaronder het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten

college

Directeur

In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

Het ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen

Burgemeester

Commissaris van de Koning

Directeur

In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

Artikel 7 Verslaglegging

Het bevoegd gezag kan via de te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de directeur RUD afspraken maken over de wijze van verslaglegging over verleende mandaten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking op 1 januari 2014

 • 2.

  Dit mandaatbesluit kan worden aangehaald als: ‘’Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe’’

   

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van Assen 22 november 2013

 

Mw. C. Abbenhues, burgemeester

Mw. I. Oostmeijer-Oosting, secretaris