Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening Adviesraden Sociale Domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraden Sociale Domein
CiteertitelVerordening Adviesraden Sociale Domein
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. 1.0:v:BWBR0015703&artikel=47
 3. Wet sociale werkvoorziening
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning
 5. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-202001-01-2020toevoeging artikel 4

16-01-2020

gmb-2020-49771

05-04-201426-02-2020Nieuwe regeling

06-03-2014

Gemeenteblad, 4 april 2014

BB 00758

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraden Sociale Domein

Overwegende dat het college heeft besloten tot het inrichten van twee onafhankelijke adviesraden op het sociale domein, met ieder een eigen verantwoordelijkheid en taak, die gaan samenwerken om de advisering zo effectief mogelijk te organiseren en af te stemmen.

Wettelijke grondslag:

 • -

  artikel 47 Wet werk en bijstand

 • -

  artikel 2, lid 3 Wet sociale werkvoorziening

 • -

  artikel 11 en 12 Wet maatschappelijke ondersteuning

 • -

  artikel 84 Gemeentewet

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
 • a.

  Sociale domein: tenminste de beleidsterreinen zorg, welzijn, werk en inkomen.

 • b.

  Participatieraad: onafhankelijke adviesraad aan het college en gemeenteraad op het sociale domein vanuit het perspectief van het algemeen maatschappelijk belang.

 • c.

  Raad voor cliëntenparticipatie: onafhankelijke adviesraad aan het college en gemeenteraad op het sociale domein vanuit het perspectief van het cliëntenbelang.

 • d.

  Raden: de Participatieraad en de Raad voor cliëntenparticipatie.

 • e.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Assen.

 • f.

  De gemeenteraad: de gemeenteraad van Assen.

 • g.

  Cliënten: personen of groepen van personen die in de verschillende wetten worden genoemd.

Artikel 2. Instelling adviesraden.

Het college stelt de Participatieraad en de Raad voor cliëntenparticipatie in.

HOOFDSTUK 2. TAAK EN ROL
Artikel 3. Taak en rol

Lid 1.

De raden adviseren het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd.

Lid 2.

De rol van de Participatieraad is het college en de gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie te adviseren bij de voorbereiding, de besluitvorming, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het sociale domein vanuit het perspectief van het algemeen maatschappelijk belang.

Lid 3.

De rol van de Raad voor de cliëntenparticipatie is het college en de gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie t adviseren bij de voorbereiding, de besluitvorming, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het sociale domein vanuit het perspectief van het cliëntenbelang.

Lid 4.

De raden zijn niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, tenzij deze vertaald kunnen worden naar meer algemene trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 4. Vergoeding

Aan commissieleden wordt een vergoeding toegekend voor het bijwonen van de vergaderingen ter hoogte van het voor de inwonersklasse van de gemeente vastgesteld bedrag in afdeling 3.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 

HOOFDSTUK 3. AFSTEMMING EN SAMENWERKING ADVIESRADEN
Artikel 5. Afstemming voorzitters en secretarissen

Lid 1.

De voorzitters en secretarissen van beide raden hebben periodiek overleg om de samenwerking tussen beide raden vorm te geven.

Lid 2.

Doel van het overleg is het bevorderen van samenwerking, de gemeenschappelijke voorbereiding van adviezen, het delen van kennis en ervaring en het afstemmen en coördineren van (gezamenlijke) activiteiten.

 

HOOFDSTUK 4. WERKWIJZE ADVIESRADEN

Artikel 6. Huishoudelijk reglement

Lid 1.

De raden stellen ieder afzonderlijk een huishoudelijk reglement vast, waarin tenminste zijn opgenomen:

 

 • -

  taken en bevoegdheden van de voorzitter;

 • -

  taken en bevoegdheden van de leden;

 • -

  taken en bevoegdheden van de plaatsvervangend voorzitter en secretaris;

 • -

  wervingsprocedure van de leden;

 • -

  orde van de vergaderingen;

Lid 2.

Het huishoudelijk reglement wordt ter kennisneming aan het college voorgelegd.

Artikel 7. Openbaarheid

Lid 1.

De vergaderingen zijn openbaar.

Lid 2.

Van het eerste lid kan worden afgeweken als het algemeen belang zich tegen deze openbaarheid verzet, of de belangen van één of meerdere personen of instellingen daardoor onevenredig worden geschaad.

Lid 3.

Adviezen worden vastgesteld in een openbare vergadering.

 

HOOFDSTUK 5. WERKWIJZE GEMEENTE EN ADVIESRADEN
Artikel 8. Informatie en overleg

Lid 1.

Het college informeert de raden in een vroeg stadium over haar planvorming, voorbereiding, ontwikkeling, evaluatie en uitvoering van beleid en informeert hen over het tijdpad en het moment waarop de raden om een advies wordt gevraagd.

Lid 2.

De raden ontvangen zo vroegtijdig mogelijk, spontaan en op verzoek alle informatie die zij voor de uitoefening van hun taken nodig hebben. De raden kunnen daartoe collegeleden en medewerkers van de gemeente uitnodigen.

Lid 3.

De verstrekte informatie is openbaar, tenzij uit de aard van de informatie blijkt en/of de gemeente aangeeft, dat het om niet openbaar beschikbare gegevens gaat.

Lid 4.

Minimaal eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen (een afvaardiging van) het college en de afzonderlijke raden.

Artikel 9. Voortraject

Raden kunnen deelnemen aan voorbereidende activiteiten in visie en planvorming van beleid. De wijze van deelname bepalen de adviesraden en gemeente per situatie.

Artikel 10. Het formele adviestraject

Lid 1.

Het college vraagt advies aan beide raden over alle zaken in het sociale domein, die gevolgen hebben voor de participatie van inwoners en cliënten, en waarover het college en of de gemeenteraad een besluit neemt.

Lid 2.

Alle verzoeken aan de raden die moeten leiden tot een formeel advies worden binnen de gemeente gecoördineerd door één of meer medewerker(s) die bij de voorbereiding van het college- en/of raadsbesluit betrokken is/zijn. De gang van het formele adviestraject bepalen de raden en medewerker(s) per situatie.

Lid 3.

De raden hebben een adviestermijn van 5 weken. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Lid 4.

Wanneer er een advies aan het college wordt uitgebracht, wordt het collegebesluit maximaal veertien dagen na besluitvorming meegedeeld aan de raad of raden die dit advies hebben gegeven.

Wanneer het college besluit af te wijken van het advies van de raad of raden wordt deze afwijking in het collegebesluit gemotiveerd.

Lid 5.

Wanneer een raad zich niet kan verenigen met het standpunt van het college, kan zij dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad. Hiervan zendt zij een afschrift aan het college.

HOOFDSTUK 6. ORGANISATIE/FACILITERING/VERGOEDINGEN
Artikel 11. Samenstelling

Lid 1.

De raden bestaan ieder uit minimaal 6 leden en maximaal 12 leden waaronder een onafhankelijk voorzitter.

Lid 2.

Zowel de leden als de voorzitter zijn inwoners van Assen en hebben affiniteit, kennis of ervaring met het sociale domein.

Lid 3

Leden zijn niet in dienst van de gemeente, lid van de gemeenteraad, het college, of enig ander adviesorgaan van het college.

Artikel 12. Werving, benoeming en ontslag

Lid 1.

Het college benoemt op voordracht van de raden de voorzitter en leden. Het college kan alleen om zwaarwegende redenen afwijken van de voordracht van de desbetreffende raad.

Lid 2.

Voordat het college tot benoeming van de voorzitter van een raad overgaat, zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de portefeuillehouder en de voorgestelde kandidaat.

Lid 3.

Leden van de raden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen daarna nog eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Lid 4.

In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Lid 5.

De leden van de raden worden benoemd op persoonlijke titel en functioneren vanuit een onafhankelijke positie.

Lid 6.

Het lidmaatschap eindigt als:

 • a.

  een lid zelf om ontslag uit het lidmaatschap heeft verzocht;

 • b.

  een lid zonder opgaaf van redenen op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is geweest;

 • c.

  een lid of voorzitter het functioneren van de raad zodanig belemmert, dat de meerderheid van de leden hem voordraagt voor ontslag en het college deze voordracht overneemt.

Artikel 13. Faciliteiten

Lid 1.

Het college bepaalt voor iedere raad afzonderlijk de omvang van het budget. Hieruit moeten de kosten voor de uitvoering van hun werkzaamheden worden betaald, waaronder vacatiegelden. Over de uitvoering maken de raden jaarlijks afspraken met het college.

Lid 2.

Ieder lid ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen op basis van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Assen 2012.

Lid 3.

Het college stelt vergader- en ontmoetingsruimten beschikbaar.

HOOFDSTUK 7. INWERKINGTREDING EN INTREKKING
Artikel 14. Inwerkingtreding en intrekking.

Lid 1.

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

Lid 2.

De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet investeren in Jongeren, vastgesteld op 3 december 2009, de Verordening cliëntenparticipatie Wmo, vastgesteld op 28 januari 2010, en de Verordening op de Seniorenraad, vastgesteld op 18 december 2003, worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 maart 2014,

mw. C. Abbenhues, voorzitter

mw. P. Lambeck, griffier