Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleid TT Speedweek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid TT Speedweek
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201421-05-2015nieuwe regeling

04-06-2014

Gemeenteblad

BB 00342

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid TT Speedweek

 

 

Aanwijsbesluit:

De burgemeester van de gemeente Assen,

gelet op artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke verordening;

overwegende:

dat zij ingevolge artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door haar te bepalen periode de leidinggevende/houder van een horeca-inrichting verboden is dranken in glas of blik te verstrekken;

BESLUIT:

Dat het de leidinggevende/houder van een horecabedrijf, welke gelegen is in het gebied dat omsloten wordt door Europaweg-Zuid, Europaweg-West, Europaweg-Noord, Industrieweg en Overcingellaan, verboden is dranken in glas of blik te verstrekken in de periode van de woensdag 16:00 uur voorafgaand aan de TT tot en met de zondag direct na de TT tot 07:00 uur.

Dat dit verbod niet geldt voor de besloten ruimte van een inrichting, gelegen in het gebied, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • -

  gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, moet bij elke ingang van de besloten ruimte van de inrichting voldoende toezicht worden gehouden op het vanuit de inrichting niet meenemen van glazen en blikjes. Dit toezicht dient te geschieden door minimaal twee personen die uitsluitend belast zijn met de functie van portier;

 • -

  de besloten ruimte van de inrichting mag niet in open verbinding staan met de openbare weg of terras door bijvoorbeeld het verwijderen van ramen en/of deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van voornoemd niet mogelijk is.

Toelichting

Tijdens het TT evenement zullen duizenden mensen aanwezig zijn in de binnenstad van Assen. De ervaring is dat op grote schaal (al dan niet alcoholhoudende) drank wordt gebruikt. Dit wordt in de horeca gekocht en gebruikt en veel horeca zal in plastic schenken. Ook op straat is er drankgebruik. In het belang van de openbare orde is het noodzakelijke een algeheel glas- en blikverbod te laten gelden. De duur en de gebiedsomvang zijn zo beperkt als in het belang van de openbare orde noodzakelijk is. Het belang van de openbare orde is afgewogen tegen de belangen van hen die door toepassing van deze regelgeving worden getroffen.

Het verkoopverbod van dranken in glas of blik geldt onder meer voor de volgende inrichtingen:

 • 1.

  de verkoop vanuit cafetaria’s;

 • 2.

  de verkoop vanuit en in horeca-inrichtingen;

 • 3.

  de verkoop vanaf terrassen van horeca- inrichtingen.

Ook de verkopers vanuit verkoopkramen op of aan de openbare weg mogen geen dranken in glas of blik verstrekken. De grondslag hiervoor is niet het aanwijsbesluit, maar zal als voorschrift worden verbonden aan de noodzakelijke standplaatsvergunning en ontheffing (artikel 35) van de Drank- en Horecawet.

Juridisch kader:
 • ·

  Aa nwijsbesluit: art. 2:30:1 APV

 • ·

  Competentie: de burgemeester

  2.Stegen

  Naast verschillende horeca-inrichtingen liggen gangen en stegen. De meeste van deze gangen en stegen zijn vluchtwegen bij brand. In verband met de brandveiligheidsvoorschriften en in overleg met de Brandweer zijn verkoopactiviteiten in dergelijke gangen en stegen niet toegestaan. Vergunningen c.q. ontheffingen worden daarom niet verleend.

  Juridisch kader:

Ontheffing art. 35 DHW

Competentie: de burgemeester

Juridisch kader:

 • ·

  Standplaatsvergunning artikel 5:18 APV

 • ·

  Competentie: college

  3.Leegstaande Panden

  Het kan erg lucratief zijn een leegstand pand tijdelijk te gebruiken als horeca-inrichting.

  Bij leegstaande panden beschikt de ondernemer echter niet over de vergunningen die nodig zijn om een horeca-inrichting te exploiteren.

  Met bijvoorbeeld een ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet zou het mogelijk zijn zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Echter deze leegstaande panden voldoen niet aan de eisen die gesteld worden aan horeca-inrichtingen die in het bezit zijn van de benodigde vergunningen. Ook komen de brandveiligheidseisen in het geding. Om te voorkomen dat er verkoopactiviteiten in en vanuit leegstaande panden plaatsvinden worden geen vergunningen en/of ontheffingen verleend.

Juridisch kader:

·Drank- en horecavergunning art. 3 DHW

·Exploitatievergunning artikel 2:28 APV

 • ·
 • ·

  Competentie: de burgemeester

  4.Tappen op eigen grond

  Voor het tappen op eigen grond, direct grenzend aan de horeca-inrichting, bijvoorbeeld in het voorportaal, moet een ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet en een standplaatsvergunning worden aangevraagd. Vanuit deze standplaatsen mogen alleen zwak-alcoholhoudende drank worden verkocht. Vergunningen en ontheffingen voor het tappen op eigen grond worden uitsluitend aan horecaondernemers verleend die in het bezit zijn van een rechtsgeldige drank- en horecavergunning voor het direct aangrenzende pand en rechtmatige gebruiker zijn van de grond.

Juridisch kader:
 • ·

  Ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet

 • ·

  Competentie: de burgemeester

  ·Standplaatsvergunning art. 5:18 APV

  ·Competentie: college

  ·5 Raamverkoop Horeca

  ·In de gewijzigde APV is een tijdelijk terras ten behoeve van raamverkoop als volgt gedefinieerd: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel waarvan de ramen tijdelijk worden verwijderd ten behoeve van het verstrekken van alcoholhoudende drank. In het nieuwe artikel 2:29:1 van de gewijzigde APV staat dat een tijdelijk terras ten behoeve van raamverkoop uitsluitend kan worden toegestaan van maandag tot en met zaterdag tijdens de laatste volledige kalenderweek van juni. De burgemeester stelt nadere regels omtrent de dagen, tijdstippen en omvang.

  ·De burgemeester stelt de volgende nadere regels vast:

  ·Horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning mogen op de woensdag voorafgaand aan de TT tot de zaterdag van de TT de ramen van hun inrichting verwijderen om vanuit hun inrichting zwak-alcoholhoudende drank te verkopen.

  ·De tijden waarop raamverkoop is toegestaan zijn als volgt:

Woensdag op donderdag

 

Raamverkoop

 

16.00-02.00

Donderdag op vrijdag

 

Raamverkoop

 

16.00-03.00

Vrijdag op zaterdag

 

Raamverkoop

 

16.00-04.00

Voor raamverkoop is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Op grond van de openbare orde en veiligheid en/of doorstroming van het publiek is het mogelijk dat de aanvraag voor raamverkoop wordt geweigerd.

Juridisch kader:
 • ·

  Raamverkoop: 2:29:1 APV

 • ·

  Competentie: de burgemeester

  6.Horeca-alcoholvrij

  Cafetaria’s, broodjeshuizen e.d. die in het bezit zijn van een exploitatievergunning mogen vanaf de woensdag voorafgaand aan de TT tot de zaterdag van de TT vanuit de ramen etenswaren en alcoholvrije dranken verkopen. De verkoop van alcoholvrije drank mag alleen in plasticbekers.

  Voor de verkooptijden zie punt 8.

  Voor deze activiteiten hoeft geen vergunning c.q. ontheffing worden aangevraagd.

  7.Terrassen

  Zonder vergunning van de burgemeester mogen geen verkoop c.q. tappunten of andere opstallen, behalve tafels en stoelen, verplaatsbare terrasschotten, bloembakken en parasols, op een terras worden geplaatst.

  Op de woensdag, donderdag en vrijdag voorafgaande aan de TT gelden de volgende regels.

  Horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning en een terrasvergunning mogen, onder de volgende voorschriften, één tappunt op het terras plaatsen:

  • ·

   er mogen maximaal 4 kranen in het tappunt punt aanwezig zijn;

  • ·

   het tappunt, inclusief een eventuele luifel, moet binnen de afmeting van het terras worden geplaatst;

  Voor dit tappunt moet een aanvraag worden ingediend.

  Het is mogelijk dat op grond van de openbare orde en veiligheid de plaats van het tappunt op het terras wordt aangewezen dan wel een tappunt op het terras wordt geweigerd. Tevens kan de burgemeester in het belang van de openbare orde en veiligheid bij een evenement bepalen dat de exploitatie van een terras tijdelijk wordt opgeschort dan wel wordt afgeweken van de afmeting/situering van het terras.

  Het is niet toegestaan vanaf/op terrassen eetwaren te verkopen, podia te plaatsen, of vermaak, van welke aard ook, aan te bieden.

  Het aanbrengen van overkappingen en/of het plaatsen van partytenten op terrassen e.d. is niet toegestaan.

  Terrasschotten en plantenbakken moeten vanaf de woensdag voorafgaande aan de TT t/m zaterdag 06.00 uur verwijderd te zijn. Dit i.v.m. de openbare orde en veiligheid.

Juridisch kader:
 • ·

  Exploitatievergunning: art. 2:28 APV

 • ·

  Ontheffing: art. 35 DHW

 • ·

  Competentie: de burgemeester

Juridisch kader:
 • ·

  St andplaatsvergunning: art. 5:18 APV

 • ·

  Competentie: college

8.Tijden

De tijden waarop horecabedrijven en de tappunten op de terrassen open mogen zijn en de tijden waarop raamverkoop (zie ook onder 5) is toegestaan zijn als volgt:

Woensdag op donderdag

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

 

04.00

16.00-02.00

16.00-02.00

Donderdag op vrijdag

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

 

05.00

16.00-03.00

16.00-03.00

Vrijdag op zaterdag

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

 

05.00

16.00-04.00

16.00-04.00

Juridisch kader:

 • ·

  Sluitingstijd inrichting: art. 2:29, lid 1 APV

 • ·

  Sluitingstijd terras: art. 2:29, lid 2 (gewijzigde) APV

 • ·

  Sluitingstijd raamverkoop: 2:29:1(gewijzigde) APV

 • ·

  Competentie: burgemeester

9. Muziek.

Horecaondernemers mogen gebruik maken van geluidsdragers ter vermaak van het publiek op hun terras en/of de onmiddellijke omgeving. Deze geluidsdragers zijn alleen toegestaan op de volgende plaatsen (A. en B.) en onder de volgende voorwaarden (1, 2 en 3).

 • A.

  Geluidsdragers in de inrichting mogen niet zodanig zijn opgesteld dat zij voornamelijk dienen ter vermaak van het publiek op het terras en de onmiddellijke omgeving.

 • B.

  Geluidsdragers buiten de inrichting mogen alleen aan of tegen de buitengevel, in

  een raam of in de biercarrousel worden geplaatst c.q. bevestigd.

 • 1.

  Geluidsdragers aan of tegen de buitengevels en in de ramen mogen niet hoger worden bevestigd dan - gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van de geluidsdrager - twee meter. De geluidsdragers zelf mogen niet langer zijn dan 0,75 meter. Maximaal twee geluidsdragers zijn toegestaan en deze mogen niet gestapeld worden. De geluidsdragers moeten recht naar voren of schuin naar beneden worden gericht.

 • 2.

  Geluidsdragers in de biercarrousels moeten tegen het plafond van de carrousel worden geplaatst. Als deze geluidsdragers hoger hangen zoals geformuleerd onder punt 1, moeten deze schuin naar beneden worden gericht.

 • 3.

  De tijden waarop de geluidsdragers zijn toegestaan lopen parallel met de tijden waarop het tappen vanuit een tappunt op het terras en/of vanuit de ramen is toegestaan.

Allerlei andere soorten van vermaak op de terrassen en vanuit de inrichting zijn niet toegestaan. Bij vermaak moet worden gedacht aan DJ’s, muzikanten e.d.

Juridisch kader:

 • ·

  Art. 4:2, lid 5 APV

 • ·

  Competentie: college

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W en door de burgemeester op 4 juni 2014

mw. C. Abbenhues, voorzitter

mw. I. Oostmeijer-Oosting