Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Revitalisering Stadsbedrijvenpark
CiteertitelSubsidieregeling Revitalisering Stadsbedrijvenpark
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Subsidieregeling Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2014Nieuwe regeling

02-06-2014

Gemeenteblad

BB 00313

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling revitalisering stadsbedrijvenpark

 

 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Deze tijdelijke subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 • c.

  pandeigenaar: degene met het eigendomsrecht van het pand en omliggend terrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • d.

  Revitaliseringsgebied Stadsbedrijvenpark: het betreffende gebied als bedoeld in het Toelichting op subsidieregeling revitalisering Stadsbedrijvenpark;

 • e.

  beeldkwaliteit: beeldkwaliteit als bedoeld in het Toelichting op subsidieregeling revitalisering Stadsbedrijvenpark;

 • f.

  voorgevel: een naar de weg gekeerde gevel behorend bij het pand;

 • g.

  voorerf: deel van een perceel tussen de openbare weg en de voorgevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan. Een perceel kan aan meer dan één zijde een voorerf hebben.

Artikel 1.2 Doel van deze subsidieregeling

 • 1.

  Het college verleent subsidie voor gevelrenovaties die naar haar oordeel binnen afzienbare tijd de beeldkwaliteit van panden in het gebied verbeteren.

 • 2.

  Het college verleent subsidie voor verbetering van voorerven die naar haar oordeel binnen afzienbare tijd de beeldkwaliteit van voorerven in het gebied verbeteren.

Artikel 1.3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de ASV weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op een pand of perceel dat niet gevestigd is in het revitaliseringsgebied Stadsbedrijvenpark;

 • b.

  de aanvraag naar oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan het doel van de subsidie als bedoeld in artikel 1.2 of

 • c.

  met subsidie krachtens deze regeling verbetering aan gevelrenovatie of voorerven heeft plaatsgehad en de aanvrager opnieuw voor dezelfde onderdelen van het betreffende pand of voorerven subsidie aanvraagt.

Artikel 1.4 Doelgroep

Het college verstrekt subsidie uitsluitend aan eigenaren en huurders van panden in het Revitaliseringsgebied Stadsbedrijvenpark.

Artikel 1.5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Artikel 15, lid 2 van de ASV is niet van toepassing op het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Een aanvraag op grond van deze afdeling kan tot en met 1 december 2015 worden ingediend.

 • 3.

  Het college stelt de subsidie bij verlening tevens ineens vast.

Artikel 1.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Verbouwkosten zoals beschreven in de bij dit besluit behorende “Toelichting op subsidieregeling revitalisering Stadsbedrijvenpark ”.

 • 2.

  Kosten voor de verbetering van voorerven zoals beschreven in de bij dit besluit behorende “Toelichting op subsidieregeling revitalisering Stadsbedrijvenpark.

Artikel 1.7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt per categorie als genoemd in artikel 1.2. maximaal 25 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,--

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 550.000 ,--.

 • 3.

  De pandeigenaar kan subsidie aanvragen voor zowel verbetering van de gevels als voor verbetering voorerven.

Artikel 1.8. Uitbetaling en verantwoording

 • 1.

  De subsidie wordt als volgt uitbetaald:

  • a.

   De helft van het subsidiebedrag na toekenning van de subsidie door het college;

  • b.

   De andere helft na toezending van de factuur door de aanvrager.

 • 2.

  Bij het gestelde in het eerste lid onder b., zendt de aanvrager tevens foto ’s van de situatie voor en na de renovatie/verbetering, zodanig dat het college kan beoordelen of is voldaan aan het gestelde in artikel 1.2.

Artikel 1.9 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, onder een aanvraag verstaat het college een volledige aanvraag;

Artikel 1.10 Verplichtingen

 • 1.

  In aanvulling op de ASV is bij de aanvraag tevens vereist:

  • a.

   de adresgegevens van het bedrijfsobject en/ of perceel waarvoor de subsidieaanvraag wordt aangevraagd;

  • c.

   een getekende offerte voor de werkzaamheden;

  • d.

   binnen drie maanden na subsidieverstrekking maakt de subsidieontvanger een aanvang met de werkzaamheden. Alle kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden aantoonbaar voor 31 december 2015 gemaakt.

 • 2.

  Als de aanvrager eigenaar is van het pand een bewijs waaruit het eigendomsrecht van het pand blijkt waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 3.

  Een aanvrager die huurder is van een pand overlegt een verklaring van de eigenaar van het pand waaruit zijn toestemming blijkt.

Artikel 1.11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2015.

 

 

Bijlage behorend bij dit besluit:

 

Toelichting Subsidieregeling Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders op 2 juni 2014

 

 

mw. C. Abbenhues, voorzitter

mw. I. Oostmeijer-Oosting, secretaris